Add parallel Print Page Options

TẬP THỨ NHẤT

(Bài 1-41)

Người Ngay Lành và Kẻ Gian Ác

Phước cho người không đi theo kế kẻ gian ác,
Không đứng chung đường với phường tội lỗi,
Không ngồi cùng chỗ với đồ nhạo báng,
Nhưng vui thích về luật pháp của Chúa,
Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,
Cứ đến mùa được hoa quả đầy cành,
Lá vẫn xanh chứ chẳng hề héo úa;
Mọi sự người ấy làm đều sẽ thành công.

Những kẻ gian ác sẽ không được như vậy,
Nhưng chúng chẳng khác gì rác rến bị gió đùa đi.
Vì thế những kẻ gian ác sẽ chẳng đứng nổi trong ngày phán xét;
Những kẻ tội lỗi sẽ không được vào hội người ngay lành;
Chúa biết rõ đường lối người ngay lành,
Còn đường lối những kẻ gian ác sẽ dẫn đến diệt vong.