Add parallel Print Page Options

Tjeiiˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ Israel na nlaˈxmaⁿna cwentaaⁿˈaⁿ

Ja Pablo, ncˈe na matseiyuˈa ñˈeⁿ Jesucristo, matseina̱ⁿya ñˈoom na mayuuˈ, nchii cweˈ cantu. Juu na mˈaaⁿˈ tsˈo̱o̱ⁿ, maˈmo̱ⁿ Espíritu Santo na mayuuˈ joˈ. Ee tˈmaⁿ waa na matseichjooˈnaˈ tsˈo̱o̱ⁿ ndoˈ matseiˈndaaˈna ntyjiiya cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿya nnˈaⁿ judíos na tiˈñeˈcalayuˈ ñˈeⁿ Cristo, ee cwiljoya tsˈo̱o̱ⁿ meiiⁿ na cato̱ⁿˈnaˈ ja ñˈeⁿ Cristo, ndoˈ meiiⁿ nncjuˈwiˈnaˈ añmaaⁿya xeⁿ na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ nnteijndeiinaˈ nnˈaⁿya na mañeˈcwii tsjaaⁿ cwiluiindyo̱ ñˈeⁿndyena. Joona cwiluiindyena tsjaaⁿ ˈnaaⁿˈ nquii Israel na jndyowicantyjooˈ. Tjaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom joona na ntseinaaⁿ. Juu na tseixmaaⁿ na caxueeñê tyomˈaaⁿ quiiˈntaaⁿna quia na tyocañˈeeⁿ ñˈeⁿndyena. Tquiaaⁿ ljeii nnom Moisés na matsa̱ˈntjomnaˈ chiuu nncˈomna. Seijndaaˈñê chiuu lˈue tsˈoom na nlaˈtˈmaaⁿˈndyena jom naquiiˈ watsˈom, ndoˈ jndye nnom ntˈomcheⁿ ñˈoom tsoom nda̱a̱na na nntsˈaaⁿ. Cwiluiindyena ndacantyjo welooya ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ tsjaaⁿ ˈnaaⁿ joona tuiiñe Cristo na tsˈaⁿ jom, na chaˈtso na chaˈtso cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ cwiluiiñê Tyˈo̱o̱tsˈom. Ñequiiˈcheⁿ na calaˈtˈmaaⁿˈndye nnˈaⁿ jom. Amén.

Ndoˈ meiⁿ nchii ñˈoom na tso Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱ nnˈaⁿ Israel na nntsˈaaⁿ, tîcatseicanda̱a̱ˈñenaˈ. Luaaˈ waa ee nnˈaⁿ na jndyowicantyjooˈ tsjaaⁿ ˈnaaⁿ nnˈaⁿ Israel, tichaˈtsondyena na mayuuˈcheⁿ cwiluiindyena nnˈaⁿ Israel. Ee tichaˈtsondye ntseindacantyjo Abraham mayuuˈcheⁿ na cwiluiindyena ntseinaaⁿ, ee tso Tyˈo̱o̱tsˈom nnoom: “Ntseindacantyjo tiˈjndaˈ Isaac, joona nncwjaaˈñenaˈ na nluiindyena tsjaaⁿ ˈnaⁿˈ.” Ñˈoommeiⁿˈ cwiñeˈquianaˈ na caliuuya na nchii cweˈ cantyja ˈnaaⁿˈ tsjaaⁿ na cwiluiindye nnˈaⁿ, joˈ na macwjaaˈñenaˈ na cwiluiindyena ntseinda Tyˈo̱o̱tsˈom. Tomti cwiluiindyena ntseinaaⁿ ncˈe ñˈoom na tsoom nda̱a̱ nnˈaⁿ Israel na nntsˈaaⁿ. Ee tso Tyˈo̱o̱tsˈom nnom Abraham chiuu na nntsˈaaⁿ, luaa matsonaˈ: “Tiempomeiiⁿ nndyo̱o̱nndaˈa na mˈaⁿˈyoˈ, ndoˈ nquii scuˈ Sara nnleiñˈoom cwii tyochjoo ndaˈyoˈ.”

10 Ndoˈ nchii macanda̱ luaaˈ waa na maˈmo̱ⁿnaˈ chiuu na maqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ na ntseinaaⁿ. Ee we ntseinda Rebeca ñecwii tsotyena majuu Isaac na cwiluiiñe welooya. 14 Ndoˈ na luaaˈ waa, ¿chiuu ya nlˈuu? ¿Aa ticwixcwe ljoˈ machˈee Tyˈo̱o̱tsˈom? Jeeⁿ ticˈoomˈnaˈ. 15 Ee tsoom nnom Moisés: “ˈÑeeⁿ juu na matseitiuuya na nnteijndeiya maxjeⁿ nnteijndeiya tsaⁿˈñeeⁿ, ndoˈ ˈñeeⁿ juu na matseitiuuya na nncˈo̱o̱ⁿya na wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya maxjeⁿ joˈ nntsˈaaya.” 16 Joˈ chii Tyˈo̱o̱tsˈom nchii macwjeeⁿˈeⁿ tsˈaⁿ na nntseixmaⁿ cwentaaⁿˈaⁿ cweˈ ee na lˈue tsˈom nquii, oo cweˈ ncˈe na jeeⁿ matseijndeii tsˈaⁿ na nncjaaweeˈ tsˈoom ñˈeⁿñe. Jom macwjeeⁿˈeⁿ tsˈaⁿ na nluiiñe cwentaaⁿˈaⁿ ee na wiˈ tsˈoom juu. 17 Ee naquiiˈ ñˈoomˈm na teiljeii matsonaˈ chiuu tsoom nnom rey ndyuaa Egipto. Tsoom: “Ja tquiaya na cwiluiindyuˈ rey, cha cantyja ˈnaⁿˈ nleitquiooˈ na jndo̱ya ndoˈ cha nnˈaⁿ na chaˈwaa tsjoomnancue caliuna chiuu tˈmaⁿ tseixmaⁿ xueya.” 18 Ndoˈ na luaaˈ waa, ˈñeeⁿ juu na lˈue tsˈoom na nncˈoom na wiˈ tsˈoom maxjeⁿ joˈ nntsˈaaⁿ, ndoˈ ˈñeeⁿ juu na nntsˈaaⁿ na nntseiquieˈ tsˈom, maxjeⁿ joˈ nluii. 19 Nnda̱a̱ nntsˈaanaˈ na mˈaaⁿ tsˈaⁿ na nntso no̱o̱ⁿ: “Xeⁿ na luaaˈ waa quia joˈ ¿chiuu na matseincjooˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom ljoˈ cwilˈa nnˈaⁿ? Ee tjaaˈnaⁿ tsˈaⁿ nnda̱a̱ nncjaa nacjooˈ ljoˈ na lˈue tsˈoom.” 20 ˈU na cweˈ tsˈaⁿ ˈu, ¿ljoˈ tsˈiaaⁿˈ na ñeˈcatseincjooˈndyuˈ nacjooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom? ¿Aa matyˈiomnaˈ na xuaa na tuii ñˈeⁿ tsˈocachu nntsonaˈ nnom tsˈaⁿ na sˈaa juunaˈ: “¿Chiuu tsˈiaaⁿˈ na luaaˈ saˈ ja?” 21 Ee tsˈaⁿ na machˈee tsˈiaaⁿ ñˈeⁿ tsˈocachu, nqueⁿ ntyjeeⁿ ljoˈ tsˈiaaⁿ na ñeˈcatsˈaaⁿ ñˈeⁿ joonaˈ. Mañˈeⁿ tsˈoˈñeeⁿ nntsˈaaⁿ cwii xuaa na yaticheⁿ oo cwii na cweˈ cwantindyo.

22 Ndoˈ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom ¿ljoˈ machˈeenaˈ xeⁿ seijndaaˈñê na mˈmo̱o̱ⁿ na matseiwˈeeⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈtjo̱o̱ndyena nnoom, ndoˈ nntsˈaaⁿ na nleitquiooˈ juu najndeii na cwiluiiñê? Jndyocaa xuee na tintycwii na machˈeeⁿ na wjaanioomñe ñequio nnˈaⁿ na laˈxmaⁿ na nntˈueeⁿ joona ncˈe na ticalcweˈ nˈomna jnaaⁿna, na laˈxmaⁿna na nntsuundyena. 23 Sˈaaⁿ na luaaˈ cha cantyja ˈnaaⁿ jaa nleitquiooˈ na juu na cwiluiitˈmaⁿñê, jeeⁿ tˈmaⁿ tseixmaⁿnaˈ, jaa na cwitjo̱o̱cheⁿ na ncuaa chaˈtso, tyˈoom na wiˈ tsˈoom na seijndaaˈñê na nlaˈjomndyo̱ na matseitˈmaaⁿˈñenaˈ jom. 24 Tyˈo̱o̱tsˈom tqueeⁿˈñê jaa na laˈxmaaⁿ cwentaaⁿˈaⁿ. Ntˈomndyo̱ jaa tjeiiˈñê quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ judíos ndoˈ ntˈom tjeiiˈñê quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ gentiles. 25 Chaˈxjeⁿ na matso ñˈoom naquiiˈ libro na seiljeii Oseas:

Nnˈaⁿ na nchii laxmaⁿ nnˈaⁿya,
jeˈ nntsjo̱o̱ nda̱a̱na na mannˈaⁿya joona.
Ndoˈ nnˈaⁿ na ñetˈom na tjaa ˈñeeⁿ wiˈ tsˈom joo, jeˈ laˈxmaⁿna nnˈaⁿ na wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya joona.
26 Matsoticheⁿ ljeiiˈñeeⁿ:
“ˈO na nchii cwiluiindyoˈ nnˈaⁿ tmaaⁿˈ cwentaya”,
naⁿˈñeeⁿ nntseicajndyuˈnaˈ na cwiluiindyena ntseinda Tyˈo̱o̱tsˈom na wandoˈ.

27 Mati seineiⁿ Isaías cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ Israel, tsoom: “Nnˈaⁿ na wjaawicantyjooˈ nnˈaⁿ Israel, meiiⁿ na nleijndyendyena chaˈna jndye teiˈ ˈndyoo ndaaluee, sa̱a̱ cweˈ cwantindye joona nluiˈnˈmaaⁿndyena.” 28 Ndoˈ tjatsoticheⁿnaˈ: “Ta Tyˈo̱o̱tsˈom maxjeⁿ nntseicanda̱a̱ˈñê ñˈom ˈñom ñequio nnˈaⁿ tsjoomnancue, na nncuˈxeeⁿ joona chaˈxjeⁿ na matsonaˈ ndoˈ jndeii mˈaaⁿ na nntsˈaaⁿ na ljoˈ.”

29 Chaˈxjeⁿ na jnda̱ tso Isaías:
    Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na matsa̱ˈntjoom cañoomˈluee,
    xeⁿ nchii ˈñeeⁿ cwantindyo tsjaaⁿ jaa nnˈaⁿ judíos,
    maxjeⁿ jnda̱ ljooˈndyo̱ chaˈxjeⁿ tjoom nnˈaⁿ tsjoom Sodoma ñˈeⁿ Gomorra.

Luaa mañˈoomnaˈ nnˈaⁿ judíos cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom naya

30 ¿Chiuu nlˈuuyo̱o̱ jeˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoommeiⁿˈ? Joo nnˈaⁿ na nchii judíos cwiluiindyena tqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom joona na tjaa jnaⁿ cwicolaˈxmaⁿna, ncˈe na cwilaˈyuˈya nˈomna ñˈeⁿñê. Ndoˈ majootona na nchii ñelˈueena na nluiˈnˈmaaⁿndyena. 31 Ndoˈ nnˈaⁿ Israel jeˈ, na tyoqueⁿndyena na nlaˈcanda̱a̱ˈndyena chiuu tˈmaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés cha queⁿnaˈ joona na tjaa jnaⁿ laˈxmaⁿna, tîcanda̱a̱ nlaˈcanda̱na juunaˈ. 32 ¿Ndoˈ chiuu na luaaˈ tjoomna? Luaaˈ tjoomna ee tyocantyjaaˈya nˈomna na nluiˈnˈmaaⁿndyena ncˈe na tyolaˈcanda̱a̱ˈndyena ljoˈ na matsa̱ˈntjom ljeii na tqueⁿ Moisés, ee nchii tyolaˈyuˈya nˈomna ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ ncˈe naljoˈ, joˈ chii matseijoomˈnaˈ cantyja ˈnaaⁿna na jnda̱ teiˈtyˈuiina “Tsjo̱ˈ na cwiwiˈtyˈuii nnˈaⁿ” 33 ee waa ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ naquiiˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii na matsonaˈ:

Ja maquia̱ⁿya tsaⁿ na nluiiñe tsjo̱ˈ na nquiee nnˈaⁿ tsjoom Sión nncwityˈuiina cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ,
jom nluiiñê tsjo̱ˈtyˈa na cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ nntseiquiaanaˈ nnˈaⁿ,
sa̱a̱ tsˈaⁿ na nntseiyuˈ ñˈeⁿñê, xocatsˈaanaˈ ntyjeeⁿ ndooˈ cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo na matseiyoomˈm.

Bible Gateway Sponsors