A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 2 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Nhơn sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không?

Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài, mà rằng:

Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai Người, Và quăng xa ta xiềng xích của họ.

Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó.

Bấy giờ Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó, Dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó, mà rằng:

Dầu vậy, ta đã lập Vua ta Trên Si-ôn là núi thánh ta.

Ta sẽ giảng ra mạng lịnh: Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta; Ngày nay ta đã sanh Ngươi.

Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp, Và các đầu cùng đất làm của cải.

Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó; Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm.

10 Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan; Hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ.

11 Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ, Và mừng rỡ cách run rẩy.

12 Hãy hôn Con, e Người nổi giận, Và các ngươi hư mất trong đường chăng; Vì cơn thạnh nộ Người hòng nổi lên. Phàm kẻ nào nương náu mình nơi Người có phước thay!

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Thánh Thi 2 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Sự Trị Vì của Ðấng Ðược Xức Dầu

Vì sao các quốc gia náo loạn,
Và các dân tộc toan mưu chước hư không?
Các vua thế gian nổi dậy,
Và các lãnh tụ nghị luận với nhau để chống lại Chúa,
Và nghịch lại Ðấng được xức dầu của Ngài.
Chúng nói với nhau rằng,
“Chúng ta hãy bứt đứt xiềng xích của họ;
Chúng ta hãy dứt bỏ các dây trói buộc của họ.”

Ðấng ngự trên trời sẽ cười;
Chúa sẽ cười chúng.
Trong cơn giận, Ngài sẽ khiển trách chúng;
Trong cơn thịnh nộ, Ngài sẽ làm cho chúng kinh hãi, mà rằng,
“Nầy, Ta đã lập vua Ta trên Si-ôn, núi thánh của Ta.”

Tôi sẽ truyền ra mạng lịnh của Chúa;
Ngài phán với tôi, “Con là Con Ta. Ngày nay Ta đã sinh Con.
Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban các nước cho Con làm cơ nghiệp,
Các nơi tận cùng trái đất cho Con làm tài sản.
Con sẽ trị vì chúng bằng cây thiết trượng;
Con sẽ đập nát chúng như đập vỡ các đồ sành.”

10 Vậy, hỡi các vua, khá khôn ngoan.
Hỡi các lãnh tụ thế gian, khá nghe lời răn bảo:
11 Hãy phụng sự Chúa với lòng kính sợ;
Khá vừa vui và cũng vừa run.
12 Hãy đầu phục và yêu kính[a] Con,
Kẻo Ngài nổi giận mà các người sẽ bị diệt vong trong đường lối mình,
Vì cơn giận của Ngài có thể bừng lên trong chốc lát.
Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài.

Footnotes:

  1. Thánh Thi 2:12 nt: hôn
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Thánh Thi 2 New Vietnamese Bible (NVB)

Vị Vua Do Chúa Chọn

Tại sao các nước náo loạn?
    Các dân mưu phản hư không?
Các vua trần gian nổi dậy,
    Các lãnh tụ cùng nhau hội nghị chống CHÚA
    Và Đấng xức dầu của Ngài.
    (Họ bảo:)
“Chúng ta hãy bẻ ách,
    Tháo cùm của họ khỏi chúng ta.”
Đấng ngự trên trời cười,
    Chúa chế nhạo chúng nó.
Bấy giờ, trong cơn thịnh nộ, Ngài khiển trách chúng nó.
    Trong cơn giận dữ, Ngài làm chúng nó kinh hoàng.
Thật vậy, chính Ta đã lập vua Ta trên Si-ôn,
    Là núi thánh Ta.

Ta sẽ truyền sắc chỉ của CHÚA.

Ngài phán cùng Ta: “Con là con Ta,
    Ngày nay, chính Ta đã sinh con.”
Hãy cầu xin Ta,
    Ta sẽ ban cho con các nước làm cơ nghiệp,
    Và khắp cả đất làm tài sản.
Con sẽ cai trị chúng nó bằng cây gậy sắt,
    Đập tan chúng nó như đồ gốm.
10 Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan.
    Hỡi các lãnh tụ trần gian, hãy nhận lời khuyên bảo.
11 Hãy kính sợ mà phục vụ CHÚA.
    Hãy run rẩy mà vui mừng.
12 Hãy hôn Con, e Ngài nổi giận,
    Và ngươi phải bị diệt vong trên đường.
Vì cơn thịnh nộ Ngài bừng lên tức khắc.
    Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

Viewing of
Cross references
Footnotes