Paul, Jesus Christus sien Sklow, beroope aus en Apostel, bestemt fa Gott sien Evanjeelium;

[daut hee ferhaea fesproake haud enne Heilje Schreft derch siene Profeete]

Fonn sien Saen, dee fonn Doft sien Staum kjeem nom Fleesch,

oba met Macht beteakjent wort aus Gott sien Saen no daem Jeist de Heilichkjeit derch sien oppstone fom Doot;

derch daem wie Jnod en daut Apostelaumt jekraeaje habe tom Jehuarsaum emm Gloowe mank aule Felkje omm sien Nome haulwe.

Jie sent uk mank dee, dee beroope sent enn Jesus Christus;

Aun aul dee, dee enn Room sent, daen Gott leef haft, dee Heilje jenant sent. Mucht Jnod en Fraed fonn Goot onns Foda en fonn daem Herr Jesus Christus met ju senne.

Tom easchte dank ekj mien Gott derch Jesus Christus fa junt aule, wiel enn aule Welt woat fonn jun Gloowe jeraet.

Dan Gott, daem ekj enn mien Jeist deen em Evanjeelium fonn sien Saen, es mien Zeij, woo ekj enn eent fonn junt raed enn mien Jebaed.

10 Emma enn miene Jebaed prache ekj auf ekj feleicht nu boolt ne goode Reis kaun habe, no Gott sien Wele, no junt to kome.

11 Dan mie felangt daut junt to seene, daut ekj junt ne jeistlije Gow kaun met deele, daut jie muchte jejrint woare,

12 Daut heet, daut ekj met junt toop kaun jetreest woare derch daen Gloowe daen wie toop habe.

13 Ekj wel junt oba nich em Dunkle lote, Breeda, daut ekj foaken jeplont haud no junt to kome daut ekj mank junt uk waut Frucht kunn habe so aus mank aundre Felkja, oba ekj wort bottt nu emma jehindat.

14 Ekj sie en Schuldna aun de Grieche uk de Utlenda, aun dee Kluake uk dee, dee nich Kluak sent;

15 Doaromm, so wiet us mie daut aunbelangt sie ekj iewrich uk junt enn Room daut Evanjeelium to praedje.

16 Dan ekj schaem mie nich met daut Evanjeelium, dan daut es dee Krauft Gottes aul dee seelich to moake dee doaraun jleewe, de Jude daut easchte en uk de Grieche.

17 Dan doarenn es Gott siene Jerachtichkjeit jeoppenboat fom Gloowe tom Gloowe, so auset jeschraewe steit, "Dee Jerachte saul derch sien Gloowe laewe".

18 Dan Gott sien Oaja es fom Himel jeoppenboat jaejen aulet Gottloose en Onnjerachtichkjeit enn Mensche, dee enn Onnjerachtichkjeit de Woarheit bedrekje.

19 Dan waut fonn Gott to weete es, es mank an jeoppenboat worde.

20 Dan dee Dinje dee nich to seene sent, naemlich Gott siene eewje Krauft en Gottheit, sent doch goot to festone derch daut waut hee erschaufe haft, so daut see oone enschuldjunk sent.

21 Wiels, aus see Gott kjannde, deede see am nich feharliche aus Gott, weare am uk nich dankboa, worde stolt en aeare Jedanke, en aeara Hoate Jedanke worde enne Diestanes enenn jefeat.

22 See jeewe faea daut see Kluak weare, oba muake sikj selfst to Noare,

23 en enndade Gott siene onnfejenklijche Harlichkjeit enn ne aenlichkjeit fonn fejenklijche Mensche, en Faejel, en feehabeensche Tiere, en krupende Kjraeta ennen.

24 Doaromm jeef Gott an han derch aeare Loste en aeare Hoate, daut see enn Onnreinichkjeit sikj aeare Kjarpa unjarenaunda to Schaund brochte.

25 See habe Gott siene Woarheit je-endat to Laeajes, en ha daut waut ershaufe es aunjebaet leewa aus daem dee daut erschaufe haft, dee opp eewich jesaejent es. Amen.

26 Doaromm jeef Gott an enn aeare schentliche Losst han, dan sogoa aeare Frulied habe daen natearliche Ommgank met Mana je-endat no daut waut jaeajen daut natearliche es;

27 en uk dee Mana ha daen natearlichen Ommgank met de Fru felote, en brenne enn aeare Losst eena tom aundra, Mana ha Ommgank met Mana, en driewe daut waut schaunthauft es, en ha enn sikj selfst dee Strof jekraeaje fa aea Ertum, so auset sull senne.

28 En jrod so aus see nich wulle Gott en aeare Jedanke hoole, haft Gott an hanjejaeft daut see en faulscha Senn ha, daut to doone waut nich Schekjlijch es.

29 See sent foll Onnjerachtichkjeit, Boosheit, Jiets, Beeset, sent aufjenstich, foll Mort, Striet, sent hinjarikjsch, ha beese Raed, sent Laejna,

30 see spotte, hause Gott, sent Frajch, Onnfeschaemt, puche sikj, finje aula haunt ut meeha beeset to driewe, sent Elre onnjehuarsaum,

31 ha kjeen Festentnes, sent nich to fetruea, oone Leew, ha kjeen Erboarme.

32 En wan see uk Gott siene Ordninj weete, daut dee, dee soont aungone daem Doot fedeene, daut nich bloos doch doone, oba unjastete aundre dee daut aungone.

Bible Gateway Sponsors