A A A A A
Bible Book List

Skutky apoštolské 1Slovo na cestu (SNC)

Milý Teofile, také tuto druhou knihu věnuji tobě. V té první jsem se snažil zachytit vše, co Ježíš dělal a učil od počátku

2-3 záměr se světem.

Když byli ještě pospolu, řekl jim, aby po jeho odchodu neopouštěli Jeruzalém, ale čekali tam, až Bůh vyplní svůj slib.

Vysvětlil jim: "Jan křtil vodou, ale vás Bůh v nejbližších dnech pokřtí svým svatým Duchem."

Učedníci se ho také otázali: "Pane, teď už konečně vezmeš do ruky vládu nad Izraelem?"

Odpověděl: "Není vaše starost, kdy to bude! Nechte to na Bohu, který jedná podle svých rozhodnutí.

Teď dostanete Ducha svatého a s ním zvláštní sílu k tomu, abyste se stali mými vyslanci nejen v Jeruzalémě, ale v celém Judsku, v Samaří a po celém světě."

Potom byl před jejich očima zdvižen vzhůru a zakryt oblakem.

10 Když se upřeně dívali za ním, objevili se vedle nich dva muži v bílém

11 a oslovili je: "Galilejci, co tu tak stojíte a díváte se do oblak? Ježíš od vás odešel do nebe, aby se jednou vrátil stejným způsobem."

12 To se stalo na Olivové hoře, jen asi čtvrt hodiny cesty od Jeruzaléma.

13 Vrátili se do města, kde v horní místnosti domu bydleli společně Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub - syn Alfeův, Šimon Zélot a Juda - syn Jakubův.

14 Ti všichni se jednomyslně a vytrvale modlívali a s nimi ještě některé ženy, Ježíšova matka Marie a Ježíšovi bratři.

15 Při jednom shromáždění, kde se sešlo asi stodvacet Ježíšových následovníků, vystoupil Petr a řekl:

16 "Bratři, Jidáš byl jeden z nás, dvanácti apoštolů. Dostal stejné pověření jako my, a přece se propůjčil k tomu, že přivedl na Ježíše stráž, aby ho zatkla. Pak se sám zprovodil ze světa tak hrozným způsobem, že mu až vyhřezly vnitřnosti.

17-19 Za jeho zrádcovskou odměnu byl koupen pozemek, kterému dnes jeruzalémští obyvatelé říkají "Hakeldama" - Krvavé pole. Tak se naplnila předpověď bible. To Duch svatý vložil Davidovi do úst slova o Jidášovi,

20 která jsou zaznamenána v Žalmech: '...ať spustne jeho dům, ať v něm nikdo nebydlí', a jinde: '...jeho pověření ať převezme jiný'.

21 Je tedy nutné nahradit Jidáše. Vyberme muže, který s námi následoval Pána Ježíše po celou dobu od chvíle,

22 kdy ho pokřtil Jan, a byl s ním až do jeho odchodu do nebe. Takový ať se spolu s námi stane jedním ze svědků Ježíšova zmrtvýchvstání."

23 Vybrali dva takové: Josefa Barsabáše, kterému se říkalo Justus a Matěje.

24 Potom se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce každého člověka. Ukaž, kterého z těchto dvou jsi vybral,

25 aby byl tvým apoštolem místo Jidáše, který zradil."

26 Dali jim vytáhnout los, a ten označil Matěje. Tak se tedy připojil k jedenácti apoštolům.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes