A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 8:28-39 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Phước của Người Yêu Kính Chúa

28 Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Ðức Chúa Trời, tức những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. 29 Vì những người Ngài biết trước, Ngài cũng định trước để trở nên giống như hình ảnh của Con Ngài, hầu Con ấy có thể làm Con Trưởng giữa một đàn em đông đúc. 30 Những người Ngài đã định trước, Ngài cũng đã kêu gọi; những người Ngài đã kêu gọi, Ngài cũng đã cho được xưng công chính; những người Ngài đã cho được xưng công chính, Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.

Tình Yêu của Ðức Chúa Trời Ðối Với Chúng Ta Trong Ðấng Christ

31 Như vậy chúng ta sẽ nói gì về những điều ấy? Nếu Ðức Chúa Trời binh vực chúng ta, ai có thể chống lại chúng ta?

32 Ngài đã không tiếc chính Con Ngài nhưng đã ban Con ấy vì tất cả chúng ta, lẽ nào Ngài sẽ không ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con ấy sao?

33 Ai sẽ kiện cáo những người Ðức Chúa Trời đã chọn?

Ðã có Ðức Chúa Trời, Ðấng xác nhận họ là công chính.

34 Ai sẽ kết án họ chăng?

Ðã có Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng đã chết, đúng hơn là Ðấng đã sống lại, Ðấng đang ở bên phải Ðức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta.

35 Ai có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bách hại, đói khát, trần truồng, hiểm nguy, hoặc gươm giáo chăng? 36 Như có chép rằng,

“Vì cớ Ngài, chúng con bị giết suốt ngày;
Chúng con bị xem như chiên để làm thịt.”[a]

37 Tuy nhiên trong mọi sự ấy, chúng ta đều chiến thắng tất cả nhờ Ðấng yêu thương chúng ta. 38 Vì tôi tin chắc rằng dù sự chết hay sự sống, các thiên sứ hay các nhà cầm quyền, việc hiện tại hay việc tương lai, bất cứ quyền lực nào, 39 dù những gì đến từ trời cao hay ra từ vực thẳm, hoặc bất cứ vật thọ tạo nào, cũng không thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

Footnotes:

  1. Rô-ma 8:36 Thi 44:22
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 8:29-30 Bản Dịch 2011 (BD2011)

29 Vì những người Ngài biết trước, Ngài cũng định trước để trở nên giống như hình ảnh của Con Ngài, hầu Con ấy có thể làm Con Trưởng giữa một đàn em đông đúc. 30 Những người Ngài đã định trước, Ngài cũng đã kêu gọi; những người Ngài đã kêu gọi, Ngài cũng đã cho được xưng công chính; những người Ngài đã cho được xưng công chính, Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 6:37 Bản Dịch 2011 (BD2011)

37 Tất cả những người Cha ban cho Ta sẽ đến với Ta, và ai đến với Ta, Ta sẽ không bao giờ loại ra;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 6:44 Bản Dịch 2011 (BD2011)

44 Không ai có thể đến với Ta, nếu Cha, Ðấng sai Ta, không kéo người ấy đến, và Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 1:6-7 Bản Dịch 2011 (BD2011)

trong đó có anh chị em, những người được gọi để thuộc về Ðức Chúa Jesus Christ, kính gởi tất cả những người được Ðức Chúa Trời yêu thương, được gọi làm thánh đồ ở Rô-ma. Nguyện ân sủng và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, là Chúa, đến cùng anh chị em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 3:22-26 Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Tất cả những ai có lòng tin đều được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời, vì đã tin vào Ðức Chúa Jesus Christ, không phân biệt người nào, 23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Ðức Chúa Trời. 24 Nhờ ân sủng Ngài ban, chúng ta không phải trả một giá nào, mà được xưng công chính, nhờ sự cứu chuộc đã thực hiện trong Ðức Chúa Jesus Christ.

25 Ðức Chúa Trời đã lập Ðấng Christ làm con vật hiến tế chuộc tội, hầu khi chúng ta tin vào huyết của Ðấng Christ, Ngài có thể nguôi cơn giận của Ngài. Ðức Chúa Trời đã bày tỏ đức công chính của Ngài, khi Ngài bỏ qua những tội lỗi loài người vi phạm trước kia, nhờ ơn chịu đựng vô lượng của Ngài; 26 hiện nay Ngài cũng bày tỏ đức công chính của Ngài khi Ngài, Ðấng công chính, xưng công chính cho những người tin nhận Ðức Chúa Jesus.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 8:17-21 Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Nếu chúng ta là con cái, chúng ta cũng là những người thừa kế, những người thừa kế của Ðức Chúa Trời và những người đồng thừa kế với Ðấng Christ, nếu thật sự chúng ta chịu khổ với Ngài để chúng ta cũng được vinh hiển với Ngài.

