Add parallel Print Page Options

Creştinul izbăvit de Lege

Nu ştiţi, fraţilor – căci vorbesc unor oameni care cunosc Legea – că Legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăieşte el? Căci femeia(A) măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el, dar, dacă-i(B) moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă, deci, când îi trăieşte bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă, dar, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de Lege, aşa că nu mai este preacurvă dacă se mărită după altul. Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos şi voi aţi(C) murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi, şi aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau(D) în mădularele noastre şi ne făceau să(E) aducem roade pentru moarte. Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta, care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un(F) duh nou, iar nu după vechea slovă.

Legea dă cunoştinţa păcatului

Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos?

Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am(G) cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să(H) nu pofteşti!”

Apoi, păcatul(I) a luat prilejul şi a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte, căci, fără Lege, păcatul este mort. Odinioară, fiindcă eram fără(J) Lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat, şi eu am murit. 10 Şi porunca, ea, care(K) trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea. 11 Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea m-a amăgit, şi, prin însăşi porunca aceasta, m-a lovit cu moartea. 12 Aşa că Legea(L), negreşit, este sfântă şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună. 13 Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeaşi poruncă.

Lupta firii pământeşti împotriva Duhului

14 Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut(M) rob păcatului. 15 Căci nu ştiu ce fac: nu(N) fac ce vreau, ci fac ce urăsc. 16 Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună. 17 Şi atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. 18 Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în(O) mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. 19 Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! 20 Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. 21 Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. 22 Fiindcă după omul dinăuntru îmi(P) place Legea(Q) lui Dumnezeu, 23 dar văd în(R) mădularele mele o altă(S) lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. 24 O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?… 25 Mulţumiri(T) fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului.

Creştinul trăieşte după Duh

Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu(U) trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea(V) Duhului(W) de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea(X) păcatului şi a morţii. Căci – lucru(Y) cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească[a] o făcea fără putere – Dumnezeu(Z) a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care(AA) trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce(AB) trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti, pe când cei(AC) ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Şi umblarea(AD) după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea(AE) după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici(AF) nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul(AG) lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul(AH) lui Hristos, nu este al Lui. 10 Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. 11 Şi dacă Duhul Celui(AI) ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel(AJ) ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.

Creştinul trăieşte în aşteptarea mântuirii

12 Aşadar(AK), fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. 13 Dacă trăiţi(AL) după îndemnurile ei, veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară(AM) faptele trupului, veţi trăi. 14 Căci toţi cei ce sunt călăuziţi(AN) de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15 Şi voi n-aţi(AO) primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică(AP), ci aţi primit un duh(AQ) de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava(AR)!”, adică „Tată!” 16 Însuşi(AS) Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. 17 Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori(AT): moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă suferim(AU) cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El. 18 Eu socotesc că suferinţele(AV) din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. 19 De asemenea, şi firea(AW) aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea(AX) fiilor lui Dumnezeu. 20 Căci firea(AY) a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă 21 că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. 22 Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină(AZ) şi suferă durerile naşterii. 23 Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade(BA) ale Duhului, suspinăm(BB) în noi şi aşteptăm(BC) înfierea, adică răscumpărarea trupului(BD) nostru. 24 Căci în nădejdea(BE) aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui? 25 Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare. 26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu(BF) ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi(BG) Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. 27 Şi Cel(BH) ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului, pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după(BI) voia lui Dumnezeu.

Pe creştin nimic nu-l poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu

28 De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce(BJ) sunt chemaţi după planul Său. 29 Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai(BK) dinainte, i-a şi hotărât mai(BL) dinainte să(BM) fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca(BN) El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi. 30 Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat(BO), şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi(BP), iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit(BQ). 31 Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? 32 El(BR), care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a(BS) dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? 33 Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu(BT) este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! 34 Cine-i(BU) va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă(BV) la dreapta lui Dumnezeu şi(BW) mijloceşte pentru noi! 35 Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? 36 După cum este scris: „Din(BX) pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat”. 37 Totuşi(BY) în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 38 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile(BZ), nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39 nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură[b] nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

Pavel şi mântuirea israeliţilor

Spun(CA) adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor (CB) simt o mare întristare şi am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să(CC) doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti. Ei(CD) sunt israeliţi, au(CE) înfierea, slava(CF), legămintele(CG), darea Legii(CH), slujba dumnezeiască(CI), făgăduinţele(CJ), patriarhii(CK), şi din(CL) ei a ieşit, după trup, Hristosul, care(CM) este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!

Dumnezeu este stăpân să aleagă

Dar aceasta nu(CN) înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu(CO) toţi cei ce se coboară din Israel sunt Israel şi, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu(CP) toţi sunt copiii lui Avraam, ci este scris: „În Isaac(CQ) vei avea o sămânţă, care-ţi va purta numele”. Aceasta înseamnă că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii(CR) făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă. Căci cuvântul acesta este o făgăduinţă: „Pe vremea aceasta(CS) Mă voi întoarce, şi Sara va avea un fiu”. 10 Ba mai mult; tot aşa a fost cu Rebeca(CT). Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. 11 Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă şi nu făcuseră nici bine, nici rău – ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin(CU) Cel ce cheamă –, 12 s-a zis Rebecăi: „Cel(CV) mai mare va fi rob celui mai mic”, 13 după cum este scris: „Pe Iacov(CW) l-am iubit, iar pe Esau l-am urât”.

Dumnezeu se îndură de cine-I place

14 Deci ce vom zice? Nu cumva(CX) este nedreptate în Dumnezeu? Nicidecum! 15 Căci El a zis lui Moise: „Voi avea(CY) milă de oricine-Mi va plăcea să am milă şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur”. 16 Aşadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă. 17 Fiindcă Scriptura(CZ) zice lui Faraon: „Te-am ridicat înadins(DA), ca să-Mi arăt în tine puterea Mea şi pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot pământul”. 18 Astfel, El are milă de cine vrea şi împietreşte pe cine vrea. 19 Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci(DB) cine poate sta împotriva voiei Lui?” 20 Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va(DC) zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa?” 21 Nu este olarul(DD) stăpân pe lutul lui ca, din aceeaşi frământătură de lut, să facă un(DE) vas pentru o întrebuinţare de cinste şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară? 22 Şi ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Şi arate mânia şi să-Şi descopere puterea, a suferit cu multă răbdare nişte vase(DF) ale mâniei, făcute(DG) pentru pieire, 23 şi să-Şi arate bogăţia(DH) slavei Lui faţă de nişte vase ale îndurării, pe care le-a pregătit(DI) mai dinainte pentru slavă (despre noi vorbesc)? 24 Astfel, El ne-a chemat nu(DJ) numai dintre iudei, ci şi dintre neamuri, 25 după cum zice în Osea: „Voi(DK) numi popor al Meu pe cel ce nu era poporul Meu şi preaiubită pe cea care nu era preaiubită. 26 Şi(DL) acolo unde li se zicea: ‘Voi nu sunteţi poporul Meu’, vor fi numiţi fii ai Dumnezeului celui viu.” 27 Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel:

„Chiar(DM) dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită. 28 Căci Domnul va împlini pe deplin(DN) şi repede, pe pământ, cuvântul Lui.” 29 Şi, cum zisese Isaia mai înainte: „Dacă(DO) nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânţă, am fi ajuns ca(DP) Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora”.

Neamurile au căpătat mântuirea

30 Deci ce vom zice? Neamurile(DQ), care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, şi anume neprihănirea care(DR) se capătă prin credinţă; 31 pe când Israel, care umbla(DS) după o Lege, care să dea neprihănirea, n-a(DT) ajuns la Legea aceasta. 32 Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au(DU) lovit de piatra de poticnire, 33 după cum este scris: „Iată(DV) că pun în Sion o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere, şi(DW) cine crede în El nu va fi dat de ruşine”.

Footnotes

  1. Romani 8:3 Greceşte: „carnea, aici şi peste tot unde e firea pământească”.
  2. Romani 8:39 Sau: zidire.