Add parallel Print Page Options

Các quan án bất công

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Chớ tiêu hủy.” Bài mịch-tâm của Đa-vít.

58 Hỡi các quan cai trị, các ngươi cân nhắc đúng đắn chăng?
    Có phân xử công minh chăng?
Không, lòng các ngươi chỉ âm mưu điều ác;
    Các ngươi dự định chuyện hung tàn trong xứ nầy.
Từ lúc mới sinh, kẻ ác đã xa lánh Thượng Đế;
    vừa mới lọt lòng chúng đã xa lìa và học nói dối.
Cơn giận chúng như rắn độc [a], như rắn hổ mang điếc, bịt tai lại
để không nghe tiếng sáo của thầy ếm chú,
    dù thổi hay đến mấy đi nữa.
Lạy Thượng Đế, xin bẻ răng trong miệng chúng!
    Lạy CHÚA, xin nhổ nanh các sư tử ấy.
Cho chúng biến mất như nước chảy đi.
    Xin cho chúng bị dẫm lên như cỏ, khô héo tàn tạ đi [b].
Xin khiến chúng như ốc sên,
    vừa bò vừa tan chảy.
Nguyện chúng nó như đứa con sảo thai,
    sinh ra không thấy ánh mặt trời.
Cơn giận Ngài sẽ thổi bay
    chúng nó, nhanh hơn gai gốc đun nóng ấm nước.

10 Người thanh liêm sẽ vui mừng khi thấy hắn bị báo trả.
    Họ sẽ rửa chân mình trong huyết kẻ ác.
11 Bấy giờ người ta sẽ nói,
“Quả có phần thưởng cho kẻ làm điều ngay thẳng.
    Quả có Thượng Đế phân xử thế gian [c].”

Footnotes

  1. Thánh Thi 58:4 Cơn giận chúng như rắn độc Một lối chơi chữ trong tiếng Hê-bơ-rơ. Từ ngữ “cơn giận” cũng có nghĩa là “nọc độc.”
  2. Thánh Thi 58:7 Cho chúng … tàn tạ đi Hay “Nguyện Ngài bắn tên, cắt sạch chúng nó như cỏ khô.”
  3. Thánh Thi 58:11 Quả có … thế gian Hay “Quả thật có các quan án trong xứ nầy đang thi hành nhiệm vụ.”