Add parallel Print Page Options

T‑xiˈlen tchunkˈlal Jesús tzˈiˈben tuˈn San Mateo

Ke tcyman Jesucristo ootxa

Ejeeˈ tzunj lu tzˈiˈben cybi tiyˈjil Jesucristo. Ja Jesucristo t‑xeˈchel David, bix jatzen David t‑xeˈchel Abraham.

Yaltzen te Abraham, tman Isaac. Jatzen te Isaac, tman Jacob. Bixsen te Jacob, cyman Judá cyuyax ke ttzicy bix ke titzˈen. Bixsen te Judá, cyman Fares tuyax Zara, tal Tamar kej lu. Bix te Fares, tman Esrom. Bix te Esrom, tman Aram. Bix te Aram, tman Aminadab. Bix te Aminidab, tman Naasón. Bix te Naasón, tman Salmón. Bix te Salmón, tman Booz, tal Rahab. Bix te Booz, tman Obed, tal Rut. Bix te Obed, tman Isaí. Bix te Isaí, tman jrey David. Bix te David, tman Salomón, tal jxuj xuuj t‑xuˈl jxin Urías.

Yaltzen te Salomón, tman Roboam. Bix te Roboam, tman Abías. Bix te Abías, tman Asa. Bix te Asa, tman Josafat. Bix te Josafat, tman Joram. Bix te Joram, tman Uzías. Bix te Uzías, tman Jotam. Bix te Jotam, tman Acaz. Bix te Acaz, tman Ezequías. 10 Bix te Ezequías, tman Manasés. Bix te Manasés, tman Amón. Bix te Amón, tman Josías. 11 Bix te Josías, tman Jeconías cyuyax ke ttzicy bix ke titzˈen. Eteˈ ke Jeconías tej cyxiˈ kˈiˈn xjal aj Israel tuj Babilonia.

12 Yaltzen te Jeconías, tman Salatiel. Otk chi pon kˈiˈn aj Israel tuj Babilonia tej titzˈj Salatiel. Bix te Salatiel, tman Zorobabel. 13 Bix te Zorobabel, tman Abiud. Bix te Abiud, tman Eliaquim. Bix te Eliaquim, tman Azor. 14 Bix te Azor, tman Zadoc. Bix te Zadoc, tman Aquim. Bix te Aquim, tman Eliud. 15 Bix te Eliud, tman Eleazar. Bix te Eleazar, tman Matán. Bix te Matán, tman Jacob. 16 Bix te Jacob, tman José, tchmil María. Bix ja te María, ttxu Jesús, jaj Cristo tbi, jaj xjal scyˈoˈn tuˈn Dios te cawel tibaj cykilca.

17 Juˈ tzunj, at cyajlaaj cloj cyiyˈjil xjal e tzaj xeˈt tiˈj Abraham ul tiˈj David. Bix at cyajlaaj cloj cyiyˈjil xjal e tzaj xeˈt tiˈj David ul tej kˈij tej cyxiˈ kˈiˈn aj Israel tuj Babilonia. Bix at cyajlaaj cloj cyiyˈjil xjal e tzaj xeˈt tej kˈij tej cytzyet cyuˈn aj Babilonia ul baj tej titzˈj Cristo. Juˈtzen tten oc Jesucristo t‑xeˈchel jrey David.

Tej tul itzˈj Jesucristo

18 Bix ja te Jesucristo, Tcwal Dios. Tej tul itzˈj, juˈ e baj cyjulu. Ttxu Jesús, jaj txin María, otk yolen tuyaj xin José tuˈn tmajetxin tuyaxin. Pero te mitknaˈx majetxin tuyaxin, bix te mitknaˈx toc ipan José tiˈjtxin, ya atl taltxin tuj tcˈuˈjtxin. Preñadatltxin tuˈn Espíritu Santo. 19 Yaltzen te José, jxin xjal tuˈn tmaje tuya María, jun xjal e tnima tley Dios. Juˈ tzunj, tej tel tniyˈxin tiˈj otk tzˈoc María preñada, e tajbexin tuˈn tcyaj ttzokpiˈnxin María, pero yaaˈn cywitz nejenel tuj tja Dios, cuma tcyˈixin tuˈn tcub tchˈixew María. 20 Tajxin tuˈn el tpaaˈn tiibxin tiˈjtxin, pero ul jlet jun tsanjel Dios tuj cyaˈj tuj twitziyˈxin, bix e tkba texin:

―José, tiyˈjil David, miˈn tzaj ttz̈i tiˈja tuˈn tmajey tuya María, cuma tuˈn tipemal Espíritu Santo ma tzˈoc jlet taltxin. 21 Bix qˈuitzˈjel jun taltxin, bix cˈoquel tkˈoˈna tbi te Jesús, jatzen japeninaj “Clol xjal.” Jatzen tbi cˈoquel tkˈoˈna, cuma chi cletel xjal tuˈn tuj cyil―tz̈i ángel te José.

22 Cykilcatzen jlu e baj tuˈntzen tjapan baj tyol Dios e cyaj tkbaˈn cye xjal tuˈn jun tyolel. E tkba tyolel Dios cyjulu:

23 ―Cycyeˈyenc, cˈoquel preñada jun txin mitknaˈx toc ipan jun xinak tiˈj, bix qˈuitzˈjel jun taltxin, bix cˈoquel kˈoˈn tbi te Emanuel, jatzen japeninaj “At Dios kuya”―tz̈i Dios te jun tyolel.

24 Bix el twatl José. Bix e tcuya tuyaj yol e tkba tsanjel Dios texin tuj twitziyˈxin, bix e majexin tuya María. 25 Pero min oc ipanxin tiˈjtxin tejxe tul itzˈj taltxin. Bix oc tkˈoˈnxin tbikˈa te Jesús.