A A A A A
Bible Book List

Sofonjáš 1 Bible 21 (B21)

Slovo Hospodinovo, které dostal Sofoniáš, syn Kušiho, syna Gedaliášova, syna Amariášova, syna Ezechiášova, za vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova. [a]

Přichází Hospodinův den

„Smetu z povrchu země dočista všechno,
praví Hospodin.
Smetu lidi i dobytek,
smetu nebeské ptáky i mořské ryby –
všechna pohoršení spolu s ničemy!
Vyhladím z povrchu země samo lidstvo,
praví Hospodin.

Vztáhnu ruku i na Judu
a na všechny obyvatele Jeruzaléma.
Na tomto místě vyhladím
zbytky uctívání Baala,
každou připomínku na kněží,
kteří obětovali modlám –
ty, kdo se na střechách
klanějí nebeskému zástupu; [b]
ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu,
zároveň však i tomu jejich Molochu; [c]
ty, kdo se od Hospodina odvracejí,
kdo Hospodina nehledají
a kdo se po něm neptají.“

Zmlkněte před Panovníkem Hospodinem,
neboť je blízko Hospodinův den!
Hospodin oběť připravil
a pozvané už posvětil.

„V den té Hospodinovy oběti
zúčtuji s knížaty a princi
i se všemi, kdo se oblékají
rouchy z ciziny.
V ten den zúčtuji
s každým, kdo přeskakuje práh [d]
a kdo plní chrám svého Pána
násilím a lstí.

10 V ten den, praví Hospodin,
zazní od Rybné brány křik,
od Nového města kvílení
a hlučný třeskot od Výšin.
11 Kvílejte vy, kdo bydlíte v Kotlině!
Celý dav kramářů bude zahuben,
vyhlazeni budou všichni, kdo počítají peníze!

12 V ten čas prohledám Jeruzalém s lucernami
a zúčtuji s těmi, kdo si hoví jak víno v sedlině,
s těmi, kdo si v duchu říkají:
‚Hospodin nic nespraví ani nezkazí.‘
13 Jejich bohatství se stane kořistí,
jejich domy budou zbořeny.
Stavějí si domy, už je však nezabydlí,
sázejí vinohrady, neokusí však víno z nich.“

14 Blízko je ten veliký Hospodinův den,
blízko je a rychle blíží se!
Slyš! To je Hospodinův den,
hrdina zoufale volá do boje!
15 Ten den bude den zuření,
den úzkosti a sevření,
den zkázy a pohromy,
den chmury a temnoty,
den mračna a setmění,
16 den troubení na roh beraní
proti městům s hradbami
a s vysokými baštami.

17 „Tehdy sevřu lidi úzkostí,
aby jak slepci tápali,
protože proti Hospodinu hřešili.
Krev se z nich vyřine jako hlína
a vnitřnosti jak lejna!“

18 Jejich stříbro a zlato je nezachrání
v den Hospodinova zuření, [e]
až plamen jeho horlení
pohltí celou zemi.
Ano, skoncuje, a to rychle,
se všemi obyvateli země!

Footnotes:

  1. Sofonjáš 1:1 640–609 př. n. l. (2.Král 22:1–23:30; 2.Let 34–35)
  2. Sofonjáš 1:5 Deut 4:19; 17:2–7; Jer 44:19
  3. Sofonjáš 1:5 božstvo Amonců a dalších Semitů, jemuž se pálily lidské oběti (Lev 18:21; 20:2–5; 1.Král 11:5–7; 2.Král 23:10)
  4. Sofonjáš 1:9 1.Sam 5:5
  5. Sofonjáš 1:18 Eze 7:19
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes