A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 3:21-23 Bản Dịch 2011 (BD2011)

LOÀI NGƯỜI ÐƯỢC XƯNG CÔNG CHÍNH NHỜ ÐỨC TIN

(3:21 - 5:21)

Cách Ðức Chúa Trời Giúp Chúng Ta Trở Nên Công Chính

21 Tuy nhiên hiện nay sự công chính của Ðức Chúa Trời đã được thể hiện độc lập với Luật Pháp, nhưng được Luật Pháp và Các Tiên Tri làm chứng cho. 22 Tất cả những ai có lòng tin đều được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời, vì đã tin vào Ðức Chúa Jesus Christ, không phân biệt người nào, 23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Sáng Thế 15:6 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ông tin Chúa, bởi thế ông được Ngài xem là công chính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giê-rê-mi 31:33-34 Bản Dịch 2011 (BD2011)

33 Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày ấy,” Chúa phán, “Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong tâm trí chúng. Ta sẽ ghi chép nó vào lòng chúng. Ta sẽ là Ðức Chúa Trời của chúng, và chúng sẽ là dân Ta. 34 Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau hay nói với nhau, ‘Hãy biết Chúa,’ vì tất cả chúng đều biết Ta, từ kẻ nhỏ nhất cho đến người lớn nhất,” Chúa phán, “Vì Ta sẽ tha thứ tội của chúng và sẽ không nhớ đến tội của chúng nữa.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-xê-chi-ên 36:26-27 Bản Dịch 2011 (BD2011)

26 Ta sẽ ban cho các ngươi một lòng mới và đặt trong các ngươi một tâm linh mới. Ta sẽ cất khỏi thân thể các ngươi lòng bằng đá và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. 27 Ta sẽ đặt Thần Ta vào trong các ngươi, khiến các ngươi vâng theo các luật lệ Ta và cẩn thận vâng giữ các mạng lịnh Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 10:9-10 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Vì nếu miệng bạn xưng nhận Ðức Chúa Jesus là Chúa, và lòng bạn tin rằng Ðức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, bạn sẽ được cứu. 10 Vì ai tin trong lòng sẽ được xưng công chính, và ai xưng nhận bằng môi miệng sẽ được cứu,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 10:14 Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu Ðấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Ðấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe nếu không ai rao giảng?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 3:23-24 Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Ðức Chúa Trời. 24 Nhờ ân sủng Ngài ban, chúng ta không phải trả một giá nào, mà được xưng công chính, nhờ sự cứu chuộc đã thực hiện trong Ðức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Sáng Thế 15:6 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ông tin Chúa, bởi thế ông được Ngài xem là công chính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-sai 53:11 Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Người sẽ nhìn lại nỗi thống khổ của linh hồn mình và lấy làm mãn nguyện.

Nhờ kiến thức của mình, Ðầy Tớ ngay lành của Ta sẽ làm cho nhiều người được xưng công chính,
Vì Người sẽ gánh lấy tội lỗi họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

II Cô-rinh-tô 5:21 Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 Vì cớ chúng ta, Ðức Chúa Trời đã khiến Ðấng không biết tội lỗi thành người có tội, để nhờ ở trong Ngài, chúng ta trở nên những người công chính trước mặt Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Mác 10:45 Bản Dịch 2011 (BD2011)

45 Vì ngay cả Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-phê-sô 1:7-8 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Trong Con ấy và nhờ huyết Con ấy, chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ những lỗi lầm, theo sự phong phú của ân sủng Ngài, tức ân sủng Ngài ban dồi dào cho chúng ta. Trong sự khôn ngoan và thấu hiểu toàn vẹn của Ngài,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Tít 2:14 Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Ðấng đã phó chính Ngài vì chúng ta, để có thể chuộc chúng ta khỏi mọi tội lỗi nhơ nhớp và thanh tẩy chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, một dân nhiệt thành làm những điều tốt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Phi-rơ 1:18 Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 biết rằng anh chị em đã được chuộc khỏi nếp sống hư không do tổ tiên truyền lại không bằng những thứ có thể hư nát như bạc hoặc vàng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 3:24-26 Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Nhờ ân sủng Ngài ban, chúng ta không phải trả một giá nào, mà được xưng công chính, nhờ sự cứu chuộc đã thực hiện trong Ðức Chúa Jesus Christ.

25 Ðức Chúa Trời đã lập Ðấng Christ làm con vật hiến tế chuộc tội, hầu khi chúng ta tin vào huyết của Ðấng Christ, Ngài có thể nguôi cơn giận của Ngài. Ðức Chúa Trời đã bày tỏ đức công chính của Ngài, khi Ngài bỏ qua những tội lỗi loài người vi phạm trước kia, nhờ ơn chịu đựng vô lượng của Ngài; 26 hiện nay Ngài cũng bày tỏ đức công chính của Ngài khi Ngài, Ðấng công chính, xưng công chính cho những người tin nhận Ðức Chúa Jesus.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 2:17 Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Vì vậy Ngài phải trở nên giống như các em[a] mình trong mọi phương diện, để có thể trở thành một vị Thượng Tế thương xót và thành tín trong sự thờ phượng Ðức Chúa Trời, hầu chuộc tội cho dân.

Footnotes:

  1. Hê-bơ-rơ 2:17 nt: anh em
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Giăng 2:2 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Chính Ngài là của lễ chuộc tội cho chúng ta, và không những cho chúng ta mà thôi, nhưng cũng cho cả thế gian nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Giăng 4:10 Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Tình yêu ấy thể hiện qua điều nầy: không phải chúng ta đã yêu Ðức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm lễ vật hiến tế chuộc tội chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 3:25-26 Bản Dịch 2011 (BD2011)

25 Ðức Chúa Trời đã lập Ðấng Christ làm con vật hiến tế chuộc tội, hầu khi chúng ta tin vào huyết của Ðấng Christ, Ngài có thể nguôi cơn giận của Ngài. Ðức Chúa Trời đã bày tỏ đức công chính của Ngài, khi Ngài bỏ qua những tội lỗi loài người vi phạm trước kia, nhờ ơn chịu đựng vô lượng của Ngài; 26 hiện nay Ngài cũng bày tỏ đức công chính của Ngài khi Ngài, Ðấng công chính, xưng công chính cho những người tin nhận Ðức Chúa Jesus.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes