A A A A A
Bible Book List

Skutky apoštolské 7Slovo na cestu (SNC)

Předsedající kněz ho vyzval: "Můžeš popřít tuto obžalobu?" (Před židovskou veleradou měl obžalovaný právo obhajoby

.

Dal mu příkaz : 'Vystěhuj se z rodné země a od svého kmene a putuj do země, kterou ti určím.'

Nejprve se tedy Abraham přestěhoval z Chaldeje do Cháran a po smrti svého otce až do této naší vlasti. Ačkoliv měl Boží slib, že té zemi bude vládnout on i jeho potomci,

nepatřil mu zde ani kousek, na který by se mohl postavit, a dokonce ani neměl dědice.

Další Boží předpověd' Abrahamovi byla ještě podivnější: 'Tvoji potomci se odtud vystěhují do cizí země a tam budou otročit čtyři sta let ve špatných podmínkách.

Ten národ otrokářů však potrestám, tvoje potomky vysvobodím a budou mě vzývat v této zemi.'

Viditelným znakem smlouvy Boha s člověkem se stala obřízka. A tak, když se Abrahamovi narodil syn Izák, obřezal ho. Posloupnost této smlouvy šla dále přes Izákova syna Jákoba na jeho dvanáct synů, našich patriarchů.

Jeden z nich, Josef, se stal terčem nenávisti bratrů a oni ho prodali jako otroka do Egypta.

10 Bůh však Josefa neopustil a nakonec ho vysvobodil ze všech těžkostí. Vybavil ho neobyčejnou prozíravostí a naklonil mu přízeň samotného egyptského faraóna, který ho jmenoval svým ministrem a pobočníkem.

11 Potom celý Egypt i Palestinu zachvátil hladomor a naši praotcové prožívali těžké chvíle, když jim došly zásoby potravin.

12 Jákob se doslechl, že v Egyptě se ještě prodává obilí a poslal tam syny.

13 Při druhém nákupu se dal Josef svým bratrům poznat a představil je faraónovi.

14 Pak Josef poslal pro otce Jákoba a přestěhoval celou rodinu, celkem sedmdesát pět lidí, do Egypta.

15 Usadili se tam a Jákob i naši patriarchové zůstali v Egyptě do smrti.

16 Pochováni však byli v Palestině do hrobky v Sichemu, na malém pozemku, který si Abraham kdysi koupil od místních obyvatel.

17 A tak se splnilo, o čem Bůh mluvil Abrahamovi. Zpočátku se našemu lidu dařilo v Egyptě dobře a jeho počet rostl.

18 Ale přišla jiná dynastie faraónů a na Josefovy zásluhy se zapomnělo.

19 Naše předky zotročili, a protože si nepřáli, aby se rozmáhali, přikázali házet narozené hochy do řeky.

20 Tehdy se narodil Mojžíš. Bylo to krásné dítě a rodiče ho tři měsíce skrývali doma.

21 Když už nemohli chlapce dále utajit, položili ho v košíku do rákosí. Našla ho faraónova dcera a dala jej vychovat, jako by to byl její syn.

22 Tak se Mojžíšovi dostalo nejlepšího egyptského vzdělání a vyrostl z něho výmluvný a schopný muž.

23 Když mu bylo čtyřicet, napadlo ho, aby navštívil svůj lid.

24 Přitom uviděl, jak Egypťan nespravedlivě trápí Žida, a tak toho otrokáře zabil.

25 Už tehdy totiž tušil, že mu Bůh ukládá, aby svůj lid osvobodil z otroctví. Nenašel však u Izraelců pochopení.

26 Příštího dne se snažil usmířit dva Židy, kteří se hádali,

27 ale ten, který nebyl v právu, Mojžíše odbyl: 'Kdo tě ustanovil za našeho vládce a soudce?

28 To mě chceš zabít jako včera toho Egypťana?'

29 Mojžíš se polekal a uprchl z Egypta do Madiánské země. Oženil se tam a měl dva syny.

30 Po čtyřiceti letech tohoto vyhnanství se Mojžíšovi zjevil Boží anděl v hořícím keři na sinajské poušti.

31 Když se chtěl Mojžíš zblízka podívat na ten neobvyklý úkaz, uslyšel Boží hlas:

32 'Já jsem Bůh tvých otců Abrahama, Izáka a Jákoba.' Mojžíš se vyděsil a zakryl si tvář, aby nic neviděl.

33 Ale Bůh mluvil dál: 'Sezuj si opánky, stojíš na svatém místě!

34 Viděl jsem trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem jejich vzdechy a jdu, abych je vysvobodil. Seber se a pojď, mám pro tebe v Egyptě úkol!'

35-36 čtyřicetiletého putování pouštěmi.

37 Vzpomeňte si, že právě Mojžíš řekl Izraelcům: 'Pán Bůh vám pošle proroka z vašeho národa, Vysvoboditele, tak jako k vám poslal mne; toho poslouchejte.'

38 Mojžíš byl zprostředkovatelem mezi našimi otci a Bohem, který mu na hoře Sinaj svěřil slova života, aby nám je předal.

39 Přesto ho naši otcové neposlouchali, ale bouřili se proti němu a pořád vzpomínali jen na Egypt.

40 Když se Mojžíš se Sinaje dlouho nevracel, řekli jeho bratru Aronovi :'Nevíme, co se stalo s Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta. Udělej nám bohy, aby nás chránili na další cestě.'

41 A tak zhotovili sochu býka, obětovali té modle a radovali se, jak si to dobře zařídili.

42 Bůh se od nich odvrátil a dopustil, že propadli ještě horšímu modlářství. Uctívali i hvězdné mocnosti, jak o tom mluví Bůh v knize proroka Amose: 'Vy, že jste mi věrně sloužili a obětovali po čtyřicet let na poušti, národe izraelský?

43 Naopak, nosili jste s sebou svatyni Molocha a symbol planety Saturna, modly, které jste si sami udělali a pak jste se jim klaněli. Proto půjdete do vyhnanství až za Babylón.'

44 Bůh však nařídil Mojžíšovi, aby vybudoval Stan Smlouvy, přesnou svatyni, a dal mu pokyn, jak má vypadat.

45 val.

46 Ten velice stál o to, aby mohl Jákobovu Bohu vystavět chrám,

47 ale uskutečnit to směl až jeho syn Šalomoun.

48 Ovšem Nejvyšší nebydlí v chrámech, které postavili lidé. U proroka Izaiáše Pán říká:

49 'Vesmír je můj trůn a země koberec pod mýma nohama. Jaký mi chcete postavit dům a kam mě chcete vtěsnat?

50 Což jsem všecko nestvořil?'

51 A tak se to zase opakuje.Jste právě tak tvrdošíjní jako vaši otcové, zacpáváte si uši, zavíráte srdce a stavíte se proti svatému Duchu.

52 Byl nějaký prorok, aby ho vaši předkové nepronásledovali? Zabíjeli ty, kteří předpovídali příchod Spravedlivého, a vy jste se ho teď úplně zřekli a zavraždili jste ho!

53 Dostali jste Zákon přímo od Boha, ale stejně se jím neřídíte."

54 Tato slova působila jako píchnutí do vosího hnízda.

55 Ale Štěpán byl v té chvíli uchvácen Boží slávou, kterou mu dal svatý Duch zahlédnout. Díval se vzhůru

56 a volal: "Vidím otevřené nebe a Ježíše Krista, jak stojí po Boží pravici!"

57 Tu přehlušili Šěpána křikem a zacpávali si uši, aby už nic neslyšeli. Vrhli se na něj,

58 odvlekli ho za hradby města a tam ho uházeli kamením. Ti, kdo házeli na Štěpána kameny, odložili své pláště k nohám mladého farizeje Saula, který souhlasil se Štěpánovou smrtí.

59 Štěpán nejprve stál, vzýval Boha a modlil se: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!"

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes