A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 12:1-2 Bản Dịch 2011 (BD2011)

NẾP SỐNG MỚI CỦA NGƯỜI TIN THỜ CHÚA

(12:1 - 15:13)

Khuyên Dâng Mình Cho Chúa

12 Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, một của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Ðó là cách thờ phượng hợp lý[a] của anh chị em. Ðừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy để cho mình được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình, hầu anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng, và toàn hảo của Ðức Chúa Trời là gì.

Footnotes:

  1. Rô-ma 12:1 nt: logikos; ctd: thuộc linh hay thiêng liêng
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 9:15 Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Vì Ngài đã phán với Môi-se rằng,

“Ta sẽ nhân từ với ai Ta muốn nhân từ; Ta sẽ thương xót ai Ta muốn thương xót.”[a]

Footnotes:

  1. Rô-ma 9:15 Xuất 33: 19
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 9:23 Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 hoặc để bày tỏ sự phong phú của vinh hiển Ngài đối với những món đồ gốm được thương xót và được Ngài chuẩn bị sẵn cho sự vinh hiển,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-phê-sô 2:4-5 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Nhưng Ðức Chúa Trời là Ðấng giàu lòng thương xót, do tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta. Ngay cả khi chúng ta còn chết trong các vi phạm của mình, Ngài đã làm cho chúng ta được cùng sống lại với Ðấng Christ –ấy là nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu–

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Phi-rơ 1:3 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Hy Vọng Sống

Chúc tụng Ðức Chúa Trời và Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, Ðấng vì lòng thương xót lớn lao của Ngài đã cho chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, qua sự sống lại từ cõi chết của Ðức Chúa Jesus Christ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Lê-vi 16 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ngày Lễ Chuộc Tội

16 Chúa phán với Môi-se sau khi hai con trai của A-rôn đã qua đời, lúc hai người đến gần Chúa. Chúa bảo Môi-se, “Hãy bảo A-rôn anh ngươi: đừng tự ý đi vào Nơi Chí Thánh, bên trong bức màn, bất cứ lúc nào, tức vào trước nắp thi ân đậy trên Rương Thánh, kẻo ông sẽ chết, vì Ta hiện diện trong đám mây, trên nắp thi ân. Ðây là thể thức mỗi khi A-rôn vào trong Nơi Chí Thánh: Ông phải dâng một con bò đực tơ làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực làm của lễ thiêu. Ông phải mặc chiếc áo dài thánh bằng vải gai, bên trong có bộ đồ lót bằng vải gai, lưng phải thắt đai, và đầu phải đội mũ tế. Ðó là bộ lễ phục thánh. Ông phải dùng nước tắm rửa thân thể sạch sẽ trước khi mặc bộ lễ phục ấy vào. Ông sẽ nhận nơi hội chúng I-sơ-ra-ên hai con dê đực làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực làm của lễ thiêu.

A-rôn sẽ dâng con bò đực làm của lễ chuộc tội cho mình; ông sẽ cử hành lễ chuộc tội cho ông và cho gia đình ông. Ông sẽ đem hai con dê đến trình trước mặt Chúa ở cửa Lều Hội Kiến. Ðoạn A-rôn sẽ bắt thăm cho hai con dê đó, để một con sẽ thuộc về Chúa và một con sẽ thuộc về A-xa-xên.[a] A-rôn sẽ bắt con dê trúng thăm thuộc về Chúa và dâng nó làm của lễ chuộc tội; 10 còn con dê trúng thăm thuộc về A-xa-xên sẽ được cho sống và đem đến trước mặt Chúa để cử hành lễ chuộc tội và bắt nó mang tội lỗi, sau đó phải cho người dẫn nó vào đồng hoang và thả nó cho A-xa-xên.

11 A-rôn sẽ dâng con bò đực làm của lễ chuộc tội cho mình; ông sẽ cử hành lễ chuộc tội cho ông và cho gia đình ông. Ông sẽ sát tế con bò đực tơ làm con vật hiến tế để chuộc tội cho ông. 12 Ông sẽ lấy lư hương, bên trong có sẵn những than lửa đỏ lấy trên bàn thờ trước mặt Chúa, và lấy hai nắm bột hương, rồi mang vào bên trong bức màn. 13 Ông sẽ bỏ bột hương vào lửa trước mặt Chúa, để khói từ hương tỏa ra có thể che nắp thi ân đậy trên Rương Giao Ước, kẻo ông phải chết. 14 Ðoạn ông phải lấy một ít máu của con bò đực tơ, dùng ngón tay nhúng vào, và rảy lên trên và phía trước, tức hướng đông, của nắp thi ân, bảy lần như thế.

15 Sau đó ông sát tế con dê để chuộc tội cho dân, rồi mang máu nó vào bên trong bức màn, và làm giống như đã làm với máu con bò đực tơ, tức rảy máu nó lên trên và trước nắp thi ân. 16 Như vậy ông sẽ chuộc tội cho Nơi Chí Thánh, vì sự ô uế của dân I-sơ-ra-ên, vì những vi phạm của họ, và vì mọi tội lỗi của họ. Ông sẽ làm như vậy cho Lều Hội Kiến, là lều đang ở với họ giữa sự ô uế của họ. 17 Không ai được phép có mặt trong Lều Hội Kiến suốt thời gian ông vào trong Nơi Chí Thánh để làm lễ chuộc tội cho đến khi ông ra và đã làm xong nghi lễ chuộc tội cho chính ông, cho gia đình ông, và cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên.

18 Sau đó ông sẽ đi ra, đến trước bàn thờ ở trước mặt Chúa, để làm lễ chuộc tội cho bàn thờ ấy. Ông sẽ lấy một ít máu con bò đực tơ và một ít máu con dê và bôi chúng lên các sừng bàn thờ. 19 Ông sẽ dùng ngón tay rảy một ít máu trên bàn thờ, bảy lần như vậy; đoạn ông lau chùi sạch sẽ bàn thờ và làm cho nó ra thánh khỏi sự ô uế của dân I-sơ-ra-ên.

20 Khi ông đã hoàn tất nghi lễ chuộc tội cho Nơi Chí Thánh, Lều Hội Kiến, và bàn thờ, ông sẽ cử hành nghi thức dâng con dê còn sống. 21 A-rôn sẽ đặt cả hai tay ông trên đầu con dê còn sống. Ông sẽ xưng nhận mọi tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên, mọi vi phạm của họ, tức tất cả tội lỗi của họ, và đặt hết chúng lên đầu con dê đó, rồi nhờ một người đã chờ sẵn đem nó vào đồng hoang. 22 Con dê sẽ mang trên nó tất cả tội lỗi của họ vào một vùng hoang vắng, rồi nó sẽ được thả ra trong đồng hoang.

23 Sau đó A-rôn sẽ vào trong Lều Hội Kiến. Ông sẽ cởi bộ lễ phục thánh bằng vải gai ông đã mặc khi vào Nơi Chí Thánh ra, rồi để bộ lễ phục ấy lại đó. 24 Ông sẽ đến một nơi thánh, dùng nước tắm rửa sạch sẽ thân thể ông, rồi mặc bộ lễ phục ấy lại. Sau đó ông đi ra để dâng của lễ thiêu cho ông, của lễ thiêu cho dân, mà cử hành lễ chuộc tội cho ông và cho dân. 25 Ông sẽ thiêu mỡ của con vật hiến tế chuộc tội trên bàn thờ. 26 Còn người đem con dê sống vào đồng hoang rồi thả ra cho A-xa-xên phải giặt sạch y phục mình, dùng nước tắm rửa thân thể mình sạch sẽ, rồi sau đó mới được trở vào doanh trại. 27 Về con bò làm con vật hiến tế chuộc tội và con dê làm con vật hiến tế chuộc tội mà máu của chúng đã được mang vào trong Nơi Chí Thánh để chuộc tội, chúng phải được đem ra bên ngoài doanh trại, gồm da, thịt, và phân của chúng, để người ta dùng lửa thiêu rụi chúng đi. 28 Người thực hiện việc thiêu chúng phải giặt sạch y phục mình, dùng nước tắm rửa thân thể mình sạch sẽ, rồi sau đó mới được trở vào doanh trại.

29 Ðây sẽ là luật lệ vĩnh viễn cho các ngươi: vào ngày mười tháng bảy, các ngươi phải kiêng cữ để tự hãm mình và không được làm công việc chi cả, bất kể người bản quốc hay kiều dân cư ngụ giữa các ngươi. 30 Vì trong ngày đó lễ chuộc tội sẽ được cử hành để làm sạch tội lỗi các ngươi; mọi tội lỗi các ngươi sẽ được tẩy sạch trước mặt Chúa. 31 Ðó là một ngày Sa-bát để các ngươi hoàn toàn nghỉ ngơi và tự hãm mình. Ðây là một luật lệ vĩnh viễn. 32 Tư tế nào được xức dầu phong chức và được biệt riêng ra thánh để làm tư tế thay cho cha mình sẽ cử hành lễ chuộc tội đó. Người ấy sẽ mặc bộ y phục bằng vải gai, tức bộ lễ phục thánh. 33 Tư tế ấy sẽ cử hành lễ chuộc tội cho Nơi Chí Thánh, lễ chuộc tội cho Lều Hội Kiến và cho bàn thờ. Tư tế ấy cũng sẽ cử hành lễ chuộc tội cho các tư tế và cho toàn thể hội chúng. 34 Ðó sẽ là quy luật vĩnh viễn cho các ngươi để cử hành lễ chuộc tội cho dân I-sơ-ra-ên, mỗi năm một lần, hầu làm sạch mọi tội lỗi của họ.”

