Add parallel Print Page Options

Mọi người nên ca ngợi Thượng Đế

Soạn cho nhạc trưởng. Dùng với nhạc khí bằng dây. Bài ca ngợi.

67 Lạy Chúa, xin thương xót chúng tôi,
    xin ban phước và tỏ lòng nhân từ Ngài với chúng tôi, Xê-la
để thế gian học biết đường lối Ngài
    và muôn dân sẽ biết quyền năng cứu chuộc của Ngài.

Lạy Thượng Đế, muôn dân phải ca ngợi Ngài;
    mọi người hãy tôn vinh Ngài.
Các dân hãy vui vẻ
    và hát khen Ngài vì Ngài phân xử các dân một cách công minh.
Ngài hướng dẫn các dân trên đất. Xê-la
Lạy Thượng Đế, muôn dân nên ca ngợi Ngài;
    mọi người phải tôn vinh Chúa.
Đất đã sinh sản hoa màu.
    Thượng Đế chúng tôi ban phúc cho chúng tôi.
Ngài ban phúc lành cho chúng tôi
    để mọi người trên đất kính sợ Ngài.