A A A A A
Bible Book List

Reema 2 Reimer 2001 (REIMER)

Doaromm ha jie kjeene Entschuldjunk, jie Mensche, wan jie aundre rechte, wiel jie doone de naemlije Dinje dee jie enn aundre rechte, en fedaume junt selfst doamet.

Wie weeta oba daut Gott sien Uadeel enn Woarheit es aun soone dee soont aungone.

En denkst du, du Mensch, daut wan du aundre rechte deist dee soont doone, oba daut naemlijet deist, daut du Gott sien Uadeel woascht febie jlepe?

Oda fe-achst du Gott siene rikje Leeftolichkjeit, en daut hee so goot to die es, uk siene groote Jedult, weetst oba nich daut hee die doaderch no de Buesse leide deit?

Oba doano aus dien hoadet en onnbuessfoadjet Hoat es, saumelst du fa die selfst Oaja jaejen daen Dag wan Gott sien Oaja woat jeoppenboat woare enn Gott sien jerachte Jerechtsdag,

dee en jiedrem woat doano fejelte aus siene Woakje sent;

daut eewjet Laewe fa dee, dee emm goodet doone aunhoole, en Harlichkjet, Ea, en daut waut nich fejenklich es, seake;

oba dee, dee no aeare eajne Ea seakje en de Woarheit nich jehuarsaum sent, en leewa de Onnjerachtichkjet jehuarsaum sent, - kjeene Jnod, en sien Oaja.

En jieda dee Beeset hinjaraun jeit, woat Triebsaul en Oaja habe, easchtens de Jude en uk de Grieche

10 Oba Ea, Harlichkjet, en Fraed fa aul daen, dee goodet doone, easchtens de Jude en uk de Grieche;

11 wiels bie Gott es kjeen aunseene de Person.;

12 Waea oone Jesats jesindicht haft woat oone daut Jesats felore gone; waea em Jestats jesindicht haft woat derch daut Jesats jerecht woare;

13 dan nich dee, dee daut bloos heare sent fer Gott jeracht, oba dee, dee daut Jesats jehoole habe woare Jerachtfoadicht senne.

14 Dan dee Felkja dee daut Jesats nich ha, oba utem Jewesse daut doone waut daut Jesats sajcht, sent fa sikj selfst daut Jesats wan see daut uk nich ha,

15 en bewiese doamet daut dee Woakje fomm Jesats en aea Hoat jeshraewe es, en aeare Jewesse jaewe an Zeichness, en aeare Jedanke doone sikj unjarenaunda entwaeda beschuldje oda entschuldje,

16 aun daem Dach wan Gott woat Mensche aea Jeheemet rechte derch Jesus Christus sien Evanjeelium daut ekj jepraedicht hab.

17 Oba wan du en Jud jenant best, en felatst die oppem Jesats, en puchst die doamet daut du Gott kjanst,

18 en weetst waut sien Wele es, en wiels du em Jesats jeleat best kaunst du unjaschiede waut daut baste es,

19 en best aewazeicht daut du de Blinje leide kaunst, uk en Licht best fa daen, dee em Diestre sent;

20 en Unjarechta fa dee Noare, en Lear fa Kjinja, en hast en Form fonn Erkjantnes en Woarheit em Jesats;

21 Wan du dan en aundrem leare deist, deist du die selfst nich leare? Wan du to en aundrem praedje deist daut hee nich staele saul, deist du staele?

22 Du sajchst en Aundrem hee saul nich de Eehe braekje, brakjst du de Eehe? Du hast en Aufshue fa Jetse, oba deist du de Tempels beroowe?

23 Du puchst die em Jestats, oba deist du Gott spatre doaderch daut du daut Jesats brakjst?

24 Dan Gott sien Nome woat jelastat mank de Heide waeajen junt, so aus et jeshraewe steit.

25 Dee Beschniedunk haft secha en Weat wan du daut Jesats helst, oba wan du daut Jesats aewatraede deist, es diene Beschniedunk ne Onnbeschniedunk jeworde.

26 Doaromm, wan dee, dee nich beschnaede es, dee Jesats Bedinjunje helt, woat am sien Onnbeschnaede senne nich aunjeseene woare aus ne Beschniedunk?

27 En saul nich daut Oonbeschnaedne bie Natua, wan daut daut Jesats helt, die rechte dee du no daut Lata en Beschnaede senne, daut Jesats aewatraede deist?

28 Dan en Jud es nich daut waut fonn Buta to seene es, en dee Beschniedunk es nich waut fonn Bute es;

29 oba en achta Jud es dee, dee ennalich eena es, en de Beschniedunk es daut waut em Hoat es, em Jeist, nich enn Latre, daem sien Riem fonn Gott es, nich fonn Mensche.

Reimer 2001 (REIMER)

Copyright © 2001 by Elmer Reimer

Romans 2 New International Version (NIV)

God’s Righteous Judgment

You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Now we know that God’s judgment against those who do such things is based on truth. So when you, a mere human being, pass judgment on them and yet do the same things, do you think you will escape God’s judgment? Or do you show contempt for the riches of his kindness, forbearance and patience, not realizing that God’s kindness is intended to lead you to repentance?

But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God’s wrath, when his righteous judgment will be revealed. God “will repay each person according to what they have done.”[a] To those who by persistence in doing good seek glory, honor and immortality, he will give eternal life. But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. There will be trouble and distress for every human being who does evil: first for the Jew, then for the Gentile; 10 but glory, honor and peace for everyone who does good: first for the Jew, then for the Gentile. 11 For God does not show favoritism.

12 All who sin apart from the law will also perish apart from the law, and all who sin under the law will be judged by the law. 13 For it is not those who hear the law who are righteous in God’s sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. 14 (Indeed, when Gentiles, who do not have the law, do by nature things required by the law, they are a law for themselves, even though they do not have the law. 15 They show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them and at other times even defending them.) 16 This will take place on the day when God judges people’s secrets through Jesus Christ, as my gospel declares.

The Jews and the Law

17 Now you, if you call yourself a Jew; if you rely on the law and boast in God; 18 if you know his will and approve of what is superior because you are instructed by the law; 19 if you are convinced that you are a guide for the blind, a light for those who are in the dark, 20 an instructor of the foolish, a teacher of little children, because you have in the law the embodiment of knowledge and truth— 21 you, then, who teach others, do you not teach yourself? You who preach against stealing, do you steal? 22 You who say that people should not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? 23 You who boast in the law, do you dishonor God by breaking the law? 24 As it is written: “God’s name is blasphemed among the Gentiles because of you.”[b]

25 Circumcision has value if you observe the law, but if you break the law, you have become as though you had not been circumcised. 26 So then, if those who are not circumcised keep the law’s requirements, will they not be regarded as though they were circumcised? 27 The one who is not circumcised physically and yet obeys the law will condemn you who, even though you have the[c] written code and circumcision, are a lawbreaker.

28 A person is not a Jew who is one only outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. 29 No, a person is a Jew who is one inwardly; and circumcision is circumcision of the heart, by the Spirit, not by the written code. Such a person’s praise is not from other people, but from God.

Footnotes:

  1. Romans 2:6 Psalm 62:12; Prov. 24:12
  2. Romans 2:24 Isaiah 52:5 (see Septuagint); Ezek. 36:20,22
  3. Romans 2:27 Or who, by means of a
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Reema 2 Reimer 2001 (REIMER)

Doaromm ha jie kjeene Entschuldjunk, jie Mensche, wan jie aundre rechte, wiel jie doone de naemlije Dinje dee jie enn aundre rechte, en fedaume junt selfst doamet.

Wie weeta oba daut Gott sien Uadeel enn Woarheit es aun soone dee soont aungone.

En denkst du, du Mensch, daut wan du aundre rechte deist dee soont doone, oba daut naemlijet deist, daut du Gott sien Uadeel woascht febie jlepe?

Oda fe-achst du Gott siene rikje Leeftolichkjeit, en daut hee so goot to die es, uk siene groote Jedult, weetst oba nich daut hee die doaderch no de Buesse leide deit?

Oba doano aus dien hoadet en onnbuessfoadjet Hoat es, saumelst du fa die selfst Oaja jaejen daen Dag wan Gott sien Oaja woat jeoppenboat woare enn Gott sien jerachte Jerechtsdag,

dee en jiedrem woat doano fejelte aus siene Woakje sent;

daut eewjet Laewe fa dee, dee emm goodet doone aunhoole, en Harlichkjet, Ea, en daut waut nich fejenklich es, seake;

oba dee, dee no aeare eajne Ea seakje en de Woarheit nich jehuarsaum sent, en leewa de Onnjerachtichkjet jehuarsaum sent, - kjeene Jnod, en sien Oaja.

En jieda dee Beeset hinjaraun jeit, woat Triebsaul en Oaja habe, easchtens de Jude en uk de Grieche

10 Oba Ea, Harlichkjet, en Fraed fa aul daen, dee goodet doone, easchtens de Jude en uk de Grieche;

11 wiels bie Gott es kjeen aunseene de Person.;

12 Waea oone Jesats jesindicht haft woat oone daut Jesats felore gone; waea em Jestats jesindicht haft woat derch daut Jesats jerecht woare;

13 dan nich dee, dee daut bloos heare sent fer Gott jeracht, oba dee, dee daut Jesats jehoole habe woare Jerachtfoadicht senne.

14 Dan dee Felkja dee daut Jesats nich ha, oba utem Jewesse daut doone waut daut Jesats sajcht, sent fa sikj selfst daut Jesats wan see daut uk nich ha,

15 en bewiese doamet daut dee Woakje fomm Jesats en aea Hoat jeshraewe es, en aeare Jewesse jaewe an Zeichness, en aeare Jedanke doone sikj unjarenaunda entwaeda beschuldje oda entschuldje,

16 aun daem Dach wan Gott woat Mensche aea Jeheemet rechte derch Jesus Christus sien Evanjeelium daut ekj jepraedicht hab.

17 Oba wan du en Jud jenant best, en felatst die oppem Jesats, en puchst die doamet daut du Gott kjanst,

18 en weetst waut sien Wele es, en wiels du em Jesats jeleat best kaunst du unjaschiede waut daut baste es,

19 en best aewazeicht daut du de Blinje leide kaunst, uk en Licht best fa daen, dee em Diestre sent;

20 en Unjarechta fa dee Noare, en Lear fa Kjinja, en hast en Form fonn Erkjantnes en Woarheit em Jesats;

21 Wan du dan en aundrem leare deist, deist du die selfst nich leare? Wan du to en aundrem praedje deist daut hee nich staele saul, deist du staele?

22 Du sajchst en Aundrem hee saul nich de Eehe braekje, brakjst du de Eehe? Du hast en Aufshue fa Jetse, oba deist du de Tempels beroowe?

23 Du puchst die em Jestats, oba deist du Gott spatre doaderch daut du daut Jesats brakjst?

24 Dan Gott sien Nome woat jelastat mank de Heide waeajen junt, so aus et jeshraewe steit.

25 Dee Beschniedunk haft secha en Weat wan du daut Jesats helst, oba wan du daut Jesats aewatraede deist, es diene Beschniedunk ne Onnbeschniedunk jeworde.

26 Doaromm, wan dee, dee nich beschnaede es, dee Jesats Bedinjunje helt, woat am sien Onnbeschnaede senne nich aunjeseene woare aus ne Beschniedunk?

27 En saul nich daut Oonbeschnaedne bie Natua, wan daut daut Jesats helt, die rechte dee du no daut Lata en Beschnaede senne, daut Jesats aewatraede deist?

28 Dan en Jud es nich daut waut fonn Buta to seene es, en dee Beschniedunk es nich waut fonn Bute es;

29 oba en achta Jud es dee, dee ennalich eena es, en de Beschniedunk es daut waut em Hoat es, em Jeist, nich enn Latre, daem sien Riem fonn Gott es, nich fonn Mensche.

Reimer 2001 (REIMER)

Copyright © 2001 by Elmer Reimer

Romans 2 New International Version (NIV)

God’s Righteous Judgment

You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Now we know that God’s judgment against those who do such things is based on truth. So when you, a mere human being, pass judgment on them and yet do the same things, do you think you will escape God’s judgment? Or do you show contempt for the riches of his kindness, forbearance and patience, not realizing that God’s kindness is intended to lead you to repentance?

But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God’s wrath, when his righteous judgment will be revealed. God “will repay each person according to what they have done.”[a] To those who by persistence in doing good seek glory, honor and immortality, he will give eternal life. But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. There will be trouble and distress for every human being who does evil: first for the Jew, then for the Gentile; 10 but glory, honor and peace for everyone who does good: first for the Jew, then for the Gentile. 11 For God does not show favoritism.

12 All who sin apart from the law will also perish apart from the law, and all who sin under the law will be judged by the law. 13 For it is not those who hear the law who are righteous in God’s sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. 14 (Indeed, when Gentiles, who do not have the law, do by nature things required by the law, they are a law for themselves, even though they do not have the law. 15 They show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them and at other times even defending them.) 16 This will take place on the day when God judges people’s secrets through Jesus Christ, as my gospel declares.

The Jews and the Law

17 Now you, if you call yourself a Jew; if you rely on the law and boast in God; 18 if you know his will and approve of what is superior because you are instructed by the law; 19 if you are convinced that you are a guide for the blind, a light for those who are in the dark, 20 an instructor of the foolish, a teacher of little children, because you have in the law the embodiment of knowledge and truth— 21 you, then, who teach others, do you not teach yourself? You who preach against stealing, do you steal? 22 You who say that people should not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? 23 You who boast in the law, do you dishonor God by breaking the law? 24 As it is written: “God’s name is blasphemed among the Gentiles because of you.”[b]

25 Circumcision has value if you observe the law, but if you break the law, you have become as though you had not been circumcised. 26 So then, if those who are not circumcised keep the law’s requirements, will they not be regarded as though they were circumcised? 27 The one who is not circumcised physically and yet obeys the law will condemn you who, even though you have the[c] written code and circumcision, are a lawbreaker.

28 A person is not a Jew who is one only outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. 29 No, a person is a Jew who is one inwardly; and circumcision is circumcision of the heart, by the Spirit, not by the written code. Such a person’s praise is not from other people, but from God.

Footnotes:

  1. Romans 2:6 Psalm 62:12; Prov. 24:12
  2. Romans 2:24 Isaiah 52:5 (see Septuagint); Ezek. 36:20,22
  3. Romans 2:27 Or who, by means of a
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes