Add parallel Print Page Options

Hãy ca ngợi Chúa!
Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa,
Giữa đại hội của người chính trực và giữa hội chúng.
Những công việc của Chúa thật lớn lao thay.
Phàm ai ái mộ ắt phải suy nghĩ.
Công việc Ngài thật huy hoàng và tráng lệ.
Ðức công chính Ngài còn đến đời đời.
Những việc lạ lùng Ngài làm sẽ được ghi nhớ mãi.
Chúa là Ðấng khoan dung độ lượng và thương xót.
Ngài ban thực phẩm cho những người kính sợ Ngài.
Ngài ghi nhớ giao ước Ngài mãi mãi.

Ngài bày tỏ cho dân Ngài mãnh lực của công việc Ngài,
Khi Ngài ban cho họ sản nghiệp của các dân.
Các việc của tay Ngài đều chính đáng và công bình.
Tất cả giới luật Ngài đều đáng tin cậy hoàn toàn.
Các giới luật ấy được vững lập đời đời vô cùng,
Và được thực thi cách chân thành và ngay thẳng.
Ngài đã ban ơn cứu chuộc cho con dân Ngài.
Ngài đã lập giao ước Ngài để nó trường tồn mãi mãi.
Danh Ngài là thánh và đáng tôn kính thay!

10 Kính sợ Chúa là khởi đầu của khôn ngoan.
Tất cả những ai làm thế đều là người thông sáng.
Nguyện sự ca ngợi Ngài tồn tại đời đời.

Phước của Người Kính Sợ CHÚA

(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)