A A A A A
Bible Book List

Skutky apoštolské 13Slovo na cestu (SNC)

13 l.

Ti se jednou připravovali postem a modlitbami na službu Bohu a dostali pokyn od Ducha svatého: "Vyšlete ze svého středu Barnabáše a Saula k práci, kterou jim chci svěřit!"

Znovu se tedy modlili a postili, pak jim požehnali pokládáním rukou a vyslali je na misii. Jako pomocník s nimi šel Jan Marek.

Podle pokynů Ducha se vypravili do přístavu Seleukie a odtud se plavili na ostrov Kypr.

Přistáli v městě Salamině a v židovských synagógách začali kázat o Kristu.

Prošli tak celým ostrovem až do Páfu.

Tam sídlil římský místodržitel Sergius Paulus, vzdělaný muž, a ten k sobě pozval Barnabáše a Saula, aby od nich slyšel Boží zvěst.

U Sergia byl také židovský mág Barjezus, který se vydával za proroka. Říkalo se mu Elymas, to znamená čaroděj. Ten se teď tvrdě postavil proti Barnabášovi a Saulovi a snažil se ze všech sil, aby jim Sergius neuvěřil.

Saul, nyní více známý pod jménem Pavel, se v síle svatého Ducha podíval Barjezovi přímo do očí a řekl:

10 "Tvoje jméno sice znamená "syn Ježíšův", ale ve skutečnosti jsi syn ďáblův, plný klamu a falše! Jsi nepřítel Boží pravdy a stojíš v cestě lidem, kteří hledají Boha.

11 On je však pánem i nad tebou. Na důkaz toho teď oslepneš a na čas neuvidíš ani slunce!" Barjezovi se skutečně setmělo před očima, tápal kolem sebe a hledal, kdo by mu podal ruku a vedl ho.

12 Když místodržitel viděl, co se stalo, uvěřil a dychtivě přijímal Ježíšovo učení.

13 Z Páfu se Pavel a jeho průvodci plavili do Perge v Pamfylii. Jan Marek se však od nich odloučil a vrátil se odtud do Jeruzaléma.

14 Z Perge šli do Pisidické Antiochie a zúčastnili se tam sobotní bohoslužby v synagóze.

15 Když byly přečteny oddíly ze Zákona a prorockých knih, vyzvali je představení synagógy: "Bratři, jestliže máte pro nás nějaké duchovní povzbuzení, ujměte se slova!"

16 Tu vystoupil Pavel, naznačil obvyklým gestem, že bude hovořit a začal: "Muži Izraele, i vy, jiného původu, kteří ctíte jediného Boha! Dobře poslouchejte!

17 Bůh si vyvolil naše praotce a za pobytu v Egyptě dal jejich potomkům vyrůst ve veliký národ. Mocnými činy je pak z té otrokářské země vysvobodil.

18 Po čtyřicet let kočovali pouštěmi a Bůh se o ně pečlivě staral.

19 Potom jim podmanil všechny národy, které obývaly Kanán a daroval tu zemi dědičně Izraeli.

20 Po více než čtyři století jim Bůh vládl prostřednictvím moudrých vůdců, z nichž poslední byl prorok Samuel.

21 V jeho době zatoužili naši předkové po králi a Bůh jim tedy dal za krále Saula, syna Kisova z kmene Benjamin. Vládl jim čtyřicet let.

22 Bůh se však od něho odvrátil a dal Izraeli za krále Davida, o němž řekl: 'Vybral jsem si Davida, Izaiova syna. To je muž podle mých představ a bude se řídit mou vůlí.'

23 Zaslíbil také, že z Davidova rodu se narodí Vysvoboditel a splnil to, když poslal Ježíše.

24 Před jeho příchodem hlásal Jan všem Izraelcům, aby se zřekli svých hříchů a dali se pokřtít.

25 Ke konci své činnosti Jan říkal: 'Nemyslete si, že já už jsem ten očekávaný! Ten přichází po mně, a pro mne by byla příliš velká čest, kdybych mu směl třeba jen boty rozvázat.'

26 Bratři, kteří jste z Abrahamova národa, i vy ostatní, kteří spolu s námi ctíte jediného Boha, dnes vám přinášíme zvěst o spáse!

27 Obyvatelé Jeruzaléma, ani jejich vůdcové však v Ježíšovi nerozeznali Spasitele. Odsoudili ho a nevědomky tak splnili, co o něm psali proroci, jak to čítáme každou sobotu.

28 Neměli žádný důvod, aby ho vydali na smrt. Přesto však naléhali na Piláta, aby ho dal popravit.

29 Ale i tak se uskutečnily doslova všechny předpovědi Písma. Ježíšovo tělo bylo sňato z kříže, pohřbeno,

30 ale Bůh jej vzkřísil z mrtvých!

31 Po řadu dní jej vídali jeho galilejští učedníci, kteří s ním přišli do Jeruzaléma. Ti to dosud osobně dosvědčují.

32 I vám dnes zvěstujeme, že veliký slib, který Bůh dal našim předkům,

33-34 splnil nyní jejich potomkům a potvrdil ho Ježíšovým vzkříšením. Na něho se vztahují slova druhého žalmu: 'Ty jsi můj syn, dávám ti dnes život.' Bůh slíbil Davidovi, že jeho království bude věčné.

35-36 A David říká Bohu: 'Nedopustíš, aby tvůj vyvolený podlehl smrti.' To se ovšem netýkalo samého Davida, jenž splnil ve své době úkol, zemřel, byl pohřben a jeho tělo se rozpadlo v prach.

37 Ta proroctví se vztahují na Krista, Davidova potomka, kterého Bůh vzkřísil, takže jeho tělo nepodlehlo zkáze.

38 Uvědomte si, bratři, co to pro vás znamená: Každému, kdo uvěří v Ježíše, odpouští Bůh všechny hříchy, a to i ty, které podle Mojžíšova Zákona nemohly být odpuštěny.

39 Dejte si však pozor, aby se na vás nesplnila prorocká předpověď:

40-41 'Jen se dobře dívejte, vy, kteří mnou opovrhujete. Zděste se, váš konec se blíží. Před vašimi zraky se děje něco velikého, druzí vám o tom svědčí, ale vy tomu nechcete věřit.'"

42-43 ho odpuštění.

44 Následující sobotu se shromáždilo skoro celé město, aby slyšelo hlásání Božího slova.

45 Židé žárlili, že se sešlo tolik lidí, skákali Pavlovi do řeči, odporovali a posmívali se mu.

46 Nakonec jim tedy Pavel s Barnabášem řekli: "Vy jste měli přednost, vám jsme měli vyřídit Boží slovo jako prvním. Protože je však odmítáte a vzdáváte se tak naděje na věčný život, obracíme se k pohanům.

47 Tak nám to Pán totiž přikázal: 'Neste světlo pohanům a zvěstujte spásu všem lidem.'"

48 Pohané z toho měli velkou radost a ze srdce děkovali Bohu za to, co od Pavla slyšeli. Ti, v nichž Bůh probudil touhu po věčném životě, uvěřili

49 a Kristovo evangelium se šířilo v celém kraji.

50 Židé, kteří Krista odmítli, však využili svého vlivu na urozené ženy, které se přiklonily k víře Izraele a na městské úředníky. Vzbudili tak nepřátelství proti Pavlovi a Barnabášovi, až je vyhnali z kraje.

51 Ti se rozhodli, že se nebudou svým odpůrcům vnucovat a odešli do Ikonie.

52 Sbor v Antiochü však rozkvétal a Bůh tamějším věřícím dával radost a svého Ducha.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes