A A A A A
Bible Book List

Skutky apoštolské 9Slovo na cestu (SNC)

Saul se však snažil Ježíšovy následovníky zastrašit a zlikvidovat.

Vyžádal si od velekněze pověřující listiny pro židovské synagógy v Damašku. Chtěl tam pátrat po křesťanech, mužích i ženách, zatknout je a přivést do Jeruzaléma před soud.

Vydal se tam se svým doprovodem a byl již před branami Damašku, když ho obklopilo zvláštní světlo z nebe.

V úleku padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?"

Zeptal se: "Ale kdo jsi, pane?" Pán mu odpověděl: "Já jsem Ježíš a ty mne pronásleduješ v mých učednících. Je to, jako bys chtěl hlavou rozbít zeď." Saul zlomený hrůzou, řekl: "Pane, čekám na tvoje rozkazy."

A Pán k němu: "Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš další."

Muži ze Saulova doprovodu stáli v úžasu; něco slyšeli, ale nevěděli, s kým jejich velitel mluví.

Saul se zvedl ze země, protíral si oči, ale neviděl nic; oslepl. Uchopili ho za ruce, a tak ho odvedli do Damašku.

Tři dny trvala jeho slepota a po celou tu dobu nic nejedl ani nepil.

10 V Damašku žil věřící muž jménem Ananiáš. Tomu se zjevil Pán Ježíš a oslovil ho jménem. Ananiáš sezeptal:"Pane, co si přeješ?"

11 Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do Přímé ulice. Tam v Judově domě najdeš Saula, který pochází z Tarsu.

12 Při modlitbě tě uviděl, jak k němu jdeš, kladeš na něj ruce a on znovu dostává zrak. Zjevil jsem mu i tvoje jméno."

13 Ale Ananiáš namítl: "Pane, o tom muži kdekdo vypráví, jak mnoho zla způsobil mezi tvými věrnými v Jeruzalémě.

14 I sem prý přišel s pověřením předních kněží, aby pozatýkal všecky, kdo vyznávají tvoje jméno."

15 Pán mu však řekl: "Přesto jdi. Já jsem si ho vybral za svůj zvláštní nástroj, který bude šířit zvuk mého jména nejen mezi židy, ale i mezi pohany a donese ho až před panovníky.

16 A ukáži mu, že pro moje jméno hodně vytrpí."

17 Ananiáš šel a v určeném domě nalezl Saula. Položil na něj ruce a řekl: "Saule, bratře, posílá mě k tobě Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě k nám. Máš zase prohlédnout a být naplněn svatým Duchem."

18 A tu, jako by se protrhla tma a Saul okamžitě prohlédl. Povstal a dal se pokřtít.

19 Potom se posilnil jídlem. Připojil se k damašským následovníkům Krista a byl s nimi několik dní.

20 Brzy však začal chodit také do synagóg a veřejně hlásal, že Ježíš je Boží Syn.

21 Všichni posluchači se divili a říkali: "Cožpak to není ten, kdo tak tvrdě v Jeruzalémě pronásledoval Ježíšovy vyznavače? I sem přece přišel, aby je pochytal a předvedl před veleradu."

22 Avšak Saule tím neumlčeli. Naopak on umlčoval damašské židy a dokazoval jim, že Ježíš je Mesiáš.

23 Když už to trvalo dlouho, domluvili se někteří z nich, že ho zabijí.

24 Saul se dozvěděl o těch úkladech, ale oni dali hlídat ve dne i v noci městské brány, aby jim neunikl.

25 Tak ho křesťané nakonec spustili v koši přes hradby.

26 Saul přišel zpět do Jeruzaléma a pokoušel se připojit k Ježíšovým následovníkům, ale všichni se ho báli; nevěřili, že by se mohl tak změnit.

27 Tu se ho ujal Barnabáš, přivedl ho k apoštolům a všecko jim vyprávěl: Jak se Pán na cestě ukázal Saulovi a mluvil s ním a jak potom Saul v Damašku bez bázně hlásal Ježíše.

28 A tak ho věřící v Jeruzalémě přijali mezi sebe a také zde směle mluvil o Pánu Ježíši.

29 Zvláště rád diskutoval s řecky mluvícími židy. Ti mu nakonec také ukládali o život.

30 Když se to dozvěděli bratři, odvedli ho tajně do Césareje a odtud ho poslali do rodného Tarsu.

31 Saulovým obrácením nastala pro sbory v Judeji, Galileji i v Samařsku pokojná doba vnitřního budování a života v oddanosti Bohu. Duch svatý mezi nimi působil, takže rostly i počtem.

32 Petr podnikl okružní cestu po všech sborech a přišel tak i k věřícím v Lyddě.

33 Navštívil tam jakéhosi Eneáše, který už osm let byl ochrnutý a upoután na lůžko.

34 Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje. Vstaň a skliď si své lůžko!" A on hned vstal.

35 Když to viděli obyvatelé Lyddy a Sáronu, uvěřili v Pána Ježíše.

36 Nedaleko Lyddy, v Joppe, žila věřící žena jménem Tabita, řecky Dorkas. Byla známa tím, jak z lásky podporovala chudé.

37 Právě v těch dnech však onemocněla a zemřela. Připravili ji k pohřbu a zatím uložili do místnosti v patře.

38 Věřící se doslechli, že Petr je v Lyddě a poslali k němu s prosbou, aby k nim hned přišel.

39 Petr šel s posly a ti ho vedli přímo nahoru do domu. Tam byl zástup plačících vdov, ty ho obklopily a ukazovaly mu šaty, které jim ušila jejich milá Dorkas.

40 Petr požádal, aby všichni odešli, klekl a modlil se. Po chvíli se obrátil k mrtvému tělu a řekl: "Tabito, vstaň!" Ona otevřela oči, uviděla Petra a posadila se.

41 Petr jí podal ruku a pomohl jí vstát. Pak zase zavolal všechny nahoru a odevzdal jim Tabitu živou.

42 To se rychle rozkřiklo po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo v Pána Ježíše.

43 Petr pak bydlel dlouho v Joppe v domě koželuha Šimona.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes