A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 8:1-4 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Sống trong Ðức Thánh Linh

Bởi vậy hiện nay không có sự kết tội cho những ai ở trong Ðức Chúa Jesus Christ. Vì luật của Ðức Thánh Linh, Ðấng ban sự sống trong Ðức Chúa Jesus Christ, đã giải thoát tôi[a] khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Vì điều chi Luật Pháp không thực hiện được, do xác thịt làm cho suy yếu, thì Ðức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã sai chính Con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi của chúng ta để giải quyết vấn đề tội lỗi; Ngài đã đoán phạt tội lỗi trên thân thể của Con Ngài. Ngài làm như vậy để sự công chính Luật Pháp đòi hỏi có thể được thực hiện đầy đủ trong chúng ta, những người không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Ðức Thánh Linh.

Footnotes:

  1. Rô-ma 8:2 nt: bạn (ngôi thứ hai số ít); chỗ nầy dịch theo bản Byzantine (ngôi thứ nhất số ít)
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 3:16-17 Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời. 17 Vì Ðức Chúa Trời sai Con Ngài đến thế gian không để lên án thế gian, nhưng để thế gian được cứu nhờ Con ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 5:24 Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta thì có sự sống đời đời, thoát khỏi sự phán xét, nhưng đã vượt từ cõi chết mà vào cõi sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 14:15-21 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Chúa Hứa Ban Ðức Thánh Linh

15 “Nếu các ngươi yêu kính Ta, hãy vâng giữ các điều răn Ta. 16 Ta sẽ cầu xin Cha, và Cha sẽ ban cho các ngươi một Ðấng An Ủi[a] khác để ở với các ngươi mãi mãi. 17 Ngài là Thần của sự thật mà thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không thấy Ngài và không biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.

18 Ta sẽ không bỏ các ngươi mồ côi đâu; Ta sẽ đến với các ngươi. 19 Không bao lâu nữa thế gian sẽ không thấy Ta, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta; vì Ta sống, các ngươi cũng sẽ sống. 20 Trong ngày đó các ngươi sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta, các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi. 21 Ai có những điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu kính Ta; người nào yêu kính Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, và Ta sẽ yêu thương người ấy và bày tỏ chính Ta cho người ấy.”

Footnotes:

  1. Giăng 14:16 ctd: Ðấng Giúp Ðỡ, Ðấng Khuyên Bảo, Ðấng Khích Lệ, Ðấng Biện Hộ.
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 16:5-15 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Nhưng bây giờ Ta đi về cùng Ðấng đã sai Ta, thế mà không ai trong các ngươi hỏi Ta, ‘Thầy đi đâu?’

Vì Ta đã nói những điều nầy với các ngươi, lòng các ngươi chứa chan sầu não. Tuy nhiên Ta nói thật với các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu Ta không đi, Ðấng An Ủi sẽ không đến với các ngươi; nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ phái Ngài đến với các ngươi. Khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính, và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin Ta, 10 về sự công chính vì Ta đi về cùng Cha và các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, 11 và về sự phán xét, vì kẻ cai trị thế gian nầy đã bị xét xử rồi.

12 Ta còn nhiều điều nữa muốn nói với các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi chưa lãnh hội nổi. 13 Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi sự thật, vì Ngài sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng sẽ nói những gì Ngài đã nghe, và Ngài sẽ báo cho các ngươi biết những việc sẽ xảy đến. 14 Ngài sẽ tôn vinh Ta, vì những gì Ngài nhận được về Ta, Ngài sẽ báo cho các ngươi. 15 Tất cả những gì Cha có là của Ta. Vì thế Ta nói: những gì Ngài nhận được về Ta, Ngài sẽ báo cho các ngươi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 8:5-11 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Vì những ai sống theo xác thịt thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về xác thịt, nhưng những ai sống theo Ðức Thánh Linh thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về Ðức Thánh Linh. Ðể tâm trí vào những gì thuộc về xác thịt dẫn đến sự chết, nhưng để tâm trí vào những gì thuộc về Ðức Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an, vì tâm trí để vào những gì thuộc về xác thịt là chống nghịch với Ðức Chúa Trời, vì nó không chịu thuận phục dưới luật của Ðức Chúa Trời, đúng ra nó không thể thuận phục. Những người sống theo xác thịt không thể làm vui lòng Ðức Chúa Trời.

Tuy nhiên anh chị em không sống theo xác thịt nhưng theo Ðức Thánh Linh, nếu thật sự Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đang ở trong anh chị em. Ai không có Ðức Thánh Linh của Ðấng Christ, người ấy không thuộc về Ngài. 10 Nhưng nếu Ðấng Christ ở trong anh chị em thì dù thân thể của anh chị em sẽ chết vì tội lỗi, tâm linh của anh chị em vẫn sống vì được xưng công chính. 11 Nếu Ðức Thánh Linh của Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết ở trong anh chị em, thì Ðấng đã làm cho Ðấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống cho thân thể sẽ chết của anh chị em qua Ðức Thánh Linh của Ngài, Ðấng đang ngự trị trong anh chị em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ga-la-ti 5:22-23 Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Nhưng trái của Ðức Thánh Linh là yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, 23 khiêm tốn, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Cô-lô-se 3:1-4 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ðời Mới trong Chúa

Vậy nếu anh chị em đã được sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm kiếm những gì trên trời, nơi Ðấng Christ đang ngồi bên phải Ðức Chúa Trời. Hãy hướng tâm trí của anh chị em vào những gì trên trời, không vào những gì dưới đất, vì anh chị em đã chết và cuộc đời anh chị em đã được giấu kín với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời. Khi nào Ðấng Christ, là nguồn sống của anh chị em, xuất hiện, bấy giờ anh chị em cũng sẽ được xuất hiện với Ngài trong vinh hiển.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 8:12-14 Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Thế thì thưa anh chị em, chúng ta không còn mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt nữa. 13 Vì nếu anh chị em cứ sống theo xác thịt, anh chị em chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu anh chị em nhờ Ðức Thánh Linh làm chết những hành vi của bản ngã xác thịt, anh chị em sẽ sống. 14 Vì tất cả những ai được Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

II Cô-rinh-tô 7:1 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Anh chị em yêu dấu, vì chúng ta có những lời hứa ấy, hãy tẩy sạch khỏi chúng ta mọi thứ ô uế của thể xác và tâm linh, để được hoàn toàn thánh hóa trong sự kính sợ Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Phi-líp 3:10-14 Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 để tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, 11 để nhờ đó tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết.

12 Dĩ nhiên không phải tôi đã đạt được mọi điều ấy, hoặc đã được vẹn toàn, nhưng tôi đang đeo đuổi để đạt cho được, vì chính tôi đã được Ðức Chúa Jesus Christ đoạt lấy rồi.

13 Thưa anh chị em, tôi không nghĩ rằng tôi đã đạt đến đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những việc đã qua và bươn tới những việc đằng trước. 14 Tôi đeo đuổi mục đích để được phần thưởng của sự kêu gọi thiên thượng của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Giăng 3:1-3 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Con Cái của Ðức Chúa Trời

Hãy xem, tình yêu Ðức Chúa Cha đã ban cho chúng ta thật tuyệt diệu dường nào, đó là chúng ta được gọi là con cái Ðức Chúa Trời, và thật vậy chúng ta là con cái Ngài. Sở dĩ thế gian không biết chúng ta vì thế gian không biết Ngài.

Anh chị em yêu dấu, bây giờ chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời, và chúng ta sẽ ra sao thì chưa được tiết lộ, nhưng điều chúng ta biết chắc là khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài, vì Ngài như thế nào, chúng ta sẽ thấy Ngài như thể ấy. Phàm ai có hy vọng nầy nơi Ngài thì phải làm cho mình trở nên thánh sạch như Ngài là Ðấng Thánh Sạch.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ga-la-ti 5:13-26 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ðức Thánh Linh và Xác Thịt

13 Thưa anh chị em, anh chị em đã được kêu gọi để hưởng tự do, xin anh chị em đừng lợi dụng sự tự do đó để sống theo xác thịt, nhưng hãy lấy tình thương mà phục vụ như thể làm nô lệ lẫn nhau, 14 vì toàn bộ Luật Pháp được tóm lại trong một câu nầy,

“Ngươi hãy yêu người lân cận như mình”[a]

15 Nhưng nếu anh chị em cứ cắn xé và ăn nuốt lẫn nhau, hãy coi chừng, kẻo anh chị em sẽ tiêu diệt nhau.

16 Vậy tôi nói, anh chị em hãy sống theo Ðức Thánh Linh, đừng bao giờ chiều theo những dục vọng của xác thịt. 17 Vì những dục vọng của xác thịt nghịch với Ðức Thánh Linh, và Ðức Thánh Linh nghịch với xác thịt. Hai bên nghịch nhau như thế, nên anh chị em không làm được những điều mình muốn. 18 Nhưng nếu anh chị em được Ðức Thánh Linh dẫn dắt thì anh chị em không ở dưới Luật Pháp. 19 Những việc của xác thịt thật là rõ ràng: gian dâm, ô uế, trụy lạc, 20 thờ thần tượng, phù phép, thù hận, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, chia rẽ, phe đảng, 21 ganh tị, say sưa, ham ăn mê uống, và những điều tương tự. Tôi xin cảnh cáo anh chị em, như tôi đã nói trước đây, hễ ai làm những việc như thế sẽ không được thừa hưởng vương quốc Ðức Chúa Trời.

22 Nhưng trái của Ðức Thánh Linh là yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, 23 khiêm tốn, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó. 24 Những người thuộc về Ðức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh vào thập tự giá xác thịt với những tham muốn và dục vọng của mình rồi. 25 Nếu chúng ta sống nhờ Ðức Thánh Linh, chúng ta hãy bước đi theo Ðức Thánh Linh. 26 Xin chúng ta đừng tìm kiếm hư vinh mà khiêu khích nhau và ganh tị nhau.

Footnotes:

  1. Ga-la-ti 5:14 Lê 19:18
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Cô-lô-se 3:5-17 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Vậy hãy làm chết các chi thể của anh chị em dưới đất nầy như gian dâm, bẩn tục, đam mê nhục dục, ham muốn xấu xa, và tham lam –tham lam là thờ thần tượng– Vì những điều ấy cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời sẽ giáng trên các con cái không vâng lời. Trước kia anh chị em cũng đã từng làm những điều ấy và đã từng sống như vậy; nhưng bây giờ xin anh chị em hãy vứt bỏ tất cả những điều ấy, đó là giận dữ, thịnh nộ, hiểm ác, vu khống, và những lời tục tĩu ra từ miệng anh chị em. Chớ nói dối nhau, vì anh chị em đã lột bỏ con người cũ và những hành vi của nó, 10 và mặc lấy con người mới, là con người được dựng nên mới trong nhận thức theo hình ảnh của Ðấng dựng nên mình. 11 Ở đây không còn phân biệt người Hy-lạp hay người Giu-đa, người được cắt bì hay không được cắt bì, người dã man, mọi rợ,[a] nô lệ hay tự do, nhưng Ðấng Christ là tất cả và trong tất cả.

12 Anh chị em là những người được Ðức Chúa Trời chọn, những người thánh và được yêu thương của Ngài, vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, hiền lành, và nhẫn nhục; 13 hãy ráng chịu đựng nhau, và nếu ai có điều gì phiền trách người khác, hãy tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh chị em thể nào, anh chị em cũng hãy tha thứ nhau thể ấy. 14 Trên tất cả những điều đó, xin anh chị em hãy mặc lấy tình yêu, vì tình yêu là sợi dây liên kết tuyệt vời.

15 Nguyện xin sự bình an của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em, đó là sự bình an mà anh chị em đã được gọi đến để thành một thân thể. Anh chị em hãy có lòng biết ơn.

16 Nguyện xin lời của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em thật dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Do lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca, và linh khúc đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời. 17 Trong mọi việc anh chị em làm, dù bằng lời nói hay hành động, hãy làm tất cả trong danh Ðức Chúa Jesus, nhờ Ngài mà tạ ơn Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Cha.

