Add parallel Print Page Options

Matseijomnaˈ jaa chaˈcwijom tsˈaⁿ na jnda̱ toco

ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ ñˈeⁿ Cristo, manquiuˈyoˈ chiuu waa na matsa̱ˈntjom ljeii na tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom nnom Moisés, na juu ljeiiˈñeeⁿ taxoqueⁿtinaˈ xjeⁿ tsˈaⁿ na jnda̱ tueˈ. Ee matseijomnaˈ chaˈxjeⁿ cwii yuscu na jnda̱ toco, matseityeⁿ ljeii jom ñequio saaⁿˈaⁿ yocheⁿ na wandoˈ. Sa̱a̱ xeⁿ nncueˈ quia joˈ cwindyaañê lˈo̱ ljeii ˈnaaⁿna. Joˈ chii xeⁿ ndicwaⁿ wandoˈ saaⁿˈaⁿ ndoˈ nncˈo̱o̱ⁿ ˈndyoo cwiicheⁿ tsaⁿsˈa quia joˈ matsonaˈ na jom yuscu na cweˈ mˈaaⁿya ñˈeⁿ tsaⁿsˈaˈñeeⁿ. Sa̱a̱ xeⁿ na jnda̱ tueˈ saaⁿˈaⁿ quia joˈ wanaaⁿ na nncoconnaaⁿˈaⁿ ndoˈ xocatsonaˈ na cweˈ mˈaaⁿyaaⁿ ñˈeⁿ tsaⁿˈñeeⁿ.

Joˈ chii ˈo nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, mati ˈo cwiluiindyoˈ lˈoo cantyja ˈnaaⁿˈ ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ na tqueⁿ Moisés ncˈe tsˈoomˈnaaⁿ tyˈioom nnˈaⁿ Cristo, cha na nnda̱a̱ nlaˈxmaⁿˈyoˈ cwentaaˈ cwiicheⁿ, manqueⁿ na wandoˈxcoom jnda̱ na tueeⁿˈeⁿ. Maluaaˈ waa cha nnda̱a̱ nleilˈueeˈñê ˈo. Ee quia na ñetˈo̱o̱ⁿya xjeⁿ ˈnaaⁿˈ na teincoondyo̱ na nnˈaⁿ jnaⁿ jaa, ljeiiˈñeeⁿ tyotseilcwiiˈñenaˈ nda̱a̱ya na cwilˈaaya chaˈtso nnom natia na queeⁿ tsˈom seiiˈa, joˈ na tjachuunaˈ jaa na nntsuundyo̱. Sa̱a̱ jeˈ jeˈ jnda̱ tja̱a̱ya cantyja ˈnaaⁿˈ ljeii na ñetqueⁿnaˈ xjeⁿ jaa, joˈ chii jeˈ mamˈaⁿcandyaandyo̱ na nndya̱ˈntjo̱o̱ⁿya nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ncˈe cwitando̱o̱ˈxco̱o̱ya na mˈaaⁿya nacje ˈnaaⁿˈ Espíritu, tachii cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom tquiee na ñesa̱ˈntjom.

Jnaⁿ ñeˈqueⁿnaˈ xjeⁿ ˈnaaⁿˈnaˈ ja

Quia joˈ ¿chiuu nlˈuuyo̱o̱ya jeˈ cantyja ˈnaaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, aa jnaⁿ matseixmaⁿnaˈ? Meiⁿchjoo nchii joˈ ee xeⁿ nchii juunaˈ, xocatseiˈno̱ⁿˈa na ticatsa̱ˈntjomnaˈ na matseiqueeⁿ tsˈo̱o̱ⁿ ˈnaaⁿˈ cwiicheⁿ tsˈaⁿ hasta quia ljeiya na tso ljeiiˈñeeⁿ: “Tintseiqueeⁿ tsˈomˈ ˈnaaⁿˈ xˈiaˈ”. Sa̱a̱ juu ljeiiˈñeeⁿ teilˈueeˈñe jnaⁿ na sˈaanaˈ na tyotseiqueeⁿnaˈ tsˈo̱o̱ⁿ jndye nnom natia. Ee yuu na ticuaa ljeiiˈñeeⁿ mˈaaⁿ tsˈooñe jnaⁿ. Tyowaa xjeⁿ na tîcaljeii chiuu matsa̱ˈntjom ljeii na tqueⁿ Moisés, xjeⁿˈñeeⁿ tîcatseiˈndaaˈnaˈ ntyjiiya na ñeseitjo̱o̱ndyo̱ nnomnaˈ, sa̱a̱ quia na seiˈno̱ⁿˈa chiuu matsa̱ˈntjomnaˈ, quia joˈ ljeiya na wandoˈ jnaⁿ, na wjaañˈoomnaˈ ja na ntsuundyo̱. 10 Ndoˈ juu ljeiiˈñeeⁿ na tsˈiaaⁿˈnaˈ na nñequiaanaˈ na nndaya na ticantycwii na wando̱ˈa, teijndaaˈyuu na nntsuundyo̱ cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ. 11 Ee juu jnaⁿ teilˈueeˈñenaˈ ljeiiˈñeeⁿ na tquiuˈnnˈaⁿnaˈ ja ndoˈ tqueⁿnaˈ na nntsuundyo̱.

12 Joˈ chii nquii ljeiiˈñeeⁿ ljuˈ cwiluiiñenaˈ cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ, ndoˈ ñˈoom na matsa̱ˈntjom cwiluiiñenaˈ na ljuˈ, mati xcwe ndoˈ jeeⁿ yanaˈ. 13 Quia joˈ ¿aa ñeˈcatsonaˈ na ljeii na cwiluiiñe na yanaˈ tjañˈoomnaˈ ja na nntsuundyo̱? Meiⁿchjoo nchii ljoˈ. Juu jnaⁿ na waanaˈ quiiˈ tsˈo̱o̱ⁿ, seijndaaˈñenaˈ na nntsuundyo̱ ndoˈ tˈmo̱ⁿ jndaaˈñenaˈ na jnaⁿ joˈ, juu joˈ teilˈueeˈñenaˈ cwii na jeeⁿ ya ndoˈ laaˈti waa na juu ñˈoom na matsa̱ˈntjomnaˈ tˈmo̱ⁿnaˈ na jeeⁿ tia tseixmaⁿ jnaⁿ.

14 Manquiuuya na tquiaa Espíritu ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ. Sa̱a̱ ncˈe na tsˈaⁿ ja matseijomnaˈ cantyja ˈnaⁿya na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na seijnda jnaⁿ, na tyeⁿ mandiˈntjo̱ⁿya nnomnaˈ. 15 Tileicatseiˈno̱ⁿˈa chiuu na matjo̱ⁿya na tileicatsˈaaya ljoˈ na ñeˈcatsˈaa, yacheⁿ matsˈaayo̱ya majoˈto ljoˈ na jeeⁿ jndo̱ya. 16 Sa̱a̱ quia na matsˈaa yuu na tiñeˈcatsˈaa, matseiˈno̱ⁿˈa na jeeⁿ ya juu ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ. 17 Ndoˈ na ljoˈ, maˈmo̱ⁿnaˈ na nchii nnco̱ matsˈaa. Juu jnaⁿ na mˈaaⁿ naquiiˈ tsˈo̱o̱ⁿ machˈeenaˈ na ljoˈ. 18 Ndoˈ ntyjiiya ncˈe na tsˈaⁿ ja, tjaaˈnaⁿ cwii na matseixmaⁿya na ntsˈaa yuu na ya. Lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na nntsˈaa yuu na ya sa̱a̱ leicanda̱a̱ nntsˈaa. 19 Juu na ya na ñeˈcatsˈaa, ticatsˈaa joˈ, ñequiiˈcheⁿ natia na tiñeˈcatsˈaa, juu joˈ matsˈaa. 20 Quia joˈ xeⁿ juu na tiñeˈcatsˈaa matsˈaa, nchii mannco̱tya̱ matsˈaa joˈ. Juu jnaⁿ na mˈaaⁿ quiiˈ tsˈo̱o̱ⁿ, juunaˈ machˈeenaˈ na ljoˈ.

21 Joˈ chii luaa waa na maljeiya cantyja ˈnaⁿya. Quia na matseijndo̱ na nntsˈaa yuu na ya na lˈue tsˈo̱o̱ⁿ, yacheⁿ maljeiya na mˈaaⁿ natia naquiiˈ tsˈo̱o̱ⁿ. 22 Ee nnco̱ jeeⁿ neiⁿncooˈ ntyjii ljeii ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na tquiaaⁿ nnom Moisés, 23 sa̱a̱ maqua̱ⁿ cwenta naquiiˈ seiiˈa mˈaaⁿ cwii na matseiweñe nacjooˈ juu na mˈaaⁿˈ tsˈo̱o̱ⁿ na maˈmo̱ⁿnaˈ na catsˈaa, majuu jnaⁿ na matsa̱ˈntjomnaˈ seiiˈa, na maleiñˈoomnaˈ ja pra̱so.

24 Jeeⁿ ndyaˈ ntyˈiaaˈndyo̱. ¿ˈÑeeⁿ nnda̱a̱ nntseicandyaañe ja ñequio seiiˈa na wjaañˈoomnaˈ ja na nntsuundyo̱? 25 Jeeⁿ ndyaˈ quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na macanda̱ jom nnda̱a̱ nncwjiˈnˈmaaⁿñê ja ncˈe Taya Jesucristo. Jeˈ jeˈ matseiˈno̱ⁿˈa na tseixmaⁿya na cjuˈndyo̱ cja̱ jo nnom ljeii ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na matsa̱ˈntjomnaˈ. Sa̱a̱ cantyja ˈnaaⁿˈ na tsˈaⁿ jnaⁿ ja ndicwaⁿ mˈaaⁿya nacje ˈnaaⁿˈ jnaⁿ.

Bible Gateway Sponsors