A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 10:14-15 Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu Ðấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Ðấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe nếu không ai rao giảng? 15 Làm sao họ có thể rao giảng nếu họ không được sai đi? Như có chép rằng,

“Bàn chân của những người rao truyền Tin Mừng đẹp biết bao!”[a]

Footnotes:

 1. Rô-ma 10:15 Ê-sai 52:7
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 10:14-15 Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu Ðấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Ðấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe nếu không ai rao giảng? 15 Làm sao họ có thể rao giảng nếu họ không được sai đi? Như có chép rằng,

“Bàn chân của những người rao truyền Tin Mừng đẹp biết bao!”[a]

Footnotes:

 1. Rô-ma 10:15 Ê-sai 52:7
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ma-thi-ơ 28:18-20 Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Ðức Chúa Jesus đến gần và nói với họ, “Tất cả quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. 19 Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con, và Ðức Thánh Linh làm báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ tất cả những gì Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Công Vụ Các Sứ đồ 1:8 Bản Dịch 2011 (BD2011)

nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng và làm những nhân chứng của Ta tại Giê-ru-sa-lem, khắp miền Giu-đê, miền Sa-ma-ri, cho đến tận cùng trái đất.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Công Vụ Các Sứ đồ 13:46-47 Bản Dịch 2011 (BD2011)

46 Vì thế Phao-lô và Ba-na-ba bạo dạn nói thẳng với họ, “Chúng tôi thấy cần phải rao truyền Ðạo[a] Ðức Chúa Trời cho anh chị em trước nhất; nhưng vì anh chị em khước từ và xét mình không xứng đáng để hưởng sự sống đời đời, nên nầy, chúng tôi quay qua các dân ngoại, 47 vì Chúa cũng đã truyền cho chúng tôi rằng,

‘Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng cho các dân ngoại,
Ðể ngươi đem ơn cứu rỗi đến tận cùng trái đất.’”[b]

Footnotes:

 1. Công Vụ Các Sứ đồ 13:46 nt: Lời (Lógos) Ðức Chúa Trời
 2. Công Vụ Các Sứ đồ 13:47 Ê-sai 49:6
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 15:20 Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Ước vọng của tôi là rao giảng Tin Mừng ở nơi nào danh Ðấng Christ chưa được rao giảng, để khỏi phải xây dựng trên nền của người khác,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

II Cô-rinh-tô 2:12-14 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Mối Quan Tâm của Phao-lô Khi Ở Trô-ách

12 Khi tôi đến Trô-ách để rao giảng Tin Mừng của Ðấng Christ, Chúa đã mở một cánh cửa cho tôi ở đó, 13 nhưng tôi không được an tâm, vì tôi không tìm được anh em tôi là Tít ở đó, nên tôi đành tạm biệt họ để đi qua Ma-xê-đô-ni-a.

Ðắc Thắng Nhờ Ðấng Christ

14 Nhưng tạ ơn Ðức Chúa Trời, vì Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi được đắc thắng vẻ vang trong Ðấng Christ, và đã dùng chúng tôi tỏa lan mùi thơm về sự hiểu biết Ngài ra khắp nơi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

II Cô-rinh-tô 10:15-16 Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Chúng tôi không lấy công lao khó nhọc của người khác cho là của mình để tự hào quá đáng, nhưng chúng tôi hy vọng rằng, khi đức tin của anh chị em tăng trưởng, phạm vi hoạt động của chúng tôi qua anh chị em sẽ nới rộng nhiều hơn; 16 bấy giờ chúng tôi có thể rao giảng Tin Mừng ở những nơi xa xôi và không bị mang tiếng là tự hào về công việc đã thực hiện trong phạm vi hoạt động của người khác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-sai 52:7 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Bàn chân của người mang tin mừng trên các núi đẹp biết bao!
Ấy là người rao báo tin hòa bình thịnh vượng,
Ðem tin vui phước hạnh,
Loan truyền ơn cứu rỗi,
Và nói cho Si-ôn biết,
“Ðức Chúa Trời của ngươi đang trị vì!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 10:16-17 Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Nhưng không phải mọi người sẽ vâng theo Tin Mừng, vì Ê-sai nói,

“Lạy Chúa, ai tin những gì chúng con rao báo?”[a]

17 Như vậy đức tin đến bởi những gì người ta nghe, và những gì người ta cần nghe là lời[b] của Ðấng Christ[c] được rao giảng.

Footnotes:

 1. Rô-ma 10:16 Ê-sai 53:1 LXX
 2. Rô-ma 10:17 Greek: rhema
 3. Rô-ma 10:17 Bản Byzantine chép, "Ðức Chúa Trời"
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 10:18-21 Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Nhưng tôi xin hỏi, họ đã được nghe chưa?

Họ đã được nghe rồi, vì

“Âm thanh chúng đã lan truyền khắp đất,
Và lời chúng đã vang đến cùng tận địa cầu.”[a]

19 Nhưng tôi xin hỏi thêm, có phải người I-sơ-ra-ên không hiểu chăng?

Trước hết xin nghe Môi-se kể lại,[b]

“Ta sẽ làm cho các ngươi ganh tị với một dân không đáng gọi là một dân;
Bởi một dân khờ khạo, Ta sẽ làm cho các ngươi tức giận.”[c]

20 Ê-sai đã rất bạo dạn thuật lại,[d]

“Những kẻ chẳng tìm kiếm Ta đã tìm được Ta;
Ta đã tỏ Ta ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta.”[e]

21 Nhưng đối với dân I-sơ-ra-ên, Ngài phán,

“Suốt ngày Ta dang hai tay ra hướng về một dân không vâng lời và chống nghịch.”[f]

Footnotes:

 1. Rô-ma 10:18 Thi 19:4 LXX
 2. Rô-ma 10:19 nt: xin nghe Môi-se nói
 3. Rô-ma 10:19 Phục 32:21
 4. Rô-ma 10:20 nt: Ê-sai nói
 5. Rô-ma 10:20 Ê-sai 65:1 LXX
 6. Rô-ma 10:21 Ê-sai 65:2 LXX
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes