Add parallel Print Page Options

Sông Nước Sự Sống

22 Bấy giờ vị thiên sứ ấy chỉ cho tôi một sông nước sự sống; dòng sông trong suốt như pha lê, chảy ra từ ngai của Ðức Chúa Trời và của Chiên Con. Giữa quảng trường của thành, nơi tẻ ra của hai nhánh sông,[a] có cây sự sống sinh trái mười hai đợt, mỗi tháng một đợt, và lá của cây ấy được dùng để chữa lành các dân.

Trong thành sẽ không có bất cứ lời nguyền rủa nào. Ngai của Ðức Chúa Trời và ngai của Chiên Con sẽ ở trong đó, và các tôi tớ Ngài sẽ phụng sự Ngài. Họ sẽ nhìn thấy mặt Ngài, và danh Ngài sẽ ở trên trán họ. Ðêm sẽ không còn nữa; họ sẽ không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa, Ðức Chúa Trời, sẽ tỏa sáng trên họ; và họ sẽ trị vì đời đời vô cùng.

Ðức Chúa Jesus Tái Lâm

Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ðây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Chúa, Ðức Chúa Trời của linh các vị tiên tri, đã sai thiên sứ Ngài chỉ cho các đầy tớ Ngài những điều sắp xảy ra.”

“Này, Ta đến mau chóng. Phước cho người vâng giữ những lời tiên tri trong sách này.”

Tôi, Giăng, người đã nghe và thấy những điều này. Khi tôi đã nghe và thấy những điều ấy, tôi sấp mình xuống nơi chân vị thiên sứ đã chỉ cho tôi những điều ấy để thờ lạy. Nhưng vị thiên sứ đó bảo tôi, “Kìa, đừng làm thế. Ta chỉ là đồng bạn cùng làm đầy tớ với ngươi, với anh chị em ngươi, tức các vị tiên tri, và với những người vâng giữ những lời trong sách này. Hãy thờ phượng Ðức Chúa Trời.”

10 Vị thiên sứ ấy lại bảo tôi, “Ðừng niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thời điểm đã gần. 11 Ai gian ác cứ để họ gian ác, ai ô uế cứ để họ ô uế, ai công chính cứ để họ làm điều công chính, và ai thánh thiện cứ để họ thánh thiện.”

12 “Này, Ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với Ta, để thưởng cho mỗi người tùy việc họ làm. 13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Ðầu Tiên và Cuối Cùng, Khởi Nguyên và Tận Chung.”

14 Phước cho người nào giặt sạch áo choàng của mình, để có thể có quyền hưởng trái của cây sự sống và có thể đi qua các cổng để vào thành. 15 Nhưng bọn chó, những kẻ làm tà thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ sát nhân, những kẻ thờ thần tượng, và những kẻ yêu mến và thực hành sự giả dối, đều phải ở bên ngoài.

Lời Cuối

16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta làm chứng cho các ngươi những điều này trong các hội thánh. Ta là Cội Rễ và Hậu Duệ của Ða-vít và là Sao Mai sáng láng.”

17 Ðức Thánh Linh và Cô Dâu nói, “Hãy đến!”

Hãy để người nghe nói, “Hãy đến!”

Hãy để người khát đến.

Hãy để người nào muốn, được nhận nước sự sống miễn phí.

18 Tôi cảnh cáo những người nghe những lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách này điều gì, Ðức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa chép trong sách này. 19 Nếu ai bỏ bớt lời nào trong sách tiên tri này, Ðức Chúa Trời sẽ cất phần của người đó khỏi cây sự sống và khỏi thành thánh đã chép trong sách này.

20 Ðấng làm chứng về những điều này phán, “Phải, Ta đến mau chóng.”

A-men.

Lạy Chúa, Ðức Chúa Jesus, kính mời Ngài đến.

21 Nguyện xin ân sủng của Chúa, Ðức Chúa Jesus Christ, ở với mọi người.

A-men.

Footnotes

  1. Khải Huyền 22:2 nt: ở bên này và bên kia của bờ sông