A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 15:1-6 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Nâng Ðỡ Người Kém Ðức Tin

15 Chúng ta là những người mạnh phải gánh vác những gì những người yếu làm không nổi, chứ không chỉ lo làm vui lòng mình. Mỗi người trong chúng ta phải làm vui lòng người lân cận, để gây dựng người ấy, vì ngay cả Ðấng Christ cũng không làm vui lòng chính Ngài, như có chép rằng,

“Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên con.”[a]

Vì những gì đã được viết từ xưa là được viết để dạy chúng ta, hầu qua sự kiên nhẫn và qua sự khích lệ của Kinh Thánh chúng ta có hy vọng.

Cầu xin Ðức Chúa Trời của sự kiên nhẫn và sự khích lệ ban cho anh chị em được đồng tâm nhất trí với nhau theo như Ðức Chúa Jesus Christ đã dạy, để anh chị em có thể đồng thanh tôn vinh Ðức Chúa Trời, Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

Footnotes:

 1. Rô-ma 15:3 Thi 69:9
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 15:4-6 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Vì những gì đã được viết từ xưa là được viết để dạy chúng ta, hầu qua sự kiên nhẫn và qua sự khích lệ của Kinh Thánh chúng ta có hy vọng.

Cầu xin Ðức Chúa Trời của sự kiên nhẫn và sự khích lệ ban cho anh chị em được đồng tâm nhất trí với nhau theo như Ðức Chúa Jesus Christ đã dạy, để anh chị em có thể đồng thanh tôn vinh Ðức Chúa Trời, Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Cô-rinh-tô 12:12-27 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Một Thân với Nhiều Bộ Phận

12 Vì giống như thân thể con người, một thân nhưng có nhiều bộ phận, và tất cả các bộ phận của thân dù nhiều, nhưng vẫn thuộc về một thân; Ðấng Christ cũng vậy. 13 Vì cùng một Ðức Thánh Linh mà tất cả chúng ta đã được báp-têm vào một thân, bất luận người Do-thái hay người Hy-lạp, bất kể nô lệ hay tự do, và tất cả đã được uống chung một Ðức Thánh Linh.

14 Vì thân không phải chỉ là một bộ phận mà gồm nhiều bộ phận. 15 Nếu chân nói, “Vì tôi không phải là tay, tôi không thuộc về thân,” có phải vì vậy mà chân không là một phần trong thân chăng? 16 Nếu tai nói, “Vì tôi không phải là mắt, tôi không thuộc về thân,” có phải vì thế mà tai không là một phần trong thân chăng? 17 Nếu cả thân là mắt thì làm sao nghe? Nếu cả thân là tai thì làm sao ngửi? 18 Nhưng Ðức Chúa Trời đã sắp đặt các bộ phận trong thân, cái nào vào việc nấy theo ý Ngài muốn. 19 Nếu tất cả là một bộ phận thì thân ở đâu? 20 Thế thì có nhiều bộ phận, nhưng chỉ có một thân. 21 Mắt không thể nói với tay rằng, “Tôi không cần đến bạn,” hay đầu cũng không thể nói với chân rằng, “Tôi không cần các bạn.” 22 Ngược lại, những bộ phận nào trong thân tưởng là yếu hơn lại là cần thiết. 23 Những bộ phận nào trong thân chúng ta nghĩ là tầm thường, chúng ta phải đối xử cách tôn trọng hơn; những bộ phận nào kém đẹp đẽ, chúng ta phải trang điểm nhiều hơn cho được đẹp đẽ lên. 24 Còn những bộ phận nào đã đẹp sẵn rồi thì không cần trang điểm thêm. Ðức Chúa Trời đã khéo sắp đặt các bộ phận trong thân, để bộ phận nào yếu kém thì được tôn trọng nhiều, 25 hầu trong thân không có sự chia rẽ, nhưng tất cả các bộ phận phải lo tưởng đến nhau. 26 Nếu một bộ phận nào đau, tất cả các bộ phận cùng đau; nếu bộ phận nào được tôn trọng, tất cả các bộ phận cùng vui mừng.

27 Anh chị em là thân thể của Ðấng Christ và mỗi người là một bộ phận.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-phê-sô 4:1-16 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Kêu Gọi Hiệp Nhất Trong Chúa

Vậy tôi, tù nhân trong Chúa, nài khuyên anh chị em hãy sống một đời sống xứng đáng với ơn kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh chị em. Xin anh chị em hãy hết mực khiêm tốn và mềm mại, hãy nhẫn nại, hãy chịu đựng nhau trong tình yêu thương; xin anh chị em hãy cố gắng hết sức sống hòa bình với nhau, để duy trì sự hiệp một của Ðức Thánh Linh.

Chỉ có một thân thể và một Ðức Thánh Linh, cũng như khi được kêu gọi anh chị em được kêu gọi đến một hy vọng.

Chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp-têm, một Ðức Chúa Trời và Cha tất cả; Ngài ở trên tất cả, qua tất cả, và trong tất cả.

Tuy nhiên mỗi người trong chúng ta được ban ân sủng tùy theo mức độ ban cho của Ðấng Christ, vì thế có lời chép rằng,

“Khi Ngài ngự lên nơi cao, Ngài dẫn theo những kẻ bị tù đày ra khỏi chốn tù đày,
Và Ngài đã ban ân tứ cho loài người.”[a]

Khi nói “Ngài ngự lên,” điều ấy có nghĩa gì nếu không hàm ý rằng Ngài cũng đã xuống tận những nơi rất thấp của đất? 10 Ðấng đã xuống cũng chính là Ðấng đã lên nơi cao hơn tất cả các tầng trời, để Ngài có thể đầy đẫy khắp vũ trụ.

