10 Breeda, mien hoate Felanje, en mien Jebaed to Gott fa Iesrael es, daut dee muchte Seelich woare.

Dan ekj jaew an Zeichness daut see iewrich sent fa Gott, oba nich met Festentness.

Wiel see Gott siene Jerachtichkjeit nich kjanne, en feseakje aeare eajne Jerachtichkjeit haeatostale, ha see sikj nich to Gott siene Jerachtichkjeit hanjejaeft.

Dan Christus es daut Enj fonnet Jesats fa Jerachtichkjeit fa aul daen, dee Jleewe.

Mooses schreef: "Dee Mensch, dee de Jerachtichkjeit em Jesats eeft, saul doaderch laewe".

Oba dee Jerachtichkjeit fom Gloowe sajcht: "Saj nich en dien Hoat, 'Waea woat enopp foare nom Himel?'" [daut meent Christus rauf hole];

Oda: "Waea woat erauf foare no de Doodes?" [daut meent Christus enopp brinje fonn dee Doodes].

Oba waut sajchtet? "Daut Wuat es dicht bie die, enn dien Mul en enn dien Hoat, dit es daut Wuat fom Gloowe daut wie fekjindje.

Wiels wan du met dien Mul daem Herr Jesus bekjanst, en enn dien Hoat jleefst daut Gott am fom Doot haft oppjewakjt, woascht du seelich."

10 Dan met daut Hoat jleeft Maun to Jerachtichkjeit, en metem Mul bekjant Maun to Seelichkjeit.

11 Dan de Schreft sajcht: "Waeaemma aun am jleeft woat nich to Schaunde woare".

12 Dan doa es kjeen unjascheet tweschen Jude en Grieche; dan de naemlije Herr aewa aulem es Rikj fa aule dee am aunroope.

13 Dan en jiedra, waeaemma daem Herr sien Nome aunroopt woat seelich woare.

14 Oba woo saele see daem aunroope en daem see nich jleewe? woo kjenne see jleewe aun daem fonn waem see nich jeheat habe? en woo saele see heare oone daut waea praedje deit?

15 en woo saele see praedje wan see nich erut jeschekjt sent? soo auset jeschraewe steit: "Woo wundascheen sent daen aeare Feet dee Fraed praedje, en goode Norecht brinje!"

16 Oba dee sent nich aule daut Evanjeelium jehuarsaum jewast. Dan Jesaja sajcht: "Herr, waea haft jejleeft waut wie praedje?"

17 Aulso dee Gloowe kjemt derch heare, en heare kjemt derch Christus sien Wuat.

18 Ekj saj oba: ha see nich jeheat? Na secha! aeare Stem es aewa de gaunse Ead jegone, en aeare Wead aewa de gaunse Welt wua Mensche sent.

19 Ekj saj oba: Wist Iesrael nich? Eascht saed Mooses: "Ekj wel junt aufjenstich moake aewa daen dee nich en Folkj sent, en derch en Onnfestaendjet Folkj woa ekj junt oajre".

20 Oba Jesaja es seeha Brow en sajcht: "Ekj wort jefunge fonn daen, dee mie nich sochte: ekj wort oppenboa to daen, dee nich no mie jefroagt haude".

21 Oba to Iesrael sajcht hee: "Daen dachaewa ha ekj miene henj utjestrakjt no en Folkj daut Onnjerhuarsaum en Wadaspanstich es".