A A A A A
Bible Book List

Třetí Mojžíšova 4 Bible 21 (B21)

Oběti za hřích

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k synům Izraele: Když se někdo neúmyslně prohřeší proti některému z Hospodinových přikázání a dopustí se něčeho, co se nesmí, učiňte toto:

Prohřeší-li se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen lid. Ať tedy za hřích, jehož se dopustil, obětuje Hospodinu mladého býčka bez vady jako oběť za hřích. [a] Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na hlavu a zabije ho před Hospodinem. Pomazaný kněz pak vezme trochu krve z toho býčka a přinese ji do Stanu setkávání. Namočí prst v krvi a sedmkrát jí stříkne před Hospodinem, před oponou svatyně. Trochou krve potře rohy oltáře k pálení vonného kadidla, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev z býčka pak vylije k patě oltáře pro zápalné oběti, který stojí u vchodu do Stanu setkávání. Potom z býčka obětovaného za hřích odejme všechen tuk: tuk přikrývající vnitřnosti i všechen tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinami 10 (tak jako se odjímá tuk z dobytčete při pokojné oběti). [b] Kněz to pak nechá dýmat na oltáři pro zápalné oběti. 11 Celý zbytek býčka – jeho kůži, veškeré maso i s hlavou, nohama, vnitřnostmi a výkaly – 12 vynese ven za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví. Ať je spálen na místě, kam se sype popel.

13 Prohřeší-li se neúmyslně celá izraelská obec (neboť si to shromáždění neuvědomí) a překročí některé Hospodinovo přikázání, když se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: 14 Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustili, přivede shromáždění mladého býčka před Stan setkávání jako oběť za hřích. 15 Stařešinové obce vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude zabit před Hospodinem. 16 Pomazaný kněz přinese trochu jeho krve do Stanu setkávání, 17 namočí prst v krvi a sedmkrát jí stříkne před Hospodinem, před oponou. 18 Trochou krve také potře rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev vylije k patě oltáře pro zápalné oběti, který stojí u vchodu do Stanu setkávání. 19 Potom z něj odejme všechen tuk a nechá jej dýmat na oltáři. 20 Naloží s tím býčkem přesně tak, jak se nakládá s býčkem oběti za hřích. [c] Tak za ně kněz vykoná obřad smíření a bude jim odpuštěno. 21 Vynese býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je oběť za hřích shromáždění.

22 Prohřeší-li se vůdce lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání Hospodina, svého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: 23 Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese darem kozla, samce bez vady. 24 Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se zabíjí zápalná oběť; je to oběť za hřích. 25 Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; zbytek krve vylije k patě oltáře. 26 Všechen tuk nechá dýmat na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno.

27 Prohřeší-li se neúmyslně někdo z prostého lidu, když se proviní překročením jednoho z Hospodinových přikázání něčím, co se nesmí, učiňte toto: 28 Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese jako oběť za svůj hřích kozu, samici bez vady. 29 Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji na místě pro zápalné oběti. 30 Kněz pak prstem nabere trochu krve a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev pak vylije k patě oltáře. 31 Všechen tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno.

32 Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně, ať přivede samičku bez vady. 33 Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji jako oběť za hřích na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. 34 Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev vylije k patě oltáře. 35 Všechen tuk odejme (tak jako se z jehněte odnímá tuk při pokojné oběti) [d] a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno.

Footnotes:

  1. Třetí Mojžíšova 4:3 nebo oběť očištění od hříchu (hebr. chatat)
  2. Třetí Mojžíšova 4:10 Lev 3:3–4
  3. Třetí Mojžíšova 4:20 viz v. 4–12
  4. Třetí Mojžíšova 4:35 Lev 3:9–10
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes