Add parallel Print Page Options

Romanos

Xmaⁿndye nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ tsjoom Roma

Ja Pablo cwiluiindyo̱ apóstol cwentaaˈ Jesucristo. Jom tyˈioom tsˈiaaⁿ ja na matseixmaⁿya tsˈaⁿ na majñom Tyˈo̱o̱tsˈom jo nda̱a̱ nnˈaⁿ na nñequiaya ñˈoom naya ˈnaaⁿˈaⁿ cantyja na macwjiˈnˈmaaⁿñê joona.

Matseicwanom Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈoom na macwjiˈnˈmaaⁿñê nnˈaⁿ. Tandyo xuee tˈmo̱o̱ⁿ na ljoˈ nntsˈaaⁿ ñequio ñˈomndyuee profetas. Jlaˈljeiina ñˈoomˈñeeⁿ na ljuˈ laˈxmaⁿnaˈ. Juu ñˈoom nayaˈñeeⁿ matˈuiinaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Jnaaⁿ, nquii Ta Jesucristo. Cantyja na tsˈaⁿ jom, tuiiñê tsjaaⁿ ˈnaaⁿˈ rey David na jndyowicantyjooˈ. Jnda̱ chii tˈmo̱ⁿ Espíritu Santo na Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom juu ndoˈ waa najndeii. Teitquiooˈ naljoˈ ee jnda̱ na tueˈ tandoˈxco quiiˈntaaⁿ lˈoo. Ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ jom macandaya naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na majñoom ja tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ jo nda̱a̱ nnˈaⁿ chaˈwaa tsjoomnancue. Ee lˈue tsˈoom na meiⁿquiayuucheⁿ caliu nnˈaⁿ na tˈmaⁿ waa na jnda̱ sˈaaⁿ, cha calaˈyuˈya nˈomna ndoˈ calaˈcanda̱na jo nnoom. Mati mañˈoomnaˈ ˈo, ee maqueeⁿˈñê ˈo na calaˈxmaⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Jesucristo.

Matseicwano̱ⁿ cartawaa na mˈaⁿˈ chaˈtsondyoˈ ˈo na candyaˈ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom na mˈaⁿˈyoˈ Roma, na maqueeⁿˈñê na cwiluiindyoˈ cwentaaⁿˈaⁿ. Nquii Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio Ta Jesucristo quiana na tjaa ñomtiuu cˈomˈyoˈ jo nda̱a̱na ñequio naya na laxmaⁿna.

Ñeˈcjaacandoˈ Pablo nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ Roma

Najndyee ncˈe Jesucristo, mañequiaya na quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈomya cantyja ˈnaⁿˈyoˈ. Ee meiⁿyuucheⁿ na mawa̱ya, ya ñˈoom cwilaˈneiⁿ nnˈaⁿ cantyja na cwilaˈyuˈya ñˈomˈyoˈ ñˈeⁿñê. Manoomˈm na mayuˈa na ticjo̱meintyja̱a̱ˈa na macaⁿˈa nnoom na cateijneiⁿ ˈo. Mˈaaⁿya na xcweeˈ tsˈo̱o̱ⁿya na mandiˈntjo̱ⁿya nnoom. Ndoˈ ñequiiˈcheⁿ matseina̱ⁿya nda̱a̱ nnˈaⁿ ñˈoom naya cantyja ˈnaaⁿˈ Jnaaⁿ Jesucristo. 10 Ñequiiˈcheⁿ na macaⁿˈa nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cha xeⁿ na jom lˈue tsˈoom nncueˈntyjo̱ na nnda̱a̱ nncjo̱cando̱o̱ˈa ˈo. 11 Ee ntyjaaˈya tsˈo̱o̱ⁿya na nncua̱ˈcaño̱o̱ⁿya na nnteijndeiya ˈo ñequio ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cha nntsanaˈjnda̱ˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. 12 Luaaˈ lˈue tsˈo̱o̱ⁿ cha juu na cwilayuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿñê ñequio juu na matseiyuˈya tsˈo̱o̱ⁿya tjoomˈ nnteijndeiinaˈ ˈo ndoˈ nnteijndeiinaˈ ja.

13 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na caliuˈyoˈ na jndye ndiiˈ tyotseijndaaˈndyo̱ na nncua̱ˈcaño̱o̱ⁿya ˈo, sa̱a̱ ñeseicuˈnaˈ ja. Luaaˈ waa na ñetqueⁿ tsˈo̱o̱ⁿ, cha cantyja ˈnaaⁿˈ tsˈiaaⁿ na nntsˈaaya majndyeti nnˈaⁿ nntioondye lˈo̱o̱ⁿ, ndoˈ mati ˈo nntsaalaˈno̱ⁿˈtiˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ chaˈxjeⁿ quiluii quiiˈntaaⁿ ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na nchii judíos. 14 Ee matseijomnaˈ ja chaˈcwijom cwii tsˈaⁿ na tˈmaⁿ chujnaⁿ, tseixmaⁿya na ljoˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilaˈneiⁿ ñˈoom griego, ndoˈ mati nda̱a̱ meiⁿquia nnˈaⁿ na tjachuiiˈ ñˈoom na cwilaˈneiⁿ. Oo nda̱a̱ nnˈaⁿ na jndo̱ˈ nˈom cantyja ˈnaaⁿˈ ljeii, ndoˈ mati nda̱a̱ nnˈaⁿ na ticataˈjnaaⁿˈ ljeii. 15 Joˈ chii jeeⁿ queeⁿ tsˈo̱o̱ⁿya na mati nñequiaya ñˈoom na macwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ nda̱a̱ ˈo quia na nncua̱ya na mˈaⁿˈyoˈ Roma.

Waa najndeii ñˈoom naya

16 Tijnaaⁿˈa cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, ee juunaˈ cwiluiiñenaˈ najneiⁿ na macwjiˈnˈmaaⁿñê meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na matseiyuˈ ñˈoom nayaˈñeeⁿ. Najndyee machˈeeⁿ na ljoˈ ñequio nnˈaⁿ judíos ndoˈ mati ñequio meiⁿquia nnˈaⁿ. 17 Juu ñˈoom nayaˈñeeⁿ matseicandiinaˈ chiuu machˈee Tyˈo̱o̱tsˈom na maqueeⁿ jaa na tjaa jnaⁿ laxmaaⁿya jo nnoom ncˈe na cwilaˈyuˈya nˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿ Jesucristo. Ee waa ñˈoomˈm na teiljeii na matsonaˈ na ljoˈ: “Nquii tsˈaⁿ na maqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿ, catseiyuˈya tsˈom tsaⁿˈñeeⁿ ñˈeⁿñê.”

Chaˈtsondye nnˈaⁿ jnda̱ jlaˈtjo̱o̱ndyena

18 Ee xjeⁿ cañoomˈlueecheⁿ matseicano̱o̱ⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na matseiwˈeeⁿ nacjoo nnˈaⁿ na cwilˈa chaˈtso nnom na cwajndii ñequio natia. Na nmeiiⁿˈ cwilˈana, cwilaˈlcweˈna ntˈom nnˈaⁿ na ñeˈcaliu ñˈoom na mayuuˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. 19 Ee naquiiˈ nˈomna maxjeⁿ manquiuyana ñˈoom na mayuuˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ee manquiityeeⁿ jnda̱ tˈmo̱o̱ⁿ chiuu matseixmaaⁿ nda̱a̱na. 20 Ee ljoˈ na titquiooˈ na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom nnda̱a̱ nncwajnaaⁿˈ tsˈaⁿ joˈ quia na mantyˈiaaˈ chaˈtso na sˈaaⁿ. Ee xjeⁿ na tuiicheⁿ tsjoomnancue cwiwitquiooˈya na jom cwiluiiñê Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ chaˈwaa xuee waa na jneiⁿ. Joˈ chii nnˈaⁿ natia ljoˈ cwilˈa xocanda̱a̱ nluena na tjaaˈnaⁿ jnaⁿ cachona, meiⁿ xocanda̱a̱ ntaˈñoomˈndyena. 21 Ee meiiⁿ na cwilaˈno̱ⁿˈna cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom sa̱a̱ maxjeⁿ tîcalaˈtˈmaaⁿˈndyena jom chaˈxjeⁿ na macaⁿnaˈ. Meiⁿ na quianlˈuaaⁿˈaⁿ tiñeˈnquiana. Ndoˈ joo ñˈoom na tyomˈaaⁿˈ nˈomna cantyja ˈnaaⁿˈ chiuu cwiluiiñê jeeⁿ cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo joonaˈ. Joˈ chii sˈaanaˈ ntjeiⁿ naquiiˈ nˈomna, ndoˈ na ljoˈ cwiljo na jaaⁿñe naquiiˈ nˈomna. 22 Meiiⁿ na cwiluena na laˈxmaⁿna nnˈaⁿ na jeeⁿ jndo̱ˈ nˈom, sa̱a̱ cwino̱o̱ⁿ na cweˈ ntjeiⁿndyetona. 23 ˈNdyena na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom na ticantycwii na wandoˈ na mˈaaⁿ yuu na jeeⁿ neiⁿncooˈ. To̱ˈyoona na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena ndyueenda̱a̱ nnˈaⁿ na cwintycwii na taˈndoˈ, ñequio cantsaa ñequio quiooˈ na cwiˈoocaˈ ñequio quiooˈ na tjaaˈnaⁿ ncˈeeˈ.

24 Joˈ chii ˈndiito Tyˈo̱o̱tsˈom na calˈatona meiⁿquia na ntjeiⁿ na ñeˈcalˈana na cwajndii na queeⁿ nˈom seiina na cantyja ˈnaaⁿ joonaˈ ñelˈana cwii na jeeⁿ jnaaⁿˈ ñequio ntyjeena. 25 Tîcalaˈyuˈna ñˈoom na mayuuˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Yacheⁿ jlaˈyuˈna ñˈoom na cweˈ cantu. Ee tyolaˈtˈmaaⁿˈndyena ˈnaⁿ na sˈaaⁿ nchii nqueⁿ na sˈaaⁿ chaˈtso nnom. Ndoˈ matsonaˈ na ñequiiˈcheⁿ calaˈtˈmaaⁿˈndye nnˈaⁿ jom chaˈwaati xuee. Calˈa chaˈtsondye nnˈaⁿ naljoˈ.

26 Macweˈ ncˈe joˈ chii ˈndiito Tyˈo̱o̱tsˈom joona na calˈana ljoˈ na machˈeenaˈ nquiuna na ñeˈcalˈana. Hasta yolcu tquiandye nda̱a̱ ntyjelcu ndoˈ nchii ljoˈ teincoondyena. 27 Ndoˈ mati naⁿnom nchii macanda̱ cweˈ ñequio yolcu tyomˈaⁿna. Seijmeiⁿˈtinaˈ joona na queeⁿ nˈomna ncˈiaana. Tyomˈaⁿna meiiⁿ ñˈeⁿ ntyjenomna, ndoˈ nchii ljoˈ teincoondyena, cwii na jnaaⁿˈticheⁿ. Ndoˈ na ljoˈ lˈana, tyotaˈwiˈndye cheⁿnquieena, tioomndyena ñequio seiina na ntjeiⁿ ljoˈ ñelˈana.

28 Ndoˈ ncˈe na lˈayana na tsuuˈ nˈomna Tyˈo̱o̱tsˈom, joˈ chii mati ˈndiitoom na calˈatona meiⁿljoˈcheⁿ natia na ñeˈcalˈana. 29 Mˈaⁿna na cwilˈana chaˈtso nnom na ticatyˈiomyanaˈ. Chaˈna tsˈaⁿ na cweˈ mˈaaⁿya ñˈeⁿ xˈiaaˈ, oo tsˈaⁿ na ntjeiⁿ ljoˈ machˈee ñˈeⁿ xˈiaaˈ oo tsˈaⁿ na matseiqueeⁿ tsˈom ˈnaaⁿˈ xˈiaaˈ, tsˈaⁿ na ticatseiñˈoomˈñe yuu na matyˈiomyanaˈ, tsˈaⁿ na ta̱a̱ˈ tsˈom xˈiaaˈ, tsˈaⁿ na matseicwjee nnˈaⁿ, tsˈaⁿ na matseintjaˈñe ñequio xˈiaaˈ, tsˈaⁿ na manquiuˈnnˈaⁿ xˈiaaˈ, tsˈaⁿ na matseiˈndaaˈ tsˈom xˈiaaˈ, tsˈaⁿ na cweˈ matseineiⁿto chiuu waa ñˈoom na mandii cantyja ˈnaaⁿˈ xˈiaaˈ, 30 tsˈaⁿ na matioñˈoom xˈiaaˈ, tsˈaⁿ na ticueeˈ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom, tsˈaⁿ na wiˈñe ñequio xˈiaaˈ, tsˈaⁿ na sˈañe scuñe, tsˈaⁿ na matseiwendyeñe cheⁿnquii, tsˈaⁿ na matseijndaaˈñexco natia, tsˈaⁿ na ticatseitˈmaaⁿˈñe nnˈaⁿ na nda juu, 31 tsˈaⁿ na tiñequiaañe na nntseiˈno̱ⁿˈ yuu na ya oo yuu na tia, tsˈaⁿ na meiiⁿ na ñˈoom ˈndyoo sa̱a̱ xocatseicanda̱, tsˈaⁿ na ticajnda ntyjii ljoˈ cwitjoom ncˈiaaˈ, tsˈaⁿ na tixocatseitˈmaⁿ tsˈom xˈiaaˈ, tsˈaⁿ na ticˈoom na wiˈ tsˈom nnˈaⁿ, 32 joona manquiujndaaˈndyena na jnda̱ seijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom na nntsuundye nnˈaⁿ na nmeiiⁿˈ cwilˈa, sa̱a̱ meiiⁿ na ljoˈ, wjaanaˈ na ˈoolˈana na ljoˈ, ndoˈ yacheⁿ ya nquiuna quia na cwintyˈiaana na majoˈti cwilˈa ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ.