A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 11:33-36 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ca Tụng Ðức Chúa Trời

33 Ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan, và tri thức của Ðức Chúa Trời! Những phán quyết của Ngài không thể nào dò thấu, và những đường lối của Ngài không thể nào hiểu được!

34 “Vì ai biết được Chúa nghĩ gì?[a]
Hay ai có thể làm mưu sĩ cho Ngài?[b]
35 Hay ai đã cho Ngài điều gì, để được Ngài ban thưởng lại?”[c]

36 Vì muôn vật đều từ Ngài, nhờ Ngài, và hướng về Ngài. Nguyện vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Footnotes:

 1. Rô-ma 11:34 nt: tâm trí của Chúa
 2. Rô-ma 11:34 Ê-sai 40:13 LXX
 3. Rô-ma 11:35 Gióp 41:11
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 11:25-32 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Lòng Thương Xót của Ðức Chúa Trời Ðối Với Dân Do-thái và Các Dân Ngoại

25 Thưa anh chị em, tôi không muốn anh chị em không biết gì về huyền nhiệm nầy, kẻo anh chị em cứ cho mình là khôn ngoan hiểu biết, đó là sự cứng lòng đã xảy ra cho một phần dân I-sơ-ra-ên cho đến khi số các dân ngoại gia nhập được đầy đủ, 26 và như thế, toàn thể dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng:

“Ðấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn;
Ngài sẽ cất bỏ sự vô đạo khỏi Gia-cốp.
27 Ðây là giao ước của Ta với họ,[a]
Khi Ta xóa bỏ tội lỗi của họ.”[b]

28 Xét theo phương diện của Tin Mừng, họ là những kẻ chống nghịch Ðức Chúa Trời,[c] nhờ vậy anh chị em được lợi;[d] nhưng xét theo phương diện tuyển chọn, họ là những người được yêu thương vì cớ các tổ phụ của họ. 29 Vì những gì Ðức Chúa Trời đã ban cho và những ai Ngài đã kêu gọi, Ngài không rút lại. 30 Giống như anh chị em trước kia vốn không vâng phục Ðức Chúa Trời, nhưng bây giờ đã nhận được ơn thương xót nhờ sự không vâng phục của họ, 31 thì cũng thế, bây giờ họ không vâng phục, nhưng nhờ ơn thương xót đã tỏ ra với anh chị em, bây giờ họ cũng có thể nhận được ơn thương xót vậy. 32 Vì Ðức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài có thể thương xót tất cả.

Footnotes:

 1. Rô-ma 11:27 Ê-sai 59:20 LXX
 2. Rô-ma 11:27 Ê-sai 27:9 LXX
 3. Rô-ma 11:28 nt: những kẻ thù
 4. Rô-ma 11:28 nt: vì cớ anh chị em
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 11:33-34 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ca Tụng Ðức Chúa Trời

33 Ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan, và tri thức của Ðức Chúa Trời! Những phán quyết của Ngài không thể nào dò thấu, và những đường lối của Ngài không thể nào hiểu được!

34 “Vì ai biết được Chúa nghĩ gì?[a]
Hay ai có thể làm mưu sĩ cho Ngài?[b]

Footnotes:

 1. Rô-ma 11:34 nt: tâm trí của Chúa
 2. Rô-ma 11:34 Ê-sai 40:13 LXX
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Các Vua 8:39 Bản Dịch 2011 (BD2011)

39 thì từ thiên đàng, nơi Ngài ngự, xin Ngài dủ nghe, tha thứ, hành động, và báo trả mỗi người tùy theo điều Ngài biết nơi lòng họ, và tùy theo các đường lối của họ –vì chỉ một mình Ngài biết rõ mọi sự trong lòng người–

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Gióp 9:4 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Tâm trí Ngài quá khôn ngoan, quyền năng Ngài quá vĩ đại;
Ai có thể đối chọi với Ngài mà thắng được chăng?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Gióp 28:12-28 Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Nhưng người ta phải tìm sự khôn ngoan ở đâu?
Ai biết sự thông sáng ở nơi nào?
13 Phàm nhân không biết được giá trị của nó;
Nó không thể tìm thấy trong đất của người sống.
14 Vực sâu nói, “Nó không ở trong tôi”;
Ðại dương nói, “Nó không ở với tôi.”
15 Người ta không thể dùng vàng để mua nó;
Không ai có thể cân bạc để trả tiền mua nó bao giờ.
16 Nó không thể được định giá trị bằng vàng Ô-phia,
Hoặc đem so với ngọc mã não quý báu hay ngọc bích.
17 Vàng và kim cương không thể so sánh với nó được;
Ðồ trang sức bằng vàng ròng không thể dùng để đổi nó.
18 Ðá san hô và đá quý đều không có giá trị gì so với nó;
Giá trị của khôn ngoan rất cao so với các ngọc trai.
19 Ngọc hoàng bửu của Ê-thi-ô-pi không thể sánh với nó;
Giá trị của nó không thể so với vàng ròng.
20 Vậy sự khôn ngoan đến từ đâu?
Sự thông sáng ở nơi nào?
21 Nó bị che khuất khỏi mắt của mọi loài đang sống;
Nó bị che kín khỏi mắt của các chim trời.
22 Ðịa ngục và tử thần nói,
“Tai chúng tôi có nghe tiếng đồn về nó.”
23 Duy chỉ Ðức Chúa Trời mới hiểu biết đường lối nó;
Một mình Ngài biết nó ở nơi nào.
24 Vì Ngài nhìn thấy mọi nơi ở tận cùng trái đất;
Ngài trông thấy mọi sự ở dưới trời.
25 Ngài định vận tốc cho gió;
Ngài phân phối lượng nước mưa theo mực độ của Ngài.
26 Ngài lập quy luật cho mưa;
Ngài vạch lằn cho sấm chớp;
27 Bấy giờ Ngài trông thấy sự khôn ngoan và công bố nó;
Ngài thiết lập nó và khám xét nó.
28 Ðoạn Ngài phán với loài người,
“Này, kính sợ Chúa ấy là khôn ngoan; lánh xa điều ác ấy là thông sáng.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Thánh Thi 147:4 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ngài định số lượng các vì sao;
Ngài gọi chúng theo tên riêng của từng vì sao một.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Châm Ngôn 3:19 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Sự Khôn Ngoan trong Công Cuộc Sáng Tạo

19 Chúa dùng sự khôn ngoan để dựng nên trái đất;
Ngài dùng sự thông sáng để tạo lập các tầng trời;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 11:33-34 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ca Tụng Ðức Chúa Trời

33 Ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan, và tri thức của Ðức Chúa Trời! Những phán quyết của Ngài không thể nào dò thấu, và những đường lối của Ngài không thể nào hiểu được!

34 “Vì ai biết được Chúa nghĩ gì?[a]
Hay ai có thể làm mưu sĩ cho Ngài?[b]

Footnotes:

 1. Rô-ma 11:34 nt: tâm trí của Chúa
 2. Rô-ma 11:34 Ê-sai 40:13 LXX
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Gióp 38:1-7 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Chúa Trả Lời Gióp

38 Bấy giờ từ trong trận cuồng phong Chúa đáp lời Gióp;

Ngài phán:

Kẻ nầy là ai mà dám dùng những lời thiếu hiểu biết
Làm lu mờ ý định của Ta?
Hãy thắt lưng ngươi cho chặt như một dũng sĩ;
Vì Ta sẽ hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời Ta.
Ngươi ở đâu khi Ta đặt nền trái đất?
Hãy nói cho Ta nghe, ngươi hiểu biết được gì?
Ai đã định kích thước của nó, ngươi có biết không?
Hay ai đã giăng thước dây ra đo nó?
Nền của nó được đặt trên chi?
Ai đã đặt viên đá góc làm chuẩn cho nó?
Khi nào các sao mai cùng nhau ca hát?
Khi nào tất cả các con của Ðức Chúa Trời cùng trỗi tiếng vui mừng?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Gióp 42:1-6 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Gióp Hối Lỗi

42 Bấy giờ Gióp đáp lời và thưa với Chúa:

Con biết Ngài có thể làm mọi sự;
Không điều chi có thể cản trở ý định Ngài.
Ngài hỏi, “Kẻ không hiểu biết nầy là ai mà dám làm che khuất ý định của Ta?”
Thật vậy con đã thốt ra những lời khi con chưa hiểu thấu;
Có nhiều việc diệu kỳ quá đối với con mà con chẳng biết gì.
Ngài phán, “Hãy nghe cho rõ, vì Ta sẽ nói;
Ta sẽ hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời Ta.”
Trước đây tai con đã nghe nói về Ngài,
Nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài.
Vì vậy con lấy làm gớm ghê chính con,
Và con xin ăn năn trong tro bụi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Thánh Thi 8 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Vinh Hiển của Chúa Biểu Lộ Qua Loài Thọ Tạo

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu Ghi-tít

Lạy Chúa, Chúa của chúng con,
Danh Ngài thật oai nghi trên khắp đất biết bao!
Ngài đã đặt vinh quang Ngài trên các tầng trời!
Từ miệng các trẻ thơ và các ấu nhi Ngài đã biểu lộ quyền năng, để quân chống lại Ngài thấy rõ,
Ðể kẻ thù và kẻ muốn báo thù phải im hơi bỏ cuộc.