11 Chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm nhà truyền giảng Tin Mừng, một số làm mục sư và giáo sư, 12 để trang bị các thánh đồ cho những công tác phục vụ, nhằm xây dựng thân thể của Ðấng Christ, 13 cho đến khi tất cả chúng ta được hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Ðức Chúa Trời, đạt đến mức trưởng thành, tới tầm thước vóc dáng trọn vẹn của Ðấng Christ.

14 Vậy chúng ta không thể còn như trẻ con nữa, bị dồi dập tới lui và bị cuốn theo mỗi luồng gió của các dị thuyết do những kẻ bịp bợm chuyên dùng những thủ đoạn xảo quyệt lừa gạt người ta. 15 Nhưng chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương; chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, tức Ðấng Christ, là đầu. 16 Từ Ngài toàn thân được gắn liền và nối kết với nhau bằng những cơ cốt gân mạch, nhờ đó mỗi bộ phận hoạt động theo chức năng của mình, khiến cho thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương.

Footnotes:

 1. Ê-phê-sô 4:8 Thi 68:18
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Cô-lô-se 1:15-20 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Quyền Tối Thượng của Ðức Chúa Con

15 Ðức Chúa Con[a] là hình ảnh của Ðức Chúa Trời vô hình và là con đầu tiên của mọi loài thọ tạo. 16 Vì nhờ Ngài, mọi vật trên trời và dưới đất đã được dựng nên, tức những vật thấy được và những vật không thấy được, bất kể ngôi vua hoặc tước chúa hoặc lãnh tụ hoặc các bậc cầm quyền, tất cả đều do Ngài tạo dựng và được tạo dựng cho Ngài. 17 Chính Ngài là Ðấng có trước muôn vật, và muôn vật tồn tại trong Ngài. 18 Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là nguyên thủy, là con đầu tiên từ cõi chết, để trong mọi sự Ngài là Ðấng đứng đầu. 19 Vì Ðức Chúa Trời đã vui lòng để trọn bản thể của Ngài ngự trong Ðức Chúa Con,[b] 20 và qua Ðức Chúa Con,[c] Ðức Chúa Trời đã làm cho mọi vật được giải hòa với chính Ngài; qua huyết của Ðức Chúa Con[d] đổ ra trên thập tự giá, Ngài đã tái lập hòa bình với mọi vật, bất kể những vật dưới đất hay những vật trên trời.

Footnotes:

 1. Cô-lô-se 1:15 nt: Ngài
 2. Cô-lô-se 1:19 nt: Ngài
 3. Cô-lô-se 1:20 nt: Ngài
 4. Cô-lô-se 1:20 nt: Ngài
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 15:7-13 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Các Dân Ngoại Vui Mừng Vì Nhận Ðược Ơn Cứu Rỗi

Vậy hãy tiếp nhận lẫn nhau, như Ðấng Christ đã tiếp nhận anh chị em, để đem vinh hiển về Ðức Chúa Trời. Tôi xin thưa rằng, vì chân lý của Ðức Chúa Trời mà Ðấng Christ đã trở thành một đầy tớ của những người được cắt bì, để xác định những lời hứa đã ban cho tổ tiên họ, và để các dân ngoại có thể tôn vinh Ðức Chúa Trời vì lòng thương xót của Ngài, như có chép rằng,

“Vì thế con sẽ ca ngợi Ngài giữa các dân;
Con sẽ hát ca chúc tụng danh Ngài.”[a]

10 Chỗ khác cũng nói,

“Hỡi các dân ngoại, hãy vui mừng với dân Ngài.”[b]

11 Lại chép,

“Hỡi tất cả các dân ngoại, hãy ca ngợi Chúa;
Hỡi muôn dân, khá tôn ngợi Ngài!”[c]

12 Tiên Tri Ê-sai lại nói,

“Từ Giê-se sẽ ra một Rễ,
Rễ ấy sẽ mọc lên để trị vì các dân ngoại;
Các dân ngoại sẽ trông cậy nơi Ngài.”[d]

13 Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.

Footnotes:

 1. Rô-ma 15:9 Thi 18:49 (2 Sa 22:50)
 2. Rô-ma 15:10 Phục 32:43
 3. Rô-ma 15:11 Thi 117:1
 4. Rô-ma 15:12 Ê-sai 11:10 LXX
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 15:13 Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Ti-mô-thê 1:1 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Lời Chào Thăm

Phao-lô, một sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, theo lịnh của Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu chúng ta, và của Ðức Chúa Jesus Christ, hy vọng của chúng ta,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 6:18-19 Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 để qua hai điều bất di bâát dịch ấy,[a] tức hai điều Ðức Chúa Trời không thể nói dối, chúng ta, những kẻ chạy đến ẩn náu, có được sự khích lệ mạnh mẽ để nắm chặt lấy hy vọng đã đặt trước mặt mình. 19 Chúng ta nắm chặt lấy hy vọng đó như nắm giữ cái neo chắc chắn và vững chãi của linh hồn, đã được neo chặt bên trong bức màn,

Footnotes:

 1. Hê-bơ-rơ 6:18 Hai điều ấy là lời hứa và lời thề
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 11:1 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ý Nghĩa của Ðức Tin

11 Ðức tin là bảo đảm chắc chắn cho những gì chúng ta hy vọng và bằng chứng cho những gì không trông thấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes