A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 13:8-10 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Sống Yêu Thương Là Làm Trọn Luật Pháp

Ðừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau, vì ai yêu thương người khác là làm trọn Luật Pháp. Các điều răn dạy rằng,

“Ngươi chớ phạm tội ngoại tình,
Ngươi chớ sát nhân,
Ngươi chớ trộm cắp,
Ngươi chớ tham lam,”[a]

và nếu có điều răn nào khác, thì tất cả đều tóm lại vào một điều nầy,

“Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.”[b]

10 Yêu thương thì không làm hại người lân cận; vì vậy, yêu thương là làm trọn Luật Pháp.

Footnotes:

  1. Rô-ma 13:9 Xuất 20:13-15, 17; Phục 5:17-19, 21
  2. Rô-ma 13:9 Lê 19:18
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 12:9-21 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Nếp Sống Yêu Thương

Tình yêu phải chân thật. Hãy ghét điều ác, bám sát điều lành. 10 Hãy thương mến nhau cách thân thiết trong tình anh chị em.[a] Hãy lấy lòng tôn trọng kính nhường nhau. 11 Hãy siêng năng và chớ lười biếng;[b] hãy có tinh thần nóng cháy trong sự phục vụ Chúa. 12 Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện. 13 Hãy cung cấp nhu cầu cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp đãi khách. 14 Hãy chúc phước cho những kẻ bách hại anh chị em, hãy chúc phước và đừng nguyền rủa. 15 Hãy vui với người vui, và khóc với người khóc. 16 Hãy sống hòa thuận với nhau. Ðừng tự cao nhưng hãy hòa mình với những người khiêm hạ. Ðừng tự cho mình là khôn ngoan hơn người.

Cách Ðối Xử với Những Kẻ Xấu

17 Ðừng lấy ác trả ác cho ai, hãy nghĩ đến những gì mọi người cho là cao thượng. 18 Nếu có thể được, anh chị em hãy gắng hết sức sống hòa bình với mọi người.

19 Anh chị em yêu dấu, xin đừng tự mình báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời, vì có chép rằng,

“Sự báo thù thuộc về Ta;
Ta sẽ báo trả;
Chúa phán vậy.”[c]

20 Nhưng

“Nếu kẻ thù của con có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống.
Vì làm như vậy khác nào con chất những than lửa hừng trên đầu nó.”[d]

21 Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Footnotes:

  1. Rô-ma 12:10 nt: philadelphia, tình thương giữa anh em
  2. Rô-ma 12:11 ctd: Chớ chậm trễ trong việc cấp bách
  3. Rô-ma 12:19 Phục 32:35
  4. Rô-ma 12:20 Châm 25:21, 22 LXX.
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Cô-rinh-tô 13:1-8 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Tình Yêu

13 Dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ như chiêng cồng rền vang hay não bạt khua tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri, cùng quán thông mọi huyền nhiệm và mọi ngành tri thức, và dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi có thể dời non chuyển núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì. Dù tôi đem tất cả tài sản của mình ra bố thí, và dù tôi hiến thân để chịu hỏa thiêu, nhưng không có tình yêu thì những điều đó chẳng ích gì cho tôi.

Tình yêu hay nhẫn nhục, tình yêu hay nhân từ, tình yêu không ganh tị, không khoe khoang, không tự cao, không cư xử trái lẽ, không tìm tư lợi, không nhạy giận, không ghim gút, không vui về việc bất chính, nhưng vui về sự chân thật. Tình yêu dung thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.

Tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi. Ơn nói tiên tri sẽ dứt, ơn nói tiếng lạ sẽ ngưng, ơn hiểu biết sẽ bị đào thải.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 13:11-12 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Hãy Thức Canh và Sống Trong Sạch

11 Hãy làm như vậy, vì anh chị em biết chúng ta đang sống trong thời kỳ nào. Giờ chúng ta thức dậy từ trong giấc ngủ đến rồi, vì bây giờ sự cứu rỗi gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. 12 Ðêm sắp tàn, ngày gần rạng. Chúng ta hãy cởi bỏ những việc của tối tăm và mang vào các vũ khí của ánh sáng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ga-la-ti 1:4 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ðấng đã phó chính Ngài vì tội chúng ta, để Ngài có thể cứu chúng ta khỏi đời gian ác nầy, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Lu-ca 19:44 Bản Dịch 2011 (BD2011)

44 Chúng sẽ san bằng ngươi thành bình địa và giết con cái của ngươi sống trong ngươi. Chúng sẽ không chừa một tảng đá nào trên tảng đá nào, vì ngươi không nhận biết thời điểm ngươi được thăm viếng.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 13:12-14 Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Ðêm sắp tàn, ngày gần rạng. Chúng ta hãy cởi bỏ những việc của tối tăm và mang vào các vũ khí của ánh sáng. 13 Chúng ta hãy sống đứng đắn như đi giữa ban ngày: không nhậu nhẹt và say sưa, không hoang dâm và trụy lạc, không gây gổ và ganh tị, 14 nhưng mặc lấy Ðức Chúa Jesus Christ,[a] và đừng mơ tưởng đến những thèm muốn của xác thịt mà tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng nó.

Footnotes:

  1. Rô-ma 13:14 ctd: Chúa là Ðức Chúa Jesus Christ
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 13:12-14 Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Ðêm sắp tàn, ngày gần rạng. Chúng ta hãy cởi bỏ những việc của tối tăm và mang vào các vũ khí của ánh sáng. 13 Chúng ta hãy sống đứng đắn như đi giữa ban ngày: không nhậu nhẹt và say sưa, không hoang dâm và trụy lạc, không gây gổ và ganh tị, 14 nhưng mặc lấy Ðức Chúa Jesus Christ,[a] và đừng mơ tưởng đến những thèm muốn của xác thịt mà tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng nó.

Footnotes:

  1. Rô-ma 13:14 ctd: Chúa là Ðức Chúa Jesus Christ
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-phê-sô 6:10-18 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Khí Giới của Ðức Chúa Trời

10 Sau cùng xin anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. 11 Hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Ðức Chúa Trời, để có thể đứng vững mà đối phó với những mưu chước của Ác Quỷ, 12 vì không phải chúng ta chiến đấu với loài có thịt và máu, nhưng với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm của thế gian nầy, và những quyền lực của các tà linh trên trời.

13 Vì vậy hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Ðức Chúa Trời, để anh chị em có thể đối phó trong ngày lâm trận,[a] và khi cuộc chiến xong rồi, anh chị em vẫn đứng vững vàng. 14 Vậy hãy đứng vững, thắt đai lưng bằng sự thật, mặc áo giáp bằng đức công chính, 15 mang giày trận bằng tinh thần sẵn sàng rao truyền Tin Mừng hòa bình. 16 Ngoài ra hãy cầm lấy thuẫn bằng đức tin, vì nhờ đức tin anh chị em có thể dập tắt các tên lửa của Kẻ Ác. 17 Cũng hãy đội nón sắt bằng ơn cứu rỗi, và cầm gươm của Ðức Thánh Linh là lời Ðức Chúa Trời.

18 Hãy dùng mọi cách cầu nguyện và nài xin mà cầu nguyện mãi trong Ðức Thánh Linh. Với ý hướng đó, hãy hết sức kiên trì thức canh và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ.

Footnotes:

  1. Ê-phê-sô 6:13 nt: ngày thảm khốc, ngày đen tối, ngày xấu
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ga-la-ti 5:22-23 Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Nhưng trái của Ðức Thánh Linh là yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, 23 khiêm tốn, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 8:12 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ánh Sáng của Thế Gian

12 Ðức Chúa Jesus lại nói với họ rằng, “Ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Giăng 1:5-7 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ðức Chúa Trời Là Ánh Sáng

Ðây là sứ điệp chúng tôi đã nghe từ Ngài và rao báo cho anh chị em: Ðức Chúa Trời là ánh sáng; trong Ngài không có một chút bóng tối. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta hiệp thông với Ngài nhưng vẫn bước đi trong bóng tối, chúng ta nói dối và không làm theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như chính Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta có sự hiệp thông với nhau, và huyết Ðức Chúa Jesus Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes