Add parallel Print Page Options

V Ikoniu

14  Aj v Ikoniu kázal Pavol s Barnabášom najprv v synagóge, a to tak mocne, že uverilo mnoho Židov aj pohanov.

Ale Židia, ktorí odmietli Božie posolstvo, rozbúrili pohanov a vyvolali nenávisť voči kresťanom.

Pavol a Barnabáš napriek prekážkam zostali v meste dosť dlho a neohrozene zvestovali Krista. Ich slová potvrdzoval Boh tým, že im dal moc konať znamenia a zázraky.

Obyvatelia Ikonia sa rozdelili na dva tábory -- jedni boli na strane pravoverných Židov, iní držali s kresťanmi.

Keď sa Pavol a Barnabáš dozvedeli, že pohania, Židia a židovskí vodcovia kujú proti nim plány a chcú ich ukameňovať,

utiekli a zdržiavali sa v lykaonských mestách v Lystre, v Derbe a v okolí.

Nedali sa zastrašiť a hlásali tam radostnú správu o Kristovi.

V Lystre žil istý človek, ktorý mal ochrnuté nohy. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil.

Aj on bol medzi Pavlovými poslucháčmi. Pavol si ho všimol, a keď videl, že má dostatočnú vieru, aby bol vyliečený,

10 hlasno naňho zavolal: Postav sa na rovné nohy!" A muž hneď vyskočil a chodil.

11 Ľudia, ktorí boli svedkami tohto zázraku, nahlas volali: To zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe!"

12 O Barnabášovi vraveli, že je grécky boh Zeus, a o Pavlovi, že je Hermes, posol bohov, lebo väčšinou hovoril on.

13 Dokonca kňaz Diovho chrámu pred hradbami dal priviesť k bráne ovenčené býky a chcel ich apoštolom obetovať.

14 Keď sa to apoštoli dozvedeli, roztrhli svoj odev, vbehli medzi zástup

15 a volali: Priatelia, čo to robíte, veď aj my sme len smrteľní ľudia ako vy. Prinášame vám zvesť o spasení a vyzývame vás, aby ste sa prestali modliť k týmto bohom a obrátili sa k živému Bohu, ktorý stvoril nebo i zem, more i všetko, čo je v nich.

16 V minulosti dovolil ľuďom chodiť po vlastných cestách,

17 ale dával o sebe vedieť tým, že konal dobro -- zosielal vám dážď z neba i úrodu v pravý čas, dával vám jedlo a napĺňal vás radosťou."

18 Takto sa im len horko--ťažko podarilo prehovoriť zástupy, aby im neobetovali.

19 No o pár dní prišli z Antiochie a Ikonia niekoľkí Židia, strhli ľudí na svoju stranu a poštvali ich proti apoštolom. A tak namiesto uctievania Pavla kameňovali. Keď sa im zdalo, že je už mŕtvy, vyvliekli jeho nevládne telo za hradby.

20 Ta sa zbehli k nemu kresťania, Pavol sa prebral z mdlôb a vrátil sa do mesta. Ale na druhý deň odišli aj s Barnabášom ďalej do Derbe.

21 Tu takisto hlásali radostnú zvesť o Kristovi a získali mnoho nasledovníkov.

Potom sa vracali cez Lystru, Ikonium a Pisidskú Antiochiu.

22 Všade posilňovali veriacich a povzbudzovali ich: Len vytrvajte vo viere. Aj keď nás čaká prenasledovanie a neraz aj utrpenie, náš cieľ -- Božie kráľovstvo -- za to stojí."

23 Pavol a Barnabáš zároveň ustanovili zodpovedných vedúcich a po pôste a modlitbách ich zverili do ochrany Pána, v ktorého uverili.

24 Vydali sa na spiatočnú cestu cez Pisidiu a Pamfýliu

25 a opäť kázali v meste Perga.

26 Z prístavu Attalia sa potom plavili späť do Antiochie v Sýrii, kde im pred časom vyprosili Božiu milosť pre prácu, ktorú práve zakončili.

27 Po ich príchode sa zišiel celý zbor a oni im porozprávali o svojich cestách aj o tom, ako Pán otváral dvere viery aj pohanom.

28 Pavol a Barnabáš zostali s kresťanmi v Antiochii dlhší čas.