Add parallel Print Page Options

Santiago

Xmaⁿndye nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ na jleinom

Ja Santiago na cwiluiindyo̱ mosooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ Ta Jesucristo. Matseicwano̱ⁿya na xmaⁿndyoˈ ˈo nnˈaⁿ na canchooˈwe ntmaaⁿˈ jaa nnˈaⁿ Israel na jnda̱ tˈoomˈndyoˈ chaˈwaa tsjoomnancue.

Mˈaaⁿcˈeeñe Tyˈo̱o̱tsˈom na nntseijno̱o̱ⁿˈo̱ⁿ tsˈom tsˈaⁿ

ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, matsonaˈ na cˈomˈyoˈ na neiⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ cwii cwii nnom nawiˈ na cwiwinomˈyoˈ. Ee manquiuˈyoˈ quia maqueⁿnaˈ xjeⁿ juu na cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, matseijndaaˈñenaˈ na nncˈomˈ niomˈcheⁿ nˈomˈyoˈ. Ndoˈ quiandyoˈ na juu na mˈaaⁿ niomcheⁿ nˈomˈyoˈ, catsˈaanaˈ na canda̱a̱ˈndyoˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cha nlaˈxmaⁿˈyoˈ nnˈaⁿ na wjaaquieendye cantyja na cwilaˈyuˈ na meiⁿncwii titseitjo̱o̱naˈ ˈo.

Xeⁿ mˈaaⁿ cwiindyoˈ ˈo na matseitjo̱o̱naˈ na jndo̱ˈ tsˈom, caⁿ juunaˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, ee jom nchii cweˈ xjeⁿ nñequiaaⁿ nda̱a̱ˈyoˈ meiⁿ tiquitseitiaaⁿˈaⁿ tsˈaⁿ na macaⁿ. Ndoˈ quia cwitaⁿˈyoˈ nnoom, calˈaˈyoˈ naljoˈ na cwilaˈyuˈya cwii nˈomˈyoˈ ñˈeⁿñê tincˈomˈyoˈ na we waa mˈaaⁿˈ nˈomˈyoˈ, ee tsˈaⁿ na luaaˈ mˈaaⁿˈ tsˈom, matseijomnaˈ juu chaˈcwijom nmo̱ⁿ ndaaluee, na lomañjaaⁿ maleiñˈoomñe jndye juunaˈ. Tsˈaⁿ na laaˈtiˈ mˈaaⁿˈ tsˈom tintseitiuu na nñequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈoom na macaⁿ. Ee jom xuee jeˈ matseitioom cwii nnom, sa̱a̱ ˈio jnda̱ xuiiˈ na mˈaaⁿˈ tsˈoom, joˈ chii tiñeˈcwii nnom na wjaamˈaaⁿ.

Cantyja ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ na ntyˈiaaˈñe ndoˈ tsˈaⁿ na tyañe

Nnˈaaⁿya na ntyˈiaaˈñe macaⁿnaˈ na cˈoom na neiiⁿˈeⁿ na matseiwendye Tyˈo̱o̱tsˈom jom. 10 Ndoˈ tsaⁿtya na matseiyuˈ macaⁿnaˈ na cˈoom na neiiⁿˈeⁿ xeⁿ na majuˈcje Tyˈo̱o̱tsˈom jom. Ee tsaⁿtya matseijomnaˈ jom chaˈna ljaaˈ ˈnaaⁿˈ tscojnda̱a̱ na tiyo ntyjanaˈ. 11 Ee quia na nluiˈ ñeˈquioomˈ ndoˈ xeⁿ jnda̱ teijmeiⁿˈya, nlcaaⁿ tscojnda̱a̱ ndoˈ mati ljaaˈ ˈnaaⁿˈnaˈ cwiquiaa, mana cwintycwii na jeeⁿ neiⁿncooˈnaˈ. Maluaaˈ matseijomnaˈ cwii tsaⁿtya, cwintycwiiñê naquiiˈ chaˈtso tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ.

Canaⁿñe tsˈaⁿ quia na ñeˈcatsˈaanaˈ xjeⁿ jom

12 Mañequiaanaˈ na neiiⁿˈ tsˈaⁿ quia na cwinaⁿñe na maqueⁿnaˈ xjeⁿ juu ndoˈ ticatsˈaa jnaⁿ. Ee quia na jnda̱ jnaⁿñe nncoˈñom na ticantycwii na nncwandoˈ ee jnda̱ tso Tyˈo̱o̱tsˈom na nñequiaaⁿ joˈ. Matseijomnaˈ juunaˈ chaˈcwijom corona na nntoˈñoom nnˈaⁿ na wiˈ nˈom jom. 13 Quia na machˈeenaˈ tsˈom tsˈaⁿ na ñeˈcatsˈaaⁿ cwii nnom natia, tintseitioom na Tyˈo̱o̱tsˈom machˈee na ljoˈ ee jom tyoochˈeenaˈ ntyjeeⁿ na ñeˈcatsˈaaⁿ natia, meiⁿ titseijndaaˈñê na catsˈaa tsˈaⁿ naljoˈ. 14 Sa̱a̱ machˈeenaˈ xjeⁿ tsˈaⁿ quia na mañequiaañê nnom juu natia na matseiqueeⁿ tsˈoom, ndoˈ juu na matseiqueeⁿ tsˈoom mawjaañˈoomnaˈ jom xjeⁿ ˈnaaⁿˈnaˈ. 15 Ndoˈ quia na jnda̱ jnda̱a̱ sˈaa ñˈomtiuu ˈñaaⁿˈ tsˈaⁿ na catsˈaaⁿ yuu na lˈue tsˈomnaˈ, quia joˈ mana wjaañˈoomnaˈ tsˈaⁿ na nntsuuñê.

16 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ na jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya ˈo, tañequiandyoˈ na nñequiuˈnnˈaⁿnaˈ ˈo na nlaˈtiuuˈyoˈ na nquii Tyˈo̱o̱tsˈom machˈeeⁿ na cwilaˈtjo̱o̱ndyo̱ nnoom. 17 Nquii Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom na mˈaaⁿ nandye mañequiaaⁿ chaˈtso nnom na cwitoˈño̱o̱ⁿya na jeeⁿ ya laxmaⁿnaˈ ndoˈ canda̱a̱ˈnaˈ. Jom ñecwii xjeⁿ cwiluiiñê, meiⁿ tyootseichuiiˈñê chaˈxjeⁿ cwichuiiˈ ncwaⁿˈ. 18 Nqueⁿ ncˈe na lˈue tsˈoom, tqueeⁿ jaa na tuiindyo̱xco̱o̱ quia jlaˈyuuˈa ñˈoomˈm na cwiluiiñenaˈ na mayuuˈ. Sˈaaⁿ na ljoˈ cha nlqueⁿnaˈ jaa chaˈcwijom ntjom na cwiweˈjndyee quiiˈntaaⁿ chaˈtso na jnda̱ tqueeⁿ.

Calacanda̱a̱ˈndyo̱ chaˈtso na matsa̱ˈntjom ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom

19 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ na wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya, ticwiindyoˈ ˈo catseiqueeⁿnaˈ tsˈom na candiiya ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Tincˈoom na jeeⁿ cjee ˈndyoo na ndooˈ mantyjii ljoˈ maˈmo̱ⁿnaˈ. Meiⁿ nchii na nntseiteincuuˈñe na nntseiwˈii xˈiaaˈ. 20 Ee quia na matseiwˈii tsˈaⁿ xˈiaaⁿˈaⁿ, tyoochˈeeⁿ yuu na matyˈiomyanaˈ na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom na calˈaaya. 21 Cweˈ ncˈe joˈ, chaˈtso na cwajndii na laˈxmaⁿ nnˈaⁿ ñequio chaˈtso na waljooˈcheⁿ na tia na cwilˈana, catjeiˈndyoˈ cantyja ˈnaaⁿ nmeiⁿˈ. Ndoˈ ñequio na cwitueˈndyoˈcjeˈyoˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, calaˈljoˈyoˈ ñˈoomˈm na jnda̱ jnoomˈm naquiiˈ nˈomˈyoˈ, na cantyja ˈnaaⁿˈ juunaˈ nnda̱a̱ nluinˈmaaⁿndyoˈ.

22 Sa̱a̱ tjaa yuu mateijndeiinaˈ na cweˈ mandii tsˈaⁿ ñˈoom naya, xeⁿ nchii macaⁿnaˈ na nntsˈaaⁿ ljoˈ na matsonaˈ, ee xeⁿ ticalˈaˈyoˈ naljoˈ cwinquioˈnnˈaⁿndyoˈ cheⁿncjoˈyoˈ. 23 Ee tsˈaⁿ na cweˈ tomti mandii ñˈoomˈñeeⁿ ndoˈ ticatsˈaa ljoˈ na matsonaˈ matseijomnaˈ tsaⁿˈñeeⁿ chaˈna tsˈaⁿ na mantyˈiaaˈ nnom ñˈeⁿ tsjo̱ˈjnom. 24 Tsaⁿˈñeeⁿ ntyjeeⁿ chiuu waaⁿ xjeⁿ na mantyˈiaaⁿˈaⁿ tsjo̱ˈjnom, sa̱a̱ quia na nˈñeeⁿ na mantyˈiaaⁿˈaⁿ juunaˈ mana cwitsuuˈ tsˈoom chiuu waaⁿ. 25 Sa̱a̱ tsaⁿ na tyeⁿ ñjom tsˈom ñˈoom na mandii, ndoˈ maqueⁿya cwenta chiuu xcwe matsa̱ˈntjom ljeii na matseicandyaañenaˈ jaa ndoˈ tyeⁿ meiⁿntyjeeˈ na matseicanda̱ chiuu matsa̱ˈntjomnaˈ, tsaⁿˈñeeⁿ nncˈoom na neiiⁿˈeⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ chaˈtso na machˈeeⁿ.

26 Xeⁿ mˈaaⁿ cwii tsˈaⁿ quiiˈntaaⁿˈyoˈ na matseitiuu na macanda̱ juu jeeⁿ xcwe machˈee sa̱a̱ ticatsˈaa xjeⁿ tsaa, quia joˈ manquiuˈnnˈaⁿñe cheⁿnquii, ndoˈ ñˈoom na matseitiuu joˈ tjaa yuu lˈuenaˈ. 27 Jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, ñˈoom na xcweti ndoˈ ljuˈ tseixmaⁿ na cwilaˈyuuˈa, luaa matsonaˈ: Cateijndeii tsˈaⁿ ndyeñeeⁿˈ na jnda̱ tja̱ tyendyee, ndoˈ yolcu na jnda̱ ljondye na tja̱ sˈaa, cateijndeii tsˈaⁿ joona nawiˈ na cwitjoomna ndoˈ tintseiquiiˈñe ñequio natia na matseixmaⁿ tsjoomnancue.

Bible Gateway Sponsors