Khi con lặng ngắm cõi trời cao, công việc của ngón tay Ngài,
Mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã đặt trên không trung;
Loài người là gì mà Ngài phải quan tâm đến?
Con của loài người là chi mà Ngài phải bận lòng?
Ngài đã dựng nên loài người thấp hơn các vị thần[a] một chút;
Ngài đội trên đầu loài người vinh hiển và tôn trọng.
Ngài cho loài người quản trị mọi vật do tay Ngài dựng nên;
Ngài bắt muôn vật phục dưới chân loài người,
Tức tất cả chiên và bò,
Cùng các thú vật ngoài đồng,
Các loài chim trên trời và mọi loài cá dưới biển,
Tức mọi vật bơi lội trong các dòng nước biển.

Lạy Chúa, Chúa của chúng con,
Danh Ngài thật uy nghi trên khắp đất biết bao!

Footnotes:

 1. Thánh Thi 8:5 Hebrew: Elohim; ctd: các thiên thần, hoặc Ðức Chúa Trời
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-sai 40:13-28 Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Ai có thể hướng dẫn được Thần của Chúa,
Hoặc làm quân sư để chỉ dạy Ngài?
14 Ngài đã tham khảo mưu kế của ai?
Ai đã chỉ dạy Ngài?
Ai đã dạy Ngài con đường công lý?
Ai đã dạy Ngài tri thức vô biên?
Ai đã chỉ Ngài đường nào để được trí tuệ?

15 Nầy, các quốc gia khác nào giọt nước trong thùng,
Họ bị xem như chút bụi dính nơi dĩa cân;
Nầy, Ngài nhấc bổng các đảo như một vật bé nhỏ.
16 Gỗ của núi Li-băng không đủ đốt dâng của lễ;
Các thú trên núi ấy cũng không đủ làm của lễ thiêu.
17 Tất cả các quốc gia chẳng có nghĩa lý gì trước mặt Ngài;
Ðối với Ngài, mọi quốc gia trên thế giới chẳng là gì cả và chỉ là hư vô.

18 Thế thì các ngươi ví sánh Ðức Chúa Trời với ai?
Hay lấy hình ảnh nào để so sánh với Ngài được?
19 Phải chăng một pho tượng do thợ đúc tượng đúc ra?
Rồi thợ dát vàng thếp một lớp vàng mỏng lên trên,
Và người thợ bạc đúc thêm một dây chuyền bạc.
20 Người nghèo không đủ khả năng làm tượng như thế để thờ thì chọn một khúc gỗ chưa mục,
Rồi tìm một người thợ mộc khéo tay,
Mướn thợ ấy đục đẽo thành một tượng gỗ không bị ngã.

21 Các ngươi chưa biết sao?
Các ngươi chưa nghe sao?
Từ lúc ban đầu các ngươi chưa được bảo cho biết sao?
Từ lúc lập nền trái đất các ngươi há chưa hiểu sao?
22 Ðấng ngự trên vòm trái đất,
Nhìn xuống nhân gian như châu chấu cào cào;
Ngài giăng bầu trời ra như giăng một tấm màn;
Ngài căng chúng ra như người ta căng lều để ở.
23 Ngài biến những kẻ quyền thế ra hư không;
Những kẻ cầm quyền xét đoán trên đất trở thành hư ảo.

24 Chúng vừa mới được trồng;
Chúng vừa mới được gieo;
Chúng vừa đâm rễ vào đất;
Ngài thổi qua chúng một hơi,
Chúng liền héo khô ngay,
Và một cơn lốc đùa chúng đi như rơm rạ.

25 Ðấng Thánh phán hỏi:
Các ngươi ví sánh Ta với ai?
Các ngươi cho Ta bằng ai?
26 Hãy ngước mắt nhìn lên trời,
Xem ai đã tạo nên những thiên thể ấy?
Ai đã làm chúng hiện hữu vô số kể như vậy?
Thế mà Ngài gọi chúng theo từng tên riêng.
Nhờ quyền năng lớn lao của Ngài,
Nhờ sức mạnh vô hạn của Ngài,
Không một thiên thể nào bị bỏ sót.

27 Hỡi Gia-cốp, tại sao ngươi nói,
Hỡi I-sơ-ra-ên, tại sao ngươi bảo:
“Ðường lối của tôi đã bị che khuất khỏi mắt Chúa,
Công lý dành cho tôi Ðức Chúa Trời đã chẳng đoái hoài.”
28 Các ngươi chưa biết sao?
Các ngươi chưa nghe sao?
Chúa là Ðức Chúa Trời đời đời,
Ðấng Tạo Hóa của toàn cả địa cầu;
Ngài không kiệt lực và không mệt mỏi;
Trí tuệ Ngài thật khôn dò.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 11:35-36 Bản Dịch 2011 (BD2011)

35 Hay ai đã cho Ngài điều gì, để được Ngài ban thưởng lại?”[a]

36 Vì muôn vật đều từ Ngài, nhờ Ngài, và hướng về Ngài. Nguyện vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Footnotes:

 1. Rô-ma 11:35 Gióp 41:11
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Sáng Thế 1:27-30 Bản Dịch 2011 (BD2011)

27 Vậy Ðức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh Ðức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ. 28 Ðức Chúa Trời ban phước cho họ. Ngài phán với họ, “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, hãy làm cho loài người đầy dẫy khắp đất, và hãy chế ngự nó. Hãy quản trị cá biển, chim trời, và mọi sinh vật di động trên đất.” 29 Ðức Chúa Trời phán, “Nầy, Ta ban cho các ngươi mọi thứ thảo mộc có hạt giống trên mặt đất, mọi thứ cây ra trái và có hạt giống; các ngươi sẽ dùng chúng làm thức ăn. 30 Còn mọi thú vật trên đất, mọi loài chim trên trời, và mọi sinh vật bò sát mặt đất, tức mọi loài có sinh khí, Ta ban cho chúng mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn,” thì có như vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 3:16 Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Công Vụ Các Sứ đồ 17:24-28 Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Ðức Chúa Trời là Ðấng dựng nên vũ trụ và mọi vật trong đó. Vì Ngài là Ðấng chủ tể của trời và đất, Ngài không ngự trong các đền thờ do tay loài người làm nên. 25 Ngài cũng không cần bàn tay loài người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài ban sự sống và hơi thở cho mọi loài mọi vật.

26 Từ một người Ngài đã tạo nên mọi dân tộc đang sống trên khắp mặt đất. Ngài đã ấn định các mùa và ranh giới cho nơi họ ở, 27 để họ tìm kiếm Ðức Chúa Trời, và may ra họ có thể dò dẫm mà tìm được Ngài, mặc dù Ngài không ở xa mỗi người chúng ta; 28 vì ‘Trong Ngài chúng ta sống, động, và hiện hữu,’[a] như một vài thi sĩ của quý vị đã nói, ‘Chúng ta cũng là dòng giống của Ngài.’[b]

Footnotes:

 1. Công Vụ Các Sứ đồ 17:28 Phao-lô trích câu thơ của thi sĩ Epimenides (600 T.C.)
 2. Công Vụ Các Sứ đồ 17:28 Phao-lô trích câu thơ nầy của hai thi sĩ Aratus (315-240 T.C.) và Cleanthes (331-233 T.C.)
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Gióp 35:7-8 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Nếu ông là người ngay lành, ông sẽ cho Ngài được điều gì?
Hay Ngài sẽ nhận được gì nơi tay của ông chăng?
Sự gian ác của ông chỉ có hại cho loài người giống như ông thôi;
Sự ngay lành của ông cũng chỉ có lợi cho con cái loài người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Gióp 41:11 Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Ai đã cho Ta điều gì để Ta phải trả ơn cho kẻ ấy?
Tất cả những vật chi ở dưới trời thảy đều thuộc về Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-sai 43:7 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Tức tất cả những người được gọi bằng danh Ta;
Ta đã dựng nên mỗi người vì vinh hiển Ta;
Ta đã tạo thành người ấy;
Phải, Ta đã dựng nên người ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-phê-sô 1:5-10 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Do ý tốt của Ngài, Ngài đã định trước để chúng ta được nhận làm con Ngài bởi Ðức Chúa Jesus Christ, để chúng ta ca ngợi ân sủng vinh diệu của Ngài, tức ân sủng Ngài ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài. Trong Con ấy và nhờ huyết Con ấy, chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ những lỗi lầm, theo sự phong phú của ân sủng Ngài, tức ân sủng Ngài ban dồi dào cho chúng ta. Trong sự khôn ngoan và thấu hiểu toàn vẹn của Ngài, Ngài đã bày tỏ cho chúng ta biết huyền nhiệm của thánh ý Ngài, theo ý tốt Ngài đã định trước trong Ðấng Christ, 10 ấy là một chương trình cho kỳ viên mãn, khi mọi tạo vật phải quy tụ trong Ðấng Christ, gồm những vật trên trời lẫn những vật dưới đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Khải Huyền 4:11 Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 “Lạy Chúa là Ðức Chúa Trời của chúng con,
Ngài thật xứng đáng nhận vinh hiển, tôn kính, và quyền uy,
Vì Ngài đã dựng nên mọi vật,
Nhờ ý muốn Ngài mà chúng hiện hữu và được dựng nên.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes