A A A A A
Bible Book List

Skutky apoštolské 11Slovo na cestu (SNC)

11 Apoštolové a ti bratři, kteří zůstali v Judeji, se dozvěděli, že i pohané uvěřili Boží zvěsti.

Když se Petr vrátil do Jeruzaléma, někteří křesťané židovského původu mu vyčítali:

"Ty jsi navštěvoval pohany a dokonce jsi s nimi jedl!"

Petr jim to pěkně po pořádku vypověděl.

5-14 Vyprávěl o vidění, které měl na střeše domu v Joppe, o příchodu Kornéliových poslů a o všem, co se pak událo v Césareji. Představil jim i šest křesťanů z Joppe, kteří s ním šli ke Kornéliovi. Pak Petr ukončil slovy:

15 "Když jsem k nim mluvil o Kristu, sestoupil na ně svatý Duch právě tak, jako tenkrát na nás.

16 Vzpomněl jsem si v té chvíli na slova Pána Ježíše: 'Jan vás křtil na znamení pokání vodou, ale vy budete pokřtěni svatým Duchem.'

17 A tak když uvěřili v Pána Ježíše Krista jako my a dostali i stejný dar od Boha, nemohl jsem se přece stavět proti Boží vůli!"

18 Když to židovští bratři vyslechli, uklidnili se, s radostí děkovali Bohu a říkali: "Tedy i pohany probouzí Bůh k pokání a k novému životu!"

19 Ti věřící, kteří po Štěpánově smrti při pronásledování uprchli z Jeruzaléma, se dostali až do Fénicie, na Kypr a do města Antiochie v Sýrii. Radostné zvěsti o spáse hlásali jenom židům.

20 Někteří však, rodáci z Kypru a Kyrenaiky, začali v Antiochü mluvit o Ježíši Kristu také pohanům.

21 Pán stál při nich a velký počet lidí uvěřil a obrátil se ke Kristu.

22 Když se o tom doslechli v jeruzalémském sboru, vyslali do Antiochie Barnabáše.

23 Ten tam uviděl, jak mocně zapůsobila Boží milost. Měl z toho velkou radost a všechny povzbuzoval, aby věrně vytrvali při svém rozhodnutí pro Pána.

24 Barnabáš byl muž na svém místě, plný Ducha svatého a víry. V Antiochii bylo pro Ježíše získáno velké množství pohanů.

25 Barnabáš se odtud vypravil do Tarsu, vyhledal Saula a přivedl ho s sebou do Antiochie.

26 Tam zůstali po celý rok a když kázali o Kristu připojilo se ke skupině tamnějších věřících překvapivé množství lidí. V Antiochii se poprvé začalo říkat Kristovým následovníkům kristovci-křesťané.

27 Do antiochijského sboru přišli také z Jeruzaléma někteří věřící, kteří měli dar prorockého vidění.

28 Jednomu z nich, Agabovi, ukázal Bůh, že v celé říši bude velký hlad. To se skutečně vyplnilo za vlády císaře Klaudia.

29 Křesťané v Antiochü se tedy rozhodli přispět každý podle svých možností a podpořit věřící v Judeji, kde bylo mnoho chudých.

30 Sbírku poslali představeným církve v Jeruzalémě po Barnabášovi a Saulovi.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes