Add parallel Print Page Options

Hãy ca ngợi Chúa!
Phước cho người nào kính sợ Chúa,
Người thích thú vô vàn các mạng lịnh Ngài.
Con cháu người ấy sẽ được cường thịnh trên đất.
Dòng dõi người chính trực sẽ được phước.
Giàu sang và phú quý sẽ ở trong nhà người ấy.
Ðức công chính của người ấy sẽ còn lại đời đời.
Ánh sáng bừng lên trong tăm tối cho người chính trực,
Tức cho người nhân từ, thương xót, và ngay lành;
Phước cho người hay làm ơn và cho vay bất vụ lợi;
Một người điều hành công việc của mình theo lẽ phải.
Chắc chắn người ấy sẽ không bao giờ bị lung lay.
Người ngay lành sẽ được tưởng nhớ đến muôn đời.
Người ấy sẽ không sợ các hung tin.
Người ấy cứ vững lòng tin cậy Chúa.
Người ấy luôn an tâm và chẳng sợ hãi gì,
Cho đến khi người ấy nhìn kẻ thù mình một cách đắc thắng.
Người ấy rải của mình ra giúp người nghèo khó.
Ðức công chính của người ấy trường tồn mãi mãi.
Sừng người ấy sẽ ngước cao trong vinh hiển.

10 Kẻ ác thấy thế bèn nổi điên tức giận.
Nó nghiến răng tức tối rồi bị tiêu tan.
Ước vọng của kẻ ác sẽ hoàn toàn mất tiệt.