Vinh Hiển Tương Lai

18 Thật vậy tôi cho rằng những đau khổ hiện tại không đáng sánh với vinh hiển tương lai là vinh hiển sẽ được bày tỏ cho chúng ta. 19 Vì muôn loài thọ tạo đang nôn nóng ngóng trông ngày Ðức Chúa Trời cho các con cái Ngài hiển lộ. 20 Vì muôn vật đã bị khuất phục dưới sự hư ảo, không phải tự ý, nhưng bởi Ðấng bắt chúng phải chịu như vậy, với hy vọng 21 rằng chính muôn vật cũng sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ của sự hư nát để vào hưởng tự do trong vinh hiển với các con cái Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-phê-sô 1:4-5 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Do lòng yêu thương của Ngài, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ trước khi dựng nên vũ trụ, để chúng ta được thánh hóa và trọn vẹn trước mặt Ngài. Do ý tốt của Ngài, Ngài đã định trước để chúng ta được nhận làm con Ngài bởi Ðức Chúa Jesus Christ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-phê-sô 1:11 Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Trong Ðấng Christ, chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp đã định sẵn cho chúng ta, y theo mục đích của Ngài, Ðấng đã thực hiện mọi sự theo chương trình của Ngài,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 5:3-5 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Không những thế, chúng ta còn có thể vui mừng về những gian khổ của chúng ta nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra chịu đựng, chịu đựng sinh ra bản lĩnh, bản lĩnh sinh ra hy vọng; và hy vọng sẽ không làm chúng ta thất vọng, vì tình yêu của Ðức Chúa Trời đã tuôn đổ vào lòng chúng ta qua Ðức Thánh Linh, Ðấng Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta.[a]

Footnotes:

  1. Rô-ma 5:5 nt: Ðấng được ban cho chúng ta
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

II Ti-mô-thê 3:12 Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Thật vậy tất cả những ai muốn sống một đời tin kính đạo đức trong Ðức Chúa Jesus Christ sẽ bị bách hại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

II Ti-mô-thê 3:15-16 Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 và từ khi con còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có thể làm con khôn ngoan để hưởng ơn cứu rỗi bởi đức tin nơi Ðức Chúa Jesus Christ. 16 Cả Kinh Thánh đều được Ðức Chúa Trời hà hơi soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào tạo người trong sự công chính,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 5:7-8 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Khi còn trong xác thịt, Ngài đã đổ nước mắt và khóc thành tiêáng, dâng lời cầu nguyện và nài xin lên Ðấng có quyền cứu Ngài khỏi chết, và lời cầu xin của Ngài đã được nhậm vì Ngài đã kính cẩn vâng lời. Dù Ngài là Con, Ngài đã học vâng lời bằng những điều Ngài chịu đau đớn,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 8:31-35 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Tình Yêu của Ðức Chúa Trời Ðối Với Chúng Ta Trong Ðấng Christ

31 Như vậy chúng ta sẽ nói gì về những điều ấy? Nếu Ðức Chúa Trời binh vực chúng ta, ai có thể chống lại chúng ta?

32 Ngài đã không tiếc chính Con Ngài nhưng đã ban Con ấy vì tất cả chúng ta, lẽ nào Ngài sẽ không ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con ấy sao?

33 Ai sẽ kiện cáo những người Ðức Chúa Trời đã chọn?

Ðã có Ðức Chúa Trời, Ðấng xác nhận họ là công chính.

34 Ai sẽ kết án họ chăng?

Ðã có Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng đã chết, đúng hơn là Ðấng đã sống lại, Ðấng đang ở bên phải Ðức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta.

35 Ai có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bách hại, đói khát, trần truồng, hiểm nguy, hoặc gươm giáo chăng?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 8:35-39 Bản Dịch 2011 (BD2011)

35 Ai có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bách hại, đói khát, trần truồng, hiểm nguy, hoặc gươm giáo chăng? 36 Như có chép rằng,

“Vì cớ Ngài, chúng con bị giết suốt ngày;
Chúng con bị xem như chiên để làm thịt.”[a]

37 Tuy nhiên trong mọi sự ấy, chúng ta đều chiến thắng tất cả nhờ Ðấng yêu thương chúng ta. 38 Vì tôi tin chắc rằng dù sự chết hay sự sống, các thiên sứ hay các nhà cầm quyền, việc hiện tại hay việc tương lai, bất cứ quyền lực nào, 39 dù những gì đến từ trời cao hay ra từ vực thẳm, hoặc bất cứ vật thọ tạo nào, cũng không thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

Footnotes:

  1. Rô-ma 8:36 Thi 44:22
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Thánh Thi 44:22 Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Thật vậy tại vì Ngài mà chúng con bị giết suốt ngày;
Chúng con bị coi như chiên bị đem đi làm thịt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 16:33 Bản Dịch 2011 (BD2011)

33 Ta nói những điều nầy với các ngươi, để các ngươi được bình an trong Ta. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes