Add parallel Print Page Options

Jesús oquijtoj on tlen quijtlacohua se tlacatl

Se tonajli sequimej fariseos niman sequimej temachtijquej ican itlanahuatil Dios ohualejquej ne Jerusalén, niman onosentlalijquej ne itech Jesús. Ijcuac nemiyaj ihuan Jesús, yejhuamej oquitaquej ica sequimej inomachtijcahuan Jesús tlacuayaj, masqui xnomajtequiayaj quen on huehuetquej tlajtlajmatquej oquijtocaj ica nonequi nomajtequisquej. On fariseos niman nochimej on hebreos xtlacuaj, tla xachtoj nomajtequiaj quen on huehuetquej tlajtlajmatquej oquijtojcaj ica cuajli para quichihuasquej. In se ejemplo. Ijcuac huajnocuepaj ne plaza, achtoj nomajtequiaj quen on tlajtlajmatquej huehuetquej oquijtojcaj ica cuajli para quichihuasquej, niman quemaj tlacuasquej. Niman quipiaj ocsequi miyec tlanahuatijli no ijqui quejehuasquej, ijcon quen quimpajpacayaj on contzitzintin, niman on tazas niman on teposcontin. Quemaj on fariseos niman on temachtijquej ican itlanahuatil Dios oquitlajtoltijquej Jesús:

―¿Tlica on monomachtijcahuan xnomajtequiyaj ijcon quen otechititijquej on huehuetquej tlajtlajmatquej?

Jesús oquinnanquilij:

―Cuajli oquijtoj on tiotlajtojquetl Isaías nemotechcopa nemejhuamej omexayacyequej, ijcuac oquijcuiloj quen Dios oquijtoj. Oquijtoj:
Yejhuamej in tlacamej nechtlacaitaj san ica incamac, pero xnechtlacaitaj ican inyojlo. Sanencaj nechmahuistiliaj, pampa yejhuamej quitemachtiaj on tlanahuatiltin yejhuan on tlacamej oquitlalijquej quen itlanahuatilhuan yesquiaj Dios.

Quemaj Jesús oquimijlij:

―Xnenquitlacamatij on tlinon Dios omechnahuatij, pero nenquitlacamatij yejhua on tlinon on huehuetquej tlajtlajmatquej otemachtijcaj. Niman nenquichihuaj ocsequi miyec tlajtlamach no ijqui.

Niman quemaj oquimijlij:

―Nemocajcayahuaj niman nentecajcayahuaj, ijcuac nenquejcuaniaj itlanahuatil Dios para nentemachtiaj quen nemejhuamej nemohuicaj. 10 Ijquin nentecajcayahuaj. Moisés otlanahuatij: “Xtlacaita motaj niman monan.” Niman no oquijtoj: “Yejhuan itlaj xcuajli quitenehuilis itaj noso inan, ma quimictican.” 11 Pero nemejhuamej nenquijtohuaj ica se tlacatl huelis quijlis itaj noso inan: “Xhuelis nimitzpalehuis ica on tlen mitzpolohua pampa yej Corbán.” (Corbán quijtosnequi on tlinon nicpia yonicmactilij Dios). 12 Ijcon xnencahuiliaj ma quipalehui itaj noso inan. 13 Ijcon, tej, nemejhuamej onenquichijquej quen xitlaj quijtosnequi on itlanahuatil Dios, pampa nemohuicaj ipan on costumbres yejhuan on huehuetquej tlajtlajmatquej otemachtijquej. Niman nenquichihuaj miyec ocsequi tlajtlamach sa no ijqui.

14 Quemaj Jesús oquinnotz nochimej on tlacamej, niman oquimijlij:

―Xcaquican nemochimej niman xcajsicamatican. 15 On tlen calaqui icamac se tlacatl xejhua quijtlacohua, pero on yejhuan quisa ipan iyojlo, on quemaj yejhua quijtlacohua. 16 Tla nemejhuamej nenquipiaj nemotlamachilis, xcajsicamatican on tlen oniquijtoj.

17 Quemaj ijcuac Jesús oquincajteu on tlacamej niman ocalaquito ipan techan, inomachtijcahuan oquitlajtoltijquej para ma quimijli tlinon quijtosnequi on ejemplo. 18 Jesús oquinnanquilij:

―¿Nemejhuamej no xonencajsicamatquej on tlinon oniquijtoj? Xnencajsicamatij ica nochi tlen calaqui ipan icamac se tlacatl xejhua quijtlacohua, 19 pampa on tlinon quicua xcalaqui ne ipan iyojlo, yej calaqui ne ijtic icuitlaxcol, niman quemaj quisa ne ipan itlalnacayo.

Ijcon oquijtoj ica nochi quech tlacuajli oncaj cuajli para nocuas. 20 Niman no quijtohuaya:

―On yejhuan quisa ipan iyojlo se tlacatl, on quemaj quijtlacohua, 21 pampa ne ijtic iyojlo quisa on xcuajcualtin tlamachilistin, sihuapajpatlalistli, tlacapajpatlalistli, on ahuilnemilistli, temictilistli, 22 tlachtequilistli, on tlen xcuajli elehuilistli, tlacajcayahualistli, xtetlacamatilistli, nexicolistli tetlajtojquetztehuilistli, nohueyimatilistli, tontojtililistli niman nochi tlajtlamach tlen xcuajli nochihua. 23 Nochi in yejhuan xcuajli hualehua ne ipan iyojlo se tlacatl, niman yejhua ica más nijtlacohua.

Sen sihuatl yejhuan hualehua ne Sirofenicia oquineltocac Jesús

24 Quemaj ohuajnoquetzteu, oquis ompa, niman oyaj ne ipan iregión on huejhueyican Tiro niman Sidón. Quemaj ocalac ipan se cajli, niman xquinequiya para ma quimatican on tlacamej tla ompa nemi, pero yejhuamej oquimatquej. 25 Nimantzin inan se ichpochtli, yejhuan quipiaya se xcuajli espíritu, oquimat ica Jesús nemiya ne ipan on cajli. Yejhua oyaj itech niman ixpan onotlacuenquetz. 26 On sihuatl ohualeu ne Sirofenicia niman tlajtohuaya griego. Oquiajmancatlajtlanilij Jesús para ma quixtili on xcuajli espíritu yejhuan nemiya ijtic ichpoch. 27 Pero Jesús oquijlij:

―Achtoj ma niquimpalehui on nochantlacaj hebreos. Tejhua xtihebrea. Tla nimitzpalehuis, yejhua in sa no ijqui quen nicualtisquia se chichi intlacual on iconehuan Dios.

28 Pero on sihuatl oquijlij:

―On melahuac, noTeco, pero on chichimej yejhuan nemij ne itzintlan on mesa, quicuajcuaj on tlaxcaltejteinqui yejhuan xixini ne tlaltipan.

29 Jesús oquijlij:

―Ma ijqui nochihua. Xhuiya. On xcuajli espíritu yoquis ne ijtic mochpoch pampa tlinon otinechijlij sanoyej cuajli.

30 On sihuatl oyaj, niman ijcuac oajsic ne ichan, oquinextijtajsic ichpoch nemi ipan itlapech, niman on xcuajli espíritu yoquitlalcahuij.

Jesús oquipajtij se tlacatl yejhuan nacastzatza catca niman tenenepochticatca

31 Quemaj Jesús oquis ne ipan iregión Tiro, niman ohuajlaj ipan on hueyican itoca Sidón. Quemaj yejhua oyaj imanyan on iyehualican yejhuan quipia majtlactli pueblos, niman oajsic ne itech on mar itoca Galilea. 32 Niman sequimej tlacamej ocuajhuicaquej se tlacatl yejhuan nacastzatza catca niman tenenepochticatca. Niman sanoyej oquitlajtlanilijquej para ma quitlali ima ipan on tlacatl. 33 Jesús ocuicac neca campa xacaj nemi, niman quemaj oquincalactij imajpilhuan ne ijtic inacashuan. Niman quemaj oquipatzoj on imajpil ican icualac, niman oquitzquilij on inenepil on tlacatl. 34 Oajcotlachix ne ilhuicac, niman quemaj onejeltij ica ajmantli, niman oquijtoj:

―¡Efata! ―yejhuan quijtosnequi: ¡Xtlapohuican!

35 Quemaj nimantzin on tlacatl otlacac. No ijqui ohuajnomajmacau isasaliuyan inenepil niman ohuel otlajtoj cuajli. 36 Quemaj Jesús oquinnahuatij on tlacamej:

―Ma ca yacaj nenquijlisquej on tlinon onicchiu.

Pero masqui quinnahuatiaya para ma ca yacaj quijlisquej, más quiteijliayaj. 37 Nochimej sanoyej tlamojcaitayaj, niman quijtohuayaj:

―¡Nochi hueli quichihua sanoyej cuajli hasta on nacastzatzamej hueli quintlacaquitia, niman on tenenepochmej quinchihuilia para ma tlajtocan cuajli!