A A A A A
Bible Book List

Skutky apoštolské 10Slovo na cestu (SNC)

10 V Césareji žil římský setník Kornélius, který sloužil u takzvaného Italského pluku.

Tento voják s celou svojí rodinou uvěřil v jediného Boha. Podporoval chudé a pravidelně se modlíval.

Při odpolední modlitbě, která se konala ve tři hodiny, uviděl, jak k němu přichází Boží posel a slyšel oslovení: "Kornélie!"

Setník na něj ustrašeně zíral a zeptal se: "Co tě ke mně přivádí, Pane?" Anděl mu řekl: "Bůh slyší tvé modlitby a ví o tvé dobročinnosti.

Pošli své sluhy do Joppe a pozvi k sobě Šimona zvaného Petr.

Bydlí v domě koželuha Šimona u moře. Petr ti poví, co máš dělat."

Potom anděl odešel. Kornélius si hned zavolal dva ze svých sluhů a jednoho oddaného vojáka ze své stráže.

Vysvětlil jim, co se stalo a poslal je do Joppe.

Druhého dne v poledne, když se Kornéliovi poslové blížili k městu, byl Petr na ploché střeše domu, aby se tu mohl v klidu modlit.

10 Dostal velký hlad a zatímco mu připravovali jídlo, spatřil zvláštní vidění.

11 Jako by se nebe otevřelo a někdo k němu spouštěl plachtu uvázanou za čtyři rohy.

12 V té plachtě byla všelijaká zvířata, čtvernožci, plazi i ptáci.

13 Vtom uslyšel hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!"

14 Petr odpověděl: "Kdepak, Pane, zásadně nejím, co je podle tvého Zákona nečisté"

15 Ale hlas se ozval znovu: "Neodtahuj se od toho, co Bůh pokládá za čisté!"

16 Tak se to opakovalo třikrát a nakonec byla plachta vytažena do nebe.

17 Petr byl zaražený tím viděním a přemýšlel, co mu to má říci. Kornéliovi poslové mezitím nalezli dům Šimona koželuha a stáli před vraty.

18 Dotazovali se, zda tam bydlí Šimon zvaný též Petr.

19 Petrovi, který ještě přemýšlel o tom vidění, ujasnil Boží Duch: "Ti muži, co tě hledají, jsou sice pohané,

20 ale ty sejdi dolů a bez rozpaků se vyprav s nimi. Já jsem je k tobě poslal."

21 Petr tedy sestoupil dolů a řekl jim: "To jsem já, koho hledáte. Proč jste přišli?"

22 Odpověděli: "Posílá nás římský setník Kornélius, spravedlivý muž, který ctí Boha a má dobrou pověst mezi všemi Izraelci. Zjevil se mu totiž anděl a dal mu pokyn, aby tě pozval do svého domu a vyslechl tvoje poselství."

23 Petr uvedl ty muže dovnitř a oni u něho přenocovali.

24 Nazítří se Petr s několika bratřími z Joppe vypravil s nimi. Dalšího dne dorazili do Césareje, kde už je očekával Kornélius. K setkání s Petrem sezval své příbuzné a dobré přátele.

25 Když Petr vcházel do jeho domu, Kornélius mu vyšel naproti, klekl si před ním a hluboce se mu poklonil.

26 Petr ho však pozvedl se slovy: "Vstaň, já jsem také jen člověk."

27 A v přátelském rozhovoru šli spolu dovnitř, kde Petr uviděl to shromáždění.

28 Oslovil je: "Vy jistě víte, že jako žid bych sem neměl chodit a že máme zakázáno přátelit se s lidmi jiného původu. Ale Bůh mi ukázal, že nemám žádného člověka považovat za poskvrněného nebo nečistého.

29 Poslechl jsem proto bez rozpaků vašeho pozvání a tady mě máte. Jen chci vědět, proč jste mě pozvali."

30 Kornélius vysvětloval: "Před třemi dny jsem držel půst až do tří hodin a pak jsem se tady doma modlil. Najednou přede mnou stál muž v běloskvoucím rouchu

31 a oslovil mne: 'Kornélie, Bůh slyší tvé modlitby a ví o tvé dobročinnosti.

32 Pošli do Joppe a pozvi k sobě Šimona řečeného Petr. Bydlí u moře v domě koželuha Šimona. Má pro tebe důležité zprávy.'

33 Tak jsem tedy pro tebe hned poslal a jsem rád, žes mi vyhověl. Všichni, co jsme tady, věříme v jediného Boha a tvá slova přijmeme jako jeho vzkaz."

34 Petr k nim promluvil: "Ted' jsem tedy přesvědčen, že Bůh nedělá mezi lidmi rozdílu

35 a že je mu milý člověk z kteréhokoliv národa, když ho ctí a jedná správně.

36 Izraelitům svěřil své poselství, radostnou zprávu, že nastává věk smíření ve jménu Ježíše Krista, Pána všech.

37 Snad už víte, jaké události začaly v Galileji a pak se rozšířily i do Judeje. Nejprve Jan hlásal pokání a křtil.

38 Potom Ježíše z Nazaréta vybavil Bůh zvláštní mocí a svatým Duchem. Všude, kam přišel, pomáhal a uzdravoval všechny, které sužoval ďábel. Bůh se k němu přiznával

39 a my můžeme dosvědčit jeho činy v zemi Židů i v Jeruzalémě. A přesto ho tam popravili na kříži!

40 Bůh však Ježíše třetího dne vzkřísil a my jsme se s ním opět setkávali.

41 Neukázal se všem lidem, ale jenom nám, které si vybral za svědky zmrtvýchvstání. Dokonce jsme s ním po jeho vzkříšení jedli a pili.

42 Dostali jsme příkaz, abychom všem hlásali a dosvědčovali, že toho Ježíše Bůh ustanovil soudcem nad živými i mrtvými.

43 Na něho se vztahují sliby, které vyřizovali proroci: každému, kdo v něho uvěří, odpustí Bůh hříchy."

44 Petr ještě nedomluvil a Duch svatý již sestoupil na všechny posluchače.

45 Petrovi průvodci, kteří byli židé obráceni ke Kristu, žasli, že dar Ducha svatého dostávají nyní i lidé pohanského původu.

46 Vždyť je slyšeli, jak mluví zvláštními jazyky a chválí oha. Petr jim řekl:

47 "Copak jim můžeme odepřít křest, když jim Bůh dal svého Ducha jako nám?"

48 A dal pokyn, aby noví věřící byli pokřtěni ve jméno Ježíše Krista. Na jejich prosbu tam pak ještě několik dní zůstal.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes