Add parallel Print Page Options

Tacatseixˈiaaˈñe tsˈaⁿ na matseiyuˈ ñequio tsjoomnancue

¿Yuu cwinaⁿ ndiaˈ, ndoˈ yuu cwinaⁿ na cwilaˈntjaˈndyoˈ ñˈeⁿ ncˈiaaˈyoˈ? Cwinaⁿ joonaˈ naquiiˈ nˈomˈyoˈ ncˈe natia na queeⁿ nˈom seiiˈyoˈ. ˈO tjo̱o̱ndyoˈ cwii nnom, sa̱a̱ tileicuaanaˈ lueeˈyoˈ, joˈ na nlaˈcueˈyoˈ tsˈaⁿ, ndoˈ queeⁿ nˈomˈyoˈ na nncuaa cwii nnom ˈnaⁿ lueeˈyoˈ, sa̱a̱ tileicuaanaˈ, joˈ na cwino̱ⁿˈyoˈ mana matseiwenaˈ tiaˈ. Tileicuaa ljoˈ na lˈue nˈomˈyoˈ ee na tyootaⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ xeⁿ na cwitaⁿˈyoˈ sa̱a̱ tileicatoˈñoomˈyoˈ, machˈeenaˈ na ljoˈ ee tixcwe cwitaⁿˈyoˈ, ee ˈo ñeˈquiom ˈnaⁿ lueeˈyoˈ cha na nlaˈcatsuuˈyoˈ joonaˈ yuu na queeⁿ nˈom seiiˈyoˈ. Ntyˈiaandyoˈ ˈo nnˈaⁿ na tixcwe cwilˈaˈyoˈ. ¿Aa ticaliuˈyoˈ na tsˈaⁿ na mˈaaⁿ na ya ñˈoom juu ñequio tsjoomnancue machˈeenaˈ na jnoomˈm Tyˈo̱o̱tsˈom? Mancˈe joˈ chii luaa tso ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii: “Nquii Espíritu na jnda̱ tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na cˈoomñê quiiˈ nˈo̱o̱ⁿya na mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom jaa, canda̱a̱ˈya waa na xueeⁿ jaa.” Sa̱a̱ Tyˈo̱o̱tsˈom mateijndeiityeeⁿ jaa ñequio naya na matseixmaaⁿ. Ee chaˈna matso ñˈoomˈm na teiljeii: “Tyˈo̱o̱tsˈom mˈaaⁿ nacjoo nnˈaⁿ na cwilasˈandye, cwilaˈlcundye, sa̱a̱ mateijneiⁿ nnˈaⁿ na cwitueeˈndyecje.” Joˈ chii catueˈndyoˈcjeˈyoˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cha nnaⁿndyoˈ ñequio tsaⁿjndii ndoˈ nleinoom ˈo. Calaˈcandyooˈndyoˈ na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom quia joˈ nntseicandyooˈñê na mˈaⁿˈyoˈ. ˈO na laxmaⁿˈyoˈ jnaⁿ, calaljuˈyoˈ lueeˈyoˈ ndoˈ ˈo na ñeˈcˈomˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ mañejuu xjeⁿ mati cwilaˈcandyaˈ nˈomˈyoˈ tsjoomnancue, na luaaˈ laxmaⁿˈyoˈ, calaljuˈyoˈ nˈomˈyoˈ. Coˈtianaˈ nquiuˈyoˈ, catyueeˈyoˈ ndoˈ cataˈtioˈyoˈ na cwilaˈtjo̱o̱ndyoˈ. Na cwincoˈyoˈ na neiⁿnco nˈomˈyoˈ, catseicwaqueⁿnaˈ joˈ na chjooˈ nˈomˈyoˈ na cwilaˈtjo̱o̱ndyoˈ. 10 Catueˈndyoˈcjeˈyoˈ jo nnom Ta Tyˈo̱o̱tsˈom cha na jom nntsˈaaⁿ na nntseiwendyenaˈ ˈo.

Tantuˈxa̱a̱ⁿya nnˈaaⁿya na cwilaˈyuˈ

11 ˈO nnˈaⁿya, tintioˈñˈoomˈyoˈ ntyjeeˈyoˈ. Ee tsˈaⁿ na nntioˈñˈoom oo matseijndaaˈñe jnaaⁿˈ xˈiaaˈ, wjaⁿ nacjooˈ ljoˈ na maˈmo̱ⁿ ljeii, ndoˈ matseijndaaˈñe ljoˈ tisˈa matseixmaⁿ ljeii. Ee xeⁿ na ˈu matseijndaaˈndyuˈ na tijoˈndyo ljoˈ matso ljeii quia joˈ machˈeenaˈ na ˈu cwiluiindyuˈ tsˈaⁿ na matseijndaaˈñe ljoˈ tijoˈndyo matseineiⁿ ljeii, nchii cwiluiindyuˈ tsˈaⁿ na matseicanda̱a̱ˈñe ljoˈ na matsonaˈ. 12 Ee ñecwii mˈaaⁿ na tquiaa ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ ndoˈ manquiityeeⁿ tseixmaaⁿ na nncuˈxeeⁿ na aa cwilaˈtjo̱o̱ndye nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ ndoˈ manquiityeeⁿ nnda̱a̱ nncwjiˈnˈmaaⁿñê oo nncuˈxeeⁿ ˈu. Sa̱a̱ ˈu jeˈ, ¿ljoˈ cwiluiindyuˈ na jeeⁿ ñeˈcuˈxeⁿˈ xˈiaˈ?

Ticatseitˈmaaⁿˈñe cheⁿnquii tsˈaⁿ cantyja chiuu nntsˈaaⁿ

13 Candyeˈyoˈ ñˈoom na matsjo̱o̱ luaa, ˈo nnˈaⁿ na quinduˈyoˈ: “ˈIocha luaaˈ, nntsaaya tsjoomwaa oo tsjoomwaaˈ, joˈ joˈ nncˈo̱o̱ⁿya cwii chu na nlaˈjndaa ndoˈ nnda̱a̱ na nntantjo̱o̱ⁿ sˈom.” 14 Ndoˈ meiⁿ cweˈ ticaliuˈtoˈyoˈ aa cwintandoˈyoˈ ˈiochati. ˈO matseijomnaˈ chaˈna nchquiutsˈo na chjoowiˈtaⁿˈndyo na cwiwitquiooˈnaˈ xeⁿ jnda̱ mana cwitsunaˈ. 15 ˈO luaa macaⁿnaˈ nnduˈyoˈ: “Xeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom lˈue tsˈoom na ndicwaⁿ tando̱o̱ˈtya̱a̱ya, quia joˈ nlˈaaya nmeiiⁿ oo ntˈomcheⁿ.” 16 Sa̱a̱ ˈo nchaa lˈuu ljoˈ cwinduˈyoˈ, ˈo ndicwaⁿ cwilaneiⁿˈyoˈ ñˈoomsˈa, ñˈoomscu, ndoˈ chaˈtso ñˈoom na macwjiˈsˈañe oo na macwjiˈscuñe tsˈaⁿ tia laxmaⁿnaˈ. 17 Joˈ chii meiⁿquia tsˈaⁿ na mantyjii na catsˈaa yuu na matyˈiomyanaˈ, ndoˈ ticatsˈaa, maxjeⁿ jnaⁿ tseixmaⁿ tsaⁿˈñeeⁿ.

Bible Gateway Sponsors