Họ[b] làm y như Chúa đã truyền cho Môi-se.

Footnotes:

  1. Lê-vi 16:8 ctd: và một con sẽ mang hết tội lỗi
  2. Lê-vi 16:34 nt: Ông ấy
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 10:1-10 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Dâng Thú Vật Hiến Tế theo Luật Pháp Không Còn Hiệu Lực

10 Thật vậy Luật Pháp chỉ là hình bóng của những điều tốt đẹp sắp đến, chứ không phải hình thể đích thực của những điều ấy, nên không bao giờ có thể làm cho những người đến gần được toàn hảo bằng các thú vật hiến tế dâng hiến liên tục từ năm nầy qua năm khác. Vì nếu được, chẳng phải họ đã ngưng dâng thú vật hiến tế rồi sao, vì một khi những người thờ phượng được tẩy sạch một lần đủ cả, thì họ đâu còn mặc cảm tội lỗi gì nữa? Tuy nhiên việc dâng các thú vật hiến tế đó vẫn tiếp tục tồn tại, để nhắc nhở con người về tội lỗi mình từ năm nầy qua năm khác, vì huyết của bò đực và dê đực không thể nào cất bỏ tội lỗi được.

Vì thế khi Ðấng Christ vào thế gian, Ngài nói,

“Chúa không muốn con vật hiến tế và lễ vật,
Nhưng Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho con,
Của lễ toàn thiêu và của lễ chuộc tội,
Chúa đã chẳng vui lòng.

Bấy giờ con nói, ‘Lạy Ðức Chúa Trời, nầy, con đến –trong sách có viết về con– để thực hiện ý muốn của Ngài.’”[a]

Như Ngài nói ở trên, “Chúa không muốn và không vui lòng về các thú vật hiến tế, lễ vật, của lễ toàn thiêu, và của lễ chuộc tội” được dâng hiến theo Luật Pháp quy định, rồi Ngài lại nói, “Nầy, con đến để thực hiện ý muốn của Ngài.” Ngài bỏ điều trước để lập điều sau. 10 Thế thì theo ý muốn của Ðức Chúa Trời,[b] chúng ta được thánh hóa nhờ Ðức Chúa Jesus Christ dâng chính thân thể Ngài một lần đủ cả.

Footnotes:

  1. Hê-bơ-rơ 10:7 Thi 40:6-8
  2. Hê-bơ-rơ 10:10 nt: theo ý muốn ấy
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 6:3-4 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Hay anh chị em không biết rằng khi tất cả chúng ta chịu báp-têm trong Ðức Chúa Jesus Christ, chúng ta đã chịu báp-têm vào sự chết của Ngài sao? Vậy qua phép báp-têm, chúng ta được chôn với Ngài trong sự chết của Ngài, để như Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Ðức Chúa Cha được sống lại từ trong cõi chết thể nào, chúng ta cũng có thể sống một đời mới thể ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 12:2 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ðừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy để cho mình được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình, hầu anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng, và toàn hảo của Ðức Chúa Trời là gì.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ga-la-ti 1:3-5 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Nguyện xin ân sủng và bình an đến cùng anh chị em từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, Ðấng đã phó chính Ngài vì tội chúng ta, để Ngài có thể cứu chúng ta khỏi đời gian ác nầy, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta. Nguyện xin vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-phê-sô 2:1-2 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Từ Chết Ðến Sống

Về phần anh chị em, anh chị em đã chết vì các vi phạm và tội lỗi mình; đó là nếp sống ngày trước của anh chị em, tức sống theo xu hướng của đời nầy, theo kẻ cầm quyền trên không trung, là tà linh đang hành động giữa các con cái không vâng lời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Giăng 2:15-17 Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Chớ yêu thế gian và những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Ðức Chúa Cha không ở trong người ấy; 16 vì mọi sự trong thế gian như ham muốn của xác thịt, ham muốn của mắt, và kiêu ngạo của đời, không đến từ Ðức Chúa Cha nhưng từ thế gian. 17 Vả, thế gian với những ham muốn của nó đang qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 12:1-2 Bản Dịch 2011 (BD2011)

NẾP SỐNG MỚI CỦA NGƯỜI TIN THỜ CHÚA

(12:1 - 15:13)

Khuyên Dâng Mình Cho Chúa

12 Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, một của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Ðó là cách thờ phượng hợp lý[a] của anh chị em. Ðừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy để cho mình được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình, hầu anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng, và toàn hảo của Ðức Chúa Trời là gì.

Footnotes:

  1. Rô-ma 12:1 nt: logikos; ctd: thuộc linh hay thiêng liêng
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

II Cô-rinh-tô 3:18 Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Tất cả chúng ta để mặt không màn che ngắm xem vinh hiển của Chúa như thể được phản chiếu qua một tấm gương, và nhờ Chúa là Ðức Thánh Linh, chúng ta đang được biến đổi dần để trở nên giống như hình ảnh của Ngài, từ mức độ vinh hiển bình thường đến mức độ cực kỳ vinh hiển.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Phi-líp 2:13 Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đang hành động trong anh chị em, anh chị em có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 14:15 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Chúa Hứa Ban Ðức Thánh Linh

15 “Nếu các ngươi yêu kính Ta, hãy vâng giữ các điều răn Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

II Cô-rinh-tô 10:5 Bản Dịch 2011 (BD2011)

và mọi chướng ngại cao ngạo chống lại sự hiểu biết Ðức Chúa Trời, và bắt nhốt mọi tư tưởng, để người ta vâng phục Ðấng Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Thê-sa-lô-ni-ca 4:3-7 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Vì đây là ý muốn của Ðức Chúa Trời: anh chị em phải nên thánh, tức anh chị em phải tránh gian dâm. Mỗi người trong anh chị em phải biết cách giữ thân thể mình sao cho thánh khiết và tôn trọng; không chiều theo những thèm muốn của dục vọng như các dân ngoại không biết Ðức Chúa Trời vẫn thường làm. Về việc nầy, không người nào trong anh chị em được vượt qua giới hạn của mình để làm tổn hại anh chị em mình, vì Chúa sẽ báo trả mọi việc ấy, như chúng tôi đã nói trước với anh chị em và đã nghiêm túc cảnh cáo anh chị em. Vì Ðức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng đến sự thánh khiết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Gia-cơ 5:13-16 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Hiệu Lực của Sự Cầu Nguyện

13 Có ai trong anh chị em đau khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Người ấy hãy ca ngợi. 14 Có ai đau ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão của hội thánh đến để họ cầu nguyện cho mình và nhân danh Chúa xức dầu cho mình. 15 Lời cầu nguyện với đức tin sẽ cứu người bịnh, và Chúa sẽ đỡ người ấy dậy; nếu người ấy có phạm tội lỗi gì, người ấy sẽ được tha. 16 Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu nguyện cho nhau, để anh chị em được chữa lành. Lời cầu nguyện của người công chính rất quyền năng và linh nghiệm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Phi-rơ 2:15 Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Vì ý muốn của Ðức Chúa Trời là qua những việc thiện, anh chị em sẽ làm im miệng những kẻ thiếu hiểu biết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Phi-rơ 3:17 Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Vì nếu ý muốn của Ðức Chúa Trời cho anh chị em là chịu khổ, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ hơn là làm điều ác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Phi-rơ 4:1-11 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ðời Sống Ðược Biến Ðổi

Vậy vì Ðấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, anh chị em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm khí giới trang bị cho mình; vì ai đã chịu khổ trong xác thịt thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi, để hễ còn sống trong xác thịt bao lâu sẽ không sống theo dục vọng con người nhưng theo ý muốn Ðức Chúa Trời bấy lâu. Vì trước kia anh chị em đã sống theo dục vọng như các dân ngoại đủ rồi, tức là sống phóng đãng, đam mê nhục dục, say sưa, chè chén, nhậu nhẹt, và thờ các thần tượng gớm ghiếc. Bây giờ họ thấy anh chị em không nhập cuộc với họ trong nếp sống truy hoan cuồng loạn như thế nữa, họ gièm chê anh chị em. Nhưng họ sẽ phải khai trình với Ðấng sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Vì lý do đó Tin Mừng đã được rao giảng ngay cả cho những người bây giờ đã chết, để dù họ có thể bị xét đoán về phần xác theo loài người, nhưng họ có thể sống về phần linh theo Ðức Chúa Trời.

Quản Lý Ân Tứ của Ðức Chúa Trời

Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy minh mẫn và tỉnh táo để cầu nguyện. Trước hết hãy yêu thương nhau nhiệt thành, vì tình yêu che lấp vô số tội lỗi. Hãy tiếp đãi nhau niềm nở, không một lời than phiền. 10 Mỗi người hãy lấy ơn mình đã nhận phục vụ lẫn nhau, như những người quản lý giỏi, khéo sử dụng các ân tứ của Ðức Chúa Trời. 11 Ai giảng dạy, hãy giảng dạy như rao truyền sấm ngôn của Ðức Chúa Trời; ai phục vụ, hãy lấy hết sức Ðức Chúa Trời ban cho mà phục vụ, để trong mọi sự Ðức Chúa Trời được vinh hiển qua Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh hiển và quyền bính đều thuộc về Ðức Chúa Jesus Christ đời đời vô cùng. A-men.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes