Add parallel Print Page Options

Cầu Xin Chúa Bảo Vệ, Hướng Dẫn, và Tha Thứ

Thơ của Ða-vít

Chúa ôi, con hướng linh hồn con về Ngài.
Ðức Chúa Trời của con ôi, con tin cậy Ngài,
Xin đừng để con bị hổ thẹn;
Xin đừng để kẻ thù của con thắng hơn con.
Thật vậy không ai trông đợi Ngài mà bị hổ thẹn bao giờ;
Nhưng xin để những kẻ phản bội vô cớ bị hổ thẹn.

Chúa ôi, xin cho con biết các đường lối Ngài;
Xin dạy con các nẻo đường Ngài;
Xin dẫn dắt con theo chân lý Ngài, và xin dạy dỗ con,
Vì Ngài là Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của con,
Và vì con trông đợi Ngài suốt ngày.

Chúa ôi, xin nhớ lại lòng thương xót và tình thương của Ngài,
Vì chúng đã có tự ngàn xưa.
Xin Ngài đừng nhớ đến những tội lỗi và những vi phạm của con thuở con còn niên thiếu;
Xin theo lòng thương xót của Ngài mà nhớ đến con,
Vì cớ lòng tốt của Ngài, Chúa ôi.

Chúa là Ðấng tốt và ngay thẳng;
Vì thế Ngài dạy bảo kẻ có tội phải quay về đường ngay.
Ngài dẫn dắt người khiêm nhường theo đường công lý;
Ngài dạy dỗ người khiêm nhu theo đường lối của Ngài.
10 Tất cả các đường lối của Chúa đều là nhân từ và chân thật
Cho những ai gìn giữ giao ước và chứng ngôn Ngài.

11 Vì cớ danh Ngài, Chúa ôi,
Xin tha thứ tội lỗi con, vì tội con nặng lắm.
12 Ai là người kính sợ Chúa?
Ngài sẽ chỉ dạy người ấy con đường phải chọn.
13 Linh hồn người ấy sẽ hưởng phước hạnh;
Con cháu người ấy sẽ thừa hưởng đất.

14 Chúa bày tỏ ý định Ngài cho những người kính sợ Ngài;
Ngài cho họ biết giao ước Ngài.
15 Mắt tôi ngưỡng vọng Chúa,
Vì Ngài sẽ gỡ chân tôi ra khỏi bẫy lưới.

16 Xin Ngài đoái đến con và tỏ lòng khoan dung đối với con,
Vì con thật cô đơn và khốn khổ.
17 Những nan đề của lòng con gia tăng nhiều quá;
Xin đem con ra khỏi cảnh khốn cùng;
18 Xin đoái đến những khổ đau và hoạn nạn của con,
Và xin tha thứ mọi tội lỗi của con.

19 Xin nhìn xem những kẻ thù con,
Kìa, chúng nhiều thay;
Chúng ghét con,
Chúng ghét cay ghét đắng.
20 Xin bảo vệ mạng sống con và giải cứu con;
Xin đừng để con bị hổ thẹn,
Vì con nương náu mình nơi Ngài.
21 Nguyện đức thanh liêm và lòng chính trực gìn giữ con,
Vì con chỉ trông cậy nơi Ngài.

22 Ðức Chúa Trời ôi, xin giải cứu I-sơ-ra-ên khỏi mọi cảnh khốn khó ngặt nghèo.