A A A A A
Bible Book List

Skutky apoštolské 8Slovo na cestu (SNC)

Pak sražen na kolena se ještě modlil: "Pane, nepočítej jim to za vinu!" a zemřel.

Kristovi následovníci odnesli Štěpánovo tělo a pohřbili je. Církev byla velice zarmoucena jeho smrtí. Pro křesťany v Jeruzalémě nastaly zlé časy a všichni - kromě apoštolů - se rozptýlili po Judeji i Samařsku.

Saul se teď chopil iniciativy: pronásledoval církev, vnikal do soukromých domů a dával zatýkat věřící muže a ženy, kteří se tam scházeli.

Ti, kdo uprchli z Jeruzaléma, se však neskrývali, ale na svých cestách šířili Boží poselství.

Filip, další ze sedmi zvolených pracovníků, se dostal do města Samaří a tam hlásal Krista.

Celé zástupy lidí mu pozorně naslouchaly, zvláště, když se staly svědky Filipových mocných činů.

7-8 Uzdravil totiž mnoho posedlých, ochrnutých i chromých a město bylo brzo plné těchto radostných zpráv. Mnoho mužů i žen uvěřilo Filipově zvěsti o Božím království a o tom, kdo je Ježíš Kristus a dávali se od něho pokřtít.

V Samaří žil také nějaký Šimon, který ze sebe dělal velkou osobnost, ale vlastně jen pletl Samařanům hlavu kouzelnými triky a magií.

10-11 Měl však velkou autoritu u prostých i významných lidí a obecně se soudilo, že jeho síla pochází od Boha.

12-13 Tento Šimon sledoval pozorně Filipa a zachvátila ho posvátná hrůza nad skutečnými zázraky, vykonanými Boží mocí. Vyznal víru v Krista, dal se pokřtít a skoro se od Filipa nehnul.

14 Apoštolové v Jeruzalémě se dověděli, že také Samařsko přijalo Boží zvěst a vyslali tam Petra a Jana.

15-16 U Samařanů se zatím projevovala práce svatého Ducha tím, že se obraceli ke Kristu a byli pokřtěni. Petr a Jan se modlili, aby i samařským věřícím byla dána moc svatého Ducha.

17 Pak na ně kladli ruce a skutečně i skrze Samařany začala působit Boží moc.

18 Když Šimon viděl, co se dělo s lidmi, na které apoštolové položili ruce, přinesl jim peníze s prosbou:

19 "Dejte i mně tu moc, abych mohl pokládáním rukou udělovat Ducha svatého!"

20 Petr mu řekl: "Ty tvé peníze tě ještě přivedou do zatracení. Copak myslíš, že se takový Boží dar dá koupit?

21 Předávat Ducha ti nepřísluší a ztrácíš i to, co jsi dostal, protože chceš jednat s Bohem nečestně.

22 Uznej, že je to tak, a pros Boha, snad ti tvůj špinavý úmysl odpustí.

23 Vidím, že v tobě hlodá závist a ještě nejsi osvobozen od své hříšné minulosti."

24 Šimon zahanbeně prosil: "Modlete se za mne aby mne Pán nepotrestal."

25 Apoštolové také vykládali Kristova slova a dotvrzovali je tím, co na vlastní oči viděli. Také na zpáteční cestě do Jeruzaléma rozhlašovali evangelium po samařských vesnicích.

26 Filip dostal pokyn od Božího anděla: "Připrav se a jdi na silnici z Jeruzaléma do Gázy, tam, kde prochází pouští."

27 Filip se hned vydal na cestu. Brzy uviděl průvod etiopského hodnostáře, ministra financí kandaky, jak se tehdy nazývala vládkyně Etiopie a Súdánu. Byl v Jeruzalémě, aby vzýval Boha

28 a teď jel zpátky a na voze si četl svitek proroka Izaiáše.

29 Boží Duch vnukl Filipovi: "Dohoň ten vůz!"

30 Filip přiběhl k vozu a tu slyší, že si černoch nahlas předčítá z knihy Izaiášových proroctví. Filip se zeptal: "Říká ti to něco?"

31 Ministr mu odpověděl: "Neříká, potřeboval bych to vyložit. Pojď si ke mně sednout a pomoz mi!"

32 Právě četl slova: "Byl veden jako ovce na porážku, a jako beránek ztichne, když mu stříhají vlnu, tak ani on neotevřel ústa.

33 Ponížili ho a nespravedlivě odsoudili. Kdo by čekal, že bude mít tolik potomků, když ho přece zabili!"

34 Dvořan se zeptal Filipa: "Prosím tě, to mluvil prorok o sobě nebo o někom jiném?"

35 A tak Filip navázal na to prorocké slovo a ukázal, jak se vyplnilo na Ježíšovi.

36 Cestou přijeli k nějaké vodě. Dvořan zvolal: "Podívej se, voda! Mohl bych i já být pokřtěn?"

37 Filip na to: "Jestliže jsi uvěřil celým srdcem, proč ne?" A on vyznal: "Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn."

38 Etiopský ministr dal příkaz k zastavení, vstoupil s Filipem do vody a ten ho pokřtil.

39 Když se vrátili na břeh, Kristův Duch způsobil, že Filip ztratil dvořanovi z očí. Musel tedy pokračovat sám, ale měl velkou radost.

40 Filip se pak objevil v Azotu, prošel celým krajem až k Césareji a ve všech městech zvěstoval Ježíše.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes