A A A A A
Bible Book List

Skutky apoštolské 1 Bible 21 (B21)

Budete mými svědky

První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, [a] o všem, co Ježíš začal dělat a učit až do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim: „Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým.“ [b]

Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: „Pane, obnovíš už teď království Izraele?“

Odpověděl jim: „Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. 10 Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu 11 a řekli jim: „Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

V horní místnosti

12 Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory ležící poblíž města – na vzdálenost sobotní cesty. [c] 13 Když přišli, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali:

Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub (syn Alfeův), Šimon Zélot [d] a Juda (syn Jakubův).

14 Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci.

Nový apoštol

15 V té době vstal uprostřed shromážděných učedníků [e] Petr (bylo jich tam asi sto dvacet) a řekl: 16 „Bratři, muselo se naplnit, co v Písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, 17 ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě.“

18 (Jidáš za své špinavé peníze získal pole. Poté, co se oběsil, roztrhl se v půli a vyhřezly mu všechny vnitřnosti. 19 Vědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel-dama, totiž Krvavé pole.)

20 „V knize Žalmů je psáno:

‚Jeho příbytek ať zůstane pustý
a ať v něm nikdo nebydlí‘ [f]

a dále:

‚Jeho pověření ať přijme jiný.‘ [g]

21 Jeden z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, 22 od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem jeho vzkříšení.“

23 Navrhli dva – Josefa Barnabáše, zvaného také Justus, a Matěje. 24 Potom se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, 25 aby měl podíl na této službě a stal se apoštolem namísto Jidáše, který se odvrátil a odešel, kam patří.“ 26 Potom losovali: los padl na Matěje, a tak byl připočten k jedenácti apoštolům.

Footnotes:

  1. Skutky apoštolské 1:1 Luk 1:3
  2. Skutky apoštolské 1:5 Luk 3:15–16; 24:49
  3. Skutky apoštolské 1:12 asi 1 km
  4. Skutky apoštolské 1:13 tj. Horlivec; viz pozn. Mat 10:4
  5. Skutky apoštolské 1:15 jiné rukopisy bratrů
  6. Skutky apoštolské 1:20 Žalm 69:26
  7. Skutky apoštolské 1:20 Žalm 109:8
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes