Add parallel Print Page Options

Rozdelenie úloh -- základ poriadku v cirkvi

S rýchlym rastom cirkvi sa začali vyskytovať aj nezhody. Kresťania, pochádzajúci z Grékov, sa ponosovali, že ich vdovám sa pri stoloch venuje menej pozornosti ako vdovám zo židovského prostredia.

A tak dvanásti apoštoli zvolali všetkých veriacich a predložili im tento návrh: My sa musíme venovať hlásaniu Božieho posolstva, nemôžeme teda dohliadať aj na poriadok a spravodlivé rozdeľovanie jedla.

Preto vám navrhujeme, bratia, aby ste si zvolili spomedzi seba sedem rozvážnych mužov, ktorí sa už osvedčili a sú naplnení Svätým Duchom. Im zveríme tieto úlohy

a my sa budeme môcť venovať výlučne modlitbám a kázaniu Božieho slova."

S týmto návrhom celý zbor súhlasil a hneď aj pristúpil k voľbe. Zvolil si Štefana, muža neochvejnej viery, ktorý bol plný Svätého Ducha, Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parména a Mikuláša z Antiochie, pôvodom pohana, ktorý prestúpil na židovstvo a potom sa stal kresťanom.

Siedmich zvolených bratov predstavili apoštolom, ktorí na nich položili ruky a vyprosili pre nich Božie požehnanie.

Slovo Božie sa rýchlo šírilo ďalej a jeruzalemský zbor veľmi rástol. Ba aj početná skupina kňazov uverila v Krista.

Štefan krivo obvinený

Štefana Boh obdaril mimoriadnou vierou a mocou, takže konal medzi ľudom veľké zázraky.

Jedného dňa sa dostal do sporu so Židmi, ktorí patrili k takzvanej Synagóge prepustencov. Čoskoro sa k nim pridali Židia z Cyrény a z Alexandrie v Egypte, z tureckej provincie Cilície a z Malej Ázie.

10 Keď videli, že ich argumenty neobstoja pred Štefanovou múdrosťou a Božím Duchom, ktorý z neho vyžaroval,

11 naviedli proti nemu falošných žalobcov: Počuli sme, ako sa rúha Mojžišovi, ba aj samému Bohu!"

12 Touto obžalobou poštvali proti Štefanovi prostý ľud, ale aj vodcov a učiteľov Zákona.

13 Napokon Štefana zatkli a predviedli pred radu. Falošní svedkovia tam zopakovali svoju obžalobu: Tento človek neprestajne hovorí proti chrámu aj proti Mojžišovmu zákonu.

14 Na vlastné uši sme počuli, ako hovoril, že Ježiš z Nazareta zborí chrám a zmení poriadky, ktoré nám určil Mojžiš."

15 Po tomto obvinení sa všetci zahľadeli na Štefana. Stál tam pokojne a tvár mu žiarila ako tvár anjela.