A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 11:1-10 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Lòng Thương Xót của Ðức Chúa Trời Ðối Với Dân Do-thái

11 Vậy tôi xin hỏi, có phải Ðức Chúa Trời đã loại bỏ dân Ngài chăng?

Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, một hậu duệ của Áp-ra-ham, thuộc chi tộc Bên-gia-min. Ðức Chúa Trời chưa từ bỏ dân Ngài, một dân Ngài đã biết trước.

Anh chị em không biết Kinh Thánh chép gì về chuyện Ê-li sao? Thể nào ông ấy đã tố cáo dân I-sơ-ra-ên trước mặt Ðức Chúa Trời,

“Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, họ đã phá đổ các bàn thờ Ngài, chỉ một mình con còn sót lại, thế mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con.”[a]

Nhưng Ðức Chúa Trời đã đáp lại với ông thế nào?

“Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người chưa quỳ gối trước Ba-anh.”[b]

Ngày nay cũng vậy, có một số người còn sót lại do được chọn bởi ân sủng. Nhưng nếu là bởi ân sủng thì chẳng cần đến việc làm nữa; bằng không, ân sủng chẳng còn là ân sủng.

Vậy thì sao?

Dân I-sơ-ra-ên không đạt những gì họ đã tìm kiếm, nhưng những người được chọn lại đạt, và số người còn lại thì cứng lòng, như có chép,

“Ðức Chúa Trời đã cho họ một tâm linh hôn mê, mắt họ không thấy, tai họ không nghe, cho đến ngày nay.”[c]

Ða-vít cũng nói,

“Nguyện bàn tiệc của chúng trở thành một cái bẫy và một cạm bẫy,
Một cớ vấp ngã và một hình phạt đích đáng cho chúng.
10 Nguyện mắt chúng đui mù để chẳng còn trông thấy,
Nguyện lưng chúng cụp xuống luôn luôn.”[d]

Footnotes:

 1. Rô-ma 11:3 1Vua 19:10, 14
 2. Rô-ma 11:4 1Vua 19:18
 3. Rô-ma 11:8 Phục 29:4; Ê-sai 29:10
 4. Rô-ma 11:10 Thi 69:22-23 LXX
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 9:31-33 Bản Dịch 2011 (BD2011)

31 còn dân I-sơ-ra-ên đã gắng sức làm theo Luật Pháp để được xưng công chính nhưng lại không được xưng công chính, vì họ đã không làm trọn Luật Pháp.

32 Tại sao? Tại vì họ không cậy đức tin mà tìm, nhưng cậy vào việc làm. Họ đã vấp phải tảng đá vấp chân, 33 như có chép rằng,

“Nầy, Ta để tại Si-ôn một tảng đá vấp chân, một tảng đá gây cho vấp ngã,
Nhưng ai tin Người sẽ không bị hổ thẹn.”[a]

Footnotes:

 1. Rô-ma 9:33 Ê-sai 8:14; 28:16 LXX
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-sai 29:10-14 Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Chúa đã đổ xuống các ngươi một thần khí hôn mê;
Hỡi các ngươi là các tiên tri,
Ngài đã làm cho mắt các ngươi nhắm lại;
Hỡi các ngươi là các nhà tiên kiến, đầu các ngươi Ngài đã trùm kín lại rồi.

11 Khải tượng về tất cả những điều nầy, đối với các ngươi, giống như một tài liệu bị niêm phong. Nếu nó được trao cho một người biết đọc và bảo, “Hãy đọc tài liệu nầy,” người ấy sẽ bảo, “Tôi không thể đọc được, vì nó đã bị niêm phong.” 12 Còn nếu nó được trao cho một người không biết chữ và bảo, “Hãy đọc tài liệu nầy,” người ấy sẽ đáp, “Tôi không biết đọc.”

13 Chúa phán,

“Vì dân nầy đến gần Ta chỉ bằng miệng lưỡi;
Chúng tôn kính Ta chỉ bằng đầu môi chót lưỡi mà thôi,
Còn lòng của chúng cách xa Ta lắm.
Chúng thờ phượng Ta vì theo truyền thống của loài người;
Những gì chúng được dạy bảo chỉ toàn là sáo ngữ.
14 Vì thế, một lần nữa, Ta sẽ làm cho dân nầy những điều kỳ lạ,
Những ngạc nhiên khiến chúng phải sững sờ;
Khiến sự khôn ngoan của những người khôn ngoan của chúng ra vô dụng,
Làm sự thông thái của những kẻ thông thái của chúng bị che khuất.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Thánh Thi 69:22-26 Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Nguyện bàn tiệc của chúng trở thành một cái bẫy.
Nguyện nó thành một hình phạt đích đáng và một cạm bẫy.
23 Nguyện mắt chúng bị đui mù, chẳng còn trông thấy nữa.
Nguyện lưng chúng cụp xuống và run rẩy luôn luôn.
24 Xin Ngài trút cơn thịnh nộ của Ngài trên chúng;
Xin Ngài đổ cơn giận của Ngài xuống đầu chúng.
25 Nguyện chỗ ở của chúng sẽ bị bỏ hoang;
Nguyện nhà[a] của chúng sẽ chẳng còn ai ở,
26 Bởi vì chúng đã bách hại người bị Ngài sửa phạt,
Chúng đã làm cho đau đớn thêm người Ngài đã làm cho đau.

Footnotes:

 1. Thánh Thi 69:25 nt: lều, trại
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ma-thi-ơ 13:12-15 Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Ai có sẽ được cho thêm, và người ấy sẽ có dư dật; nhưng ai không có, thì ngay cả những gì người ấy có, sẽ bị cất đi. 13 Sở dĩ Ta nói với họ bằng ngụ ngôn bởi vì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. 14 Về họ lời tiên tri của Ê-sai đã được ứng nghiệm,

‘Các ngươi sẽ lắng tai nghe, nhưng chẳng hiểu, sẽ trố mắt nhìn, nhưng chẳng thấy,
15 Vì lòng dân nầy đã chai lì, tai họ đã nặng, và mắt họ đã nhắm kín.
Nếu không, mắt họ đã thấy, tai họ đã nghe, và lòng họ đã hiểu, khiến họ đã trở lại, và Ta đã chữa lành cho họ rồi.’ [a]

Footnotes:

 1. Ma-thi-ơ 13:15 Ê-sai 6:9,10 LXX
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 12:37-43 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Người Do-thái Vẫn Cứng Lòng

37 Mặc dù Ngài đã làm nhiều phép lạ trước mắt họ, họ vẫn không tin Ngài. 38 Ðiều ấy đã ứng nghiệm lời Tiên Tri Ê-sai nói trước rằng,

“Lạy Chúa, ai tin những lời chúng con rao báo?
Và cánh tay của Chúa đã được bày tỏ cho ai?”[a]

39 Sở dĩ họ không thể tin, vì Ê-sai cũng đã nói,

40 “Ngài đã làm cho mắt họ mù và lòng họ cứng cỏi,
Kẻo mắt họ thấy được và lòng họ hiểu được,
Rồi họ trở lại, khiến Ta phải chữa lành cho họ chăng.”[b]

41 Ê-sai nói những điều ấy khi ông thấy vinh quang của Ngài và nói về Ngài.[c] 42 Dầu vậy vẫn có nhiều người trong giới lãnh đạo tin Ngài, nhưng họ không dám công khai xưng nhận, vì họ sợ người Pha-ri-si loại họ ra khỏi hội đường, 43 bởi họ chuộng sự khen ngợi của loài người hơn sự khen ngợi của Ðức Chúa Trời.

Footnotes:

 1. Giăng 12:38 Ê-sai 53:1 LXX (“quyền năng” nt: “cánh tay”)
 2. Giăng 12:40 Ê-sai 6:10 LXX
 3. Giăng 12:41 Ê-sai 6:1-10
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Công Vụ Các Sứ đồ 28:24-28 Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Một số người chịu thuyết phục về những điều ông nói, nhưng một số khác không tin. 25 Họ bất đồng ý kiến với nhau; trước khi họ ra về, Phao-lô nói thêm những lời nầy, “Ðức Thánh Linh đã phán những lời nầy là đúng lắm, khi Ngài dùng đấng Tiên Tri Ê-sai nói với các tổ phụ của anh chị em rằng,

26 ‘Hãy đến với dân nầy và nói:
Các ngươi cứ nghe mãi nhưng chẳng hiểu chi,
Các ngươi cứ nhìn mãi nhưng chẳng thấy gì.
27 Vì lòng dân nầy đã trở nên chai lỳ,
Tai họ đã điếc,
Mắt họ đã nhắm;
Kẻo mắt họ thấy,
Tai họ nghe,
Và lòng họ hiểu,
Rồi họ trở lại,
Và Ta chữa lành cho họ chăng.’[a]

28 Vậy xin anh chị em hãy biết rằng đạo cứu rỗi nầy đã được truyền ra cho các dân ngoại, và họ sẽ lắng nghe.”

Footnotes:

 1. Công Vụ Các Sứ đồ 28:27 Ê-sai 6:9-10 LXX
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 11:11-24 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ơn Cứu Rỗi Ðến Các Dân Ngoại

11 Tôi xin hỏi rằng, có phải dân I-sơ-ra-ên vấp chân như thế để ngã nhào chăng?

Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi sự phạm tội của họ, ơn cứu rỗi đã đến với các dân ngoại, khiến họ phải ganh tức. 12 Vậy nếu sự phạm tội của họ đã đem phước hạnh dồi dào đến thế gian, và sự thất bại của họ đã đem phước hạnh dồi dào đến các dân ngoại, thì khi họ hoàn toàn tiếp nhận ơn cứu rỗi, phước hạnh đến với thế gian sẽ dồi dào hơn biết bao!

