Add parallel Print Page Options

Chúa Là Ðấng Gìn Giữ

Bài ca đi lên đền thánh

Tôi ngước mắt nhìn lên đồi núi;
Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu?
Sự giúp đỡ tôi đến từ Chúa,
Ðấng dựng nên trời và đất.

Ngài sẽ không để cho chân bạn trợt ngã;
Ðấng gìn giữ bạn không hề buồn ngủ.
Thật vậy Ðấng gìn giữ I-sơ-ra-ên không hề buồn ngủ và không bao giờ ngủ.

Chúa là Ðấng gìn giữ bạn;
Chúa là bóng mát bên phải bạn.
Mặt trời sẽ không hại bạn ban ngày;
Mặt trăng sẽ không hại bạn ban đêm.

Chúa sẽ gìn giữ bạn khỏi mọi tai họa;
Ngài sẽ gìn giữ mạng sống bạn.
Chúa sẽ gìn giữ bạn khi ra khi vào,
Từ nay cho đến đời đời.