Footnotes:

  1. Cô-lô-se 3:11 nt: người Scythian
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 8:14-17 Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Vì tất cả những ai được Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Ðức Chúa Trời. 15 Bởi anh chị em đã không nhận lấy tâm linh của kẻ làm nô lệ để phải sợ hãi nữa, nhưng anh chị em đã nhận lấy tâm linh của người làm con,[a] để nhờ đó chúng ta có thể thưa một cách dạn dĩ, “A-ba, Cha!” 16 Chính Ðức Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời. 17 Nếu chúng ta là con cái, chúng ta cũng là những người thừa kế, những người thừa kế của Ðức Chúa Trời và những người đồng thừa kế với Ðấng Christ, nếu thật sự chúng ta chịu khổ với Ngài để chúng ta cũng được vinh hiển với Ngài.

Footnotes:

  1. Rô-ma 8:15 ctd: làm con nuôi
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 8:29 Bản Dịch 2011 (BD2011)

29 Vì những người Ngài biết trước, Ngài cũng định trước để trở nên giống như hình ảnh của Con Ngài, hầu Con ấy có thể làm Con Trưởng giữa một đàn em đông đúc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ma-thi-ơ 6:7-8 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Khi ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại vô ích như các dân ngoại, vì họ nghĩ rằng nhờ nói nhiều, lời cầu nguyện của họ sẽ được nhậm. Các ngươi đừng làm như họ, vì Cha các ngươi đã biết rõ các ngươi cần điều gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ma-thi-ơ 10:29-31 Bản Dịch 2011 (BD2011)

29 Không phải hai con chim sẻ bán giá một cắc bạc[a] sao? Nhưng nếu Cha các ngươi không cho phép thì chẳng một con nào bị rơi xuống đất. 30 Tóc trên đầu các ngươi đã được đếm cả rồi. 31 Vậy các ngươi đừng sợ; các ngươi quý giá hơn nhiều con chim sẻ.”

Footnotes:

  1. Ma-thi-ơ 10:29 nt: assarion, một đơn vị tiền tệ rất nhỏ thời ấy
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 12:7-11 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Khi anh chị em chịu sự sửa dạy, Ðức Chúa Trời đã đối xử với anh chị em như con, vì có ai làm con mà cha không sửa dạy chăng? Nhưng nếu anh chị em không nhận được sự sửa dạy như bao nhiêu người con phải chịu, anh chị em là con ngoại hôn chứ không phải con chính thức. Hơn nữa, chúng ta có cha phần xác sửa dạy, và chúng ta vẫn tôn kính họ, chúng ta há không thuận phục nhiều hơn đối với Cha phần linh và sống sao? 10 Cha phần xác sửa dạy chúng ta theo điều họ cho là tốt một thời gian ngắn, nhưng Cha phần linh sửa dạy chúng ta vì ích lợi của chúng ta, để chúng ta có thể dự phần sự thánh khiết của Ngài. 11 Tất cả những sự sửa dạy, lúc đầu dường như đau đớn, chẳng có gì vui thích, nhưng về sau đem lại kết quả bình an của sự công chính cho những ai chịu rèn luyện như vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Giăng 3:1-3 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Con Cái của Ðức Chúa Trời

Hãy xem, tình yêu Ðức Chúa Cha đã ban cho chúng ta thật tuyệt diệu dường nào, đó là chúng ta được gọi là con cái Ðức Chúa Trời, và thật vậy chúng ta là con cái Ngài. Sở dĩ thế gian không biết chúng ta vì thế gian không biết Ngài.

Anh chị em yêu dấu, bây giờ chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời, và chúng ta sẽ ra sao thì chưa được tiết lộ, nhưng điều chúng ta biết chắc là khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài, vì Ngài như thế nào, chúng ta sẽ thấy Ngài như thể ấy. Phàm ai có hy vọng nầy nơi Ngài thì phải làm cho mình trở nên thánh sạch như Ngài là Ðấng Thánh Sạch.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes