Doaromm ha jie kjeene Entschuldjunk, jie Mensche, wan jie aundre rechte, wiel jie doone de naemlije Dinje dee jie enn aundre rechte, en fedaume junt selfst doamet.

Wie weeta oba daut Gott sien Uadeel enn Woarheit es aun soone dee soont aungone.

En denkst du, du Mensch, daut wan du aundre rechte deist dee soont doone, oba daut naemlijet deist, daut du Gott sien Uadeel woascht febie jlepe?

Oda fe-achst du Gott siene rikje Leeftolichkjeit, en daut hee so goot to die es, uk siene groote Jedult, weetst oba nich daut hee die doaderch no de Buesse leide deit?

Oba doano aus dien hoadet en onnbuessfoadjet Hoat es, saumelst du fa die selfst Oaja jaejen daen Dag wan Gott sien Oaja woat jeoppenboat woare enn Gott sien jerachte Jerechtsdag,

dee en jiedrem woat doano fejelte aus siene Woakje sent;

daut eewjet Laewe fa dee, dee emm goodet doone aunhoole, en Harlichkjet, Ea, en daut waut nich fejenklich es, seake;

oba dee, dee no aeare eajne Ea seakje en de Woarheit nich jehuarsaum sent, en leewa de Onnjerachtichkjet jehuarsaum sent, - kjeene Jnod, en sien Oaja.

En jieda dee Beeset hinjaraun jeit, woat Triebsaul en Oaja habe, easchtens de Jude en uk de Grieche

10 Oba Ea, Harlichkjet, en Fraed fa aul daen, dee goodet doone, easchtens de Jude en uk de Grieche;

11 wiels bie Gott es kjeen aunseene de Person.;

12 Waea oone Jesats jesindicht haft woat oone daut Jesats felore gone; waea em Jestats jesindicht haft woat derch daut Jesats jerecht woare;

13 dan nich dee, dee daut bloos heare sent fer Gott jeracht, oba dee, dee daut Jesats jehoole habe woare Jerachtfoadicht senne.

14 Dan dee Felkja dee daut Jesats nich ha, oba utem Jewesse daut doone waut daut Jesats sajcht, sent fa sikj selfst daut Jesats wan see daut uk nich ha,

15 en bewiese doamet daut dee Woakje fomm Jesats en aea Hoat jeshraewe es, en aeare Jewesse jaewe an Zeichness, en aeare Jedanke doone sikj unjarenaunda entwaeda beschuldje oda entschuldje,

16 aun daem Dach wan Gott woat Mensche aea Jeheemet rechte derch Jesus Christus sien Evanjeelium daut ekj jepraedicht hab.

17 Oba wan du en Jud jenant best, en felatst die oppem Jesats, en puchst die doamet daut du Gott kjanst,

18 en weetst waut sien Wele es, en wiels du em Jesats jeleat best kaunst du unjaschiede waut daut baste es,

19 en best aewazeicht daut du de Blinje leide kaunst, uk en Licht best fa daen, dee em Diestre sent;

20 en Unjarechta fa dee Noare, en Lear fa Kjinja, en hast en Form fonn Erkjantnes en Woarheit em Jesats;

21 Wan du dan en aundrem leare deist, deist du die selfst nich leare? Wan du to en aundrem praedje deist daut hee nich staele saul, deist du staele?

22 Du sajchst en Aundrem hee saul nich de Eehe braekje, brakjst du de Eehe? Du hast en Aufshue fa Jetse, oba deist du de Tempels beroowe?

23 Du puchst die em Jestats, oba deist du Gott spatre doaderch daut du daut Jesats brakjst?

24 Dan Gott sien Nome woat jelastat mank de Heide waeajen junt, so aus et jeshraewe steit.

25 Dee Beschniedunk haft secha en Weat wan du daut Jesats helst, oba wan du daut Jesats aewatraede deist, es diene Beschniedunk ne Onnbeschniedunk jeworde.

26 Doaromm, wan dee, dee nich beschnaede es, dee Jesats Bedinjunje helt, woat am sien Onnbeschnaede senne nich aunjeseene woare aus ne Beschniedunk?

27 En saul nich daut Oonbeschnaedne bie Natua, wan daut daut Jesats helt, die rechte dee du no daut Lata en Beschnaede senne, daut Jesats aewatraede deist?

28 Dan en Jud es nich daut waut fonn Buta to seene es, en dee Beschniedunk es nich waut fonn Bute es;

29 oba en achta Jud es dee, dee ennalich eena es, en de Beschniedunk es daut waut em Hoat es, em Jeist, nich enn Latre, daem sien Riem fonn Gott es, nich fonn Mensche.