13 Bây giờ tôi xin thưa với anh chị em là những người thuộc các dân ngoại: Với tư cách là sứ đồ cho các dân ngoại, tôi lấy làm vinh hạnh về chức vụ của tôi, 14 mong sao nhờ đó có thể kích thích đồng bào tôi sinh lòng ganh tức, hầu cứu được một số người trong họ. 15 Vì nếu việc họ bị loại bỏ đã đem lại sự giải hòa cho thế gian, thì khi họ được nhận lại, sự thể sẽ ra sao, nếu không phải là cải tử hoàn sinh?

Cây Ô-liu Hoang và Cây Ô-liu Tốt

16 Nếu nắm bột dâng lên làm của lễ đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; nếu cái rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh. 17 Nhưng nếu một vài nhánh bị chặt bỏ, và bạn là nhánh ô-liu hoang được tháp vào chỗ của chúng để hưởng nhựa sống phong phú từ rễ của cây ô-liu tốt, 18 thì xin bạn đừng đắc chí mà khinh dể các nhánh ấy. Nếu bạn muốn đắc chí, xin nhớ rằng không phải bạn nuôi cái rễ mà cái rễ nuôi bạn.

19 Bạn nói, “Vì các nhánh ấy đã bị chặt bỏ, nên tôi mới được tháp vào.”

20 Bạn nói đúng. Họ đã bị chặt bỏ vì họ không tin, còn bạn, nhờ tin nên bạn mới được đứng vào đó. Vậy bạn đừng lên mình kiêu ngạo, nhưng thà hãy kính sợ thì hơn. 21 Vì nếu Ðức Chúa Trời đã không tiếc các nhánh tự nhiên, thì Ngài sẽ không tiếc bạn là nhánh tháp vào đâu.[a]

22 Vậy hãy nhận thức đức nhân từ và nghiêm khắc của Ðức Chúa Trời: Ngài nghiêm khắc đối với những kẻ lìa bỏ Ngài,[b] nhưng đức nhân từ của Ðức Chúa Trời dành cho bạn nếu bạn cứ tiếp tục giữ mình trong đức nhân từ của Ngài, bằng không, bạn cũng sẽ bị chặt bỏ. 23 Còn họ, nếu họ không tiếp tục trong sự vô tín, họ sẽ được tháp vào trở lại, vì Ðức Chúa Trời có thừa khả năng để tháp họ vào trở lại.

24 Thế thì theo tự nhiên, bạn vốn là một nhánh từ một cây ô-liu hoang được chặt và tháp vào một cây ô-liu tốt, một việc nghịch với tự nhiên, mà còn được như thế, thì họ, những nhánh tự nhiên của cây ô-liu tốt, khi được tháp trở lại vào chính cây ô-liu của họ, đương nhiên họ sẽ được tốt đẹp hơn biết dường nào!

Footnotes:

 1. Rô-ma 11:21 nt: không tiếc bạn đâu
 2. Rô-ma 11:22 nt: sa ngã
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 11:25-32 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Lòng Thương Xót của Ðức Chúa Trời Ðối Với Dân Do-thái và Các Dân Ngoại

25 Thưa anh chị em, tôi không muốn anh chị em không biết gì về huyền nhiệm nầy, kẻo anh chị em cứ cho mình là khôn ngoan hiểu biết, đó là sự cứng lòng đã xảy ra cho một phần dân I-sơ-ra-ên cho đến khi số các dân ngoại gia nhập được đầy đủ, 26 và như thế, toàn thể dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng:

“Ðấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn;
Ngài sẽ cất bỏ sự vô đạo khỏi Gia-cốp.
27 Ðây là giao ước của Ta với họ,[a]
Khi Ta xóa bỏ tội lỗi của họ.”[b]

28 Xét theo phương diện của Tin Mừng, họ là những kẻ chống nghịch Ðức Chúa Trời,[c] nhờ vậy anh chị em được lợi;[d] nhưng xét theo phương diện tuyển chọn, họ là những người được yêu thương vì cớ các tổ phụ của họ. 29 Vì những gì Ðức Chúa Trời đã ban cho và những ai Ngài đã kêu gọi, Ngài không rút lại. 30 Giống như anh chị em trước kia vốn không vâng phục Ðức Chúa Trời, nhưng bây giờ đã nhận được ơn thương xót nhờ sự không vâng phục của họ, 31 thì cũng thế, bây giờ họ không vâng phục, nhưng nhờ ơn thương xót đã tỏ ra với anh chị em, bây giờ họ cũng có thể nhận được ơn thương xót vậy. 32 Vì Ðức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài có thể thương xót tất cả.

Footnotes:

 1. Rô-ma 11:27 Ê-sai 59:20 LXX
 2. Rô-ma 11:27 Ê-sai 27:9 LXX
 3. Rô-ma 11:28 nt: những kẻ thù
 4. Rô-ma 11:28 nt: vì cớ anh chị em
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes