Add parallel Print Page Options

Prvé prenasledovanie cirkvi

Saul schvaľoval, že Štefana zabili. Hneď v ten deň vypuklo veľké prenasledovanie cirkvi. Všetci kresťania sa rozpŕchli po Judsku a Samárii.

V Jeruzaleme zostali iba apoštoli. Niektorí zbožní muži pochovali Štefana a hlboko za ním žialili.

A Saul sa s veľkým zápalom usiloval cirkev zničiť: vtrhával do súkromných domov a zatýkal veriacich mužov aj ženy, ktorí sa tam schádzali.

Filip v Samárii

Ale veriaci, ktorí utiekli z Jeruzalema, všade, kde len prišli, šírili dobré zvesti o Ježišovi.

Filip, ďalší zo siedmich zvolených pracovníkov, sa dostal do mesta Samária a tam kázal o Kristovi.

Celé zástupy ho pozorne počúvali, najmä keď sa stali svedkami Filipových zázračných činov.

Uzdravil mnohých posadnutých démonmi, ochrnutých aj chromých.

V celom meste zavládla veľká radosť.

V Samárii žil istý Šimon a už dlhé roky svojimi čarodejnými trikmi a mágiou uchvacoval ľudí.

10 Tešil sa veľkej autorite u jednoduchých aj významných ľudí a

11 všeobecne sa súdilo, že jeho moc pochádza od Boha.

12 Ale keď uverili Filipovej zvesti o Božom kráľovstve a o Ježišovi Kristovi, dávali sa krstiť muži aj ženy.

13 Tu uveril aj Šimon, dal sa tiež pokrstiť a takmer sa nepohol od Filipa, uchvátený mimoriadnymi zázrakmi, ktoré Filip robil.

14 Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dozvedeli, že aj Samária prijala Božiu zvesť, vyslali ta Petra a Jána.

15 Hneď ako ta prišli, prosili Boha, aby daroval týmto novým kresťanom Svätého Ducha,

16 lebo doposiaľ ho ešte nik z nich neprijal, hoci boli pokrstení v mene Pána Ježiša Krista.

17 Peter a Ján vložili teda ruky na týchto veriacich a dostali Ducha Svätého.

18 Keď Šimon videl, že veriaci dostávajú Svätého Ducha, keď apoštoli vkladajú na nich ruky, ponúkol im peniaze

19 s prosbou: Dajte aj mne túto moc, aby každý, na koho položím ruky, dostal Svätého Ducha!"

20 Peter mu odpovedal: Tie tvoje peniaze ťa privedú do skazy. Myslíš si azda, že sa Boží dar dá kúpiť?

21 Nedostaneš z tohto daru, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom.

22 Zanechaj preto túto ohavnosť a pros Boha. Možno ti odpustí tvoje zvrátené zmýšľanie,

23 lebo vidím, že si plný trpkej závisti a že si v zajatí zloby."

24 Šimon zahanbene prosil: Modlite sa za mňa, aby ma nepostihlo to, čím sa mi vyhrážate."

25 Peter a Ján dôrazne vydávali svedectvo a kázali slovo Pánovo. Potom sa vrátili do Jeruzalema, no cestou sa zastavili vo viacerých samaritánskych mestečkách a šírili aj tam radostnú zvesť o záchrane v Kristu.

Filip a etiópsky dvoran

26 Filip dostal pokyn od Božieho anjela: Pober sa smerom na juh, na osamelú cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy."

27 Filip sa hneď vydal na cestu. Onedlho zazrel sprievod etiópskeho hodnostára, správcu pokladu etiópskej kráľovnej Kandaky. Bol v Jeruzaleme vzývať Boha

28 a teraz sa vracal a v koči si čítal zvitok proroka Izaiáša.

29 Boží Duch vnukol Filipovi: Dobehni ten koč!"

30 Filip k nemu pribehol, a tu počuje, že si černoch nahlas číta Izaiášovo proroctvo. Spýtal sa ho: Rozumieš tomu, čo čítaš?"

31 Etiópčan odpovedal: Nerozumiem. Potreboval by som, aby mi to niekto vysvetlil. Prisadni si ku mne a vylož mi to."

32 Práve dočítal slová: Ako ovca, keď ju vedú zarezať, ako baranček, keď ho strihajú, ani on neotvoril ústa.

33 Ponížil sa, preto bol súd nad ním zrušený. A jeho potomkov kto zráta? Lebo na zemi sa jeho život skončí."

34 Dvoran sa spýtal Filipa: Prosím ťa, to hovoril prorok o sebe, alebo o niekom inom?"

35 A tak Filip nadviazal na tieto prorocké slová a ukázal, ako sa splnili na Ježišovi.

36 Cestou došli k akejsi vode. Dvoran zvolal: Pozri, voda! Mohol by som byť aj ja pokrstený?"

37 Filip mu odpovedal: Ak si uveril celým srdcom, prečo nie?" Dvoran vyznal: Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn."

38 Dal zastaviť koč, vstúpil s Filipom do vody a Filip ho pokrstil.

39 Keď sa vrátili na breh, Pánov Duch spôsobil, že sa Filip stratil dvoranovi spred očí. Musel teda pokračovať v ceste sám, ale v srdci prežíval veľkú radosť.

40 Filip sa potom zjavil v Azote, prešiel celým krajom až k Cézarey a v každom meste šíril radostnú zvesť o Ježišovi.