A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 25:16-22 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

16 Örökkévaló, nézz rám, légy kegyelmes hozzám,
    mert gyenge és magányos vagyok!
17 Enyhítsd szívem aggodalmát,
    ments ki bajaimból!
18 Vedd észre, mennyi baj és próbatétel vesz körül,
    és bocsásd meg minden bűnömet!
19 Nézd, mennyi ellenségem van,
    akik gyilkos szándékkal gyűlölnek engem!
20 Istenem, védj meg, és ments meg tőlük,
    hiszen benned bízom,
    ne kelljen csalódnom!
21 Ártatlanságom és egyenességem védjen meg,
    mert rád várok, Istenem, hogy megszabadíts!
22 Ó Istenem, mentsd ki Izráelt
    minden bajból!

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Márk 7:31-8:13 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Meggyógyít egy süketnémát

31 Jézus ezután visszatért Tírusz vidékéről. Szidónon át — a Tízváros vidékén keresztül — a Galileai-tóhoz ment. 32 Odavittek hozzá egy férfit, aki teljesen süket volt, és beszélni is alig tudott. Kérték, hogy tegye rá a kezét, és gyógyítsa meg.

33 Jézus egy kissé távolabb vitte a tömegtől, és a fülébe dugta az ujját. Majd a megnyálazott ujjával megérintette a férfi nyelvét. 34 Ezután feltekintett az égre, felsóhajtott, és ezt mondta: „Effata!” Ez azt jelenti: „Oldódj meg!” 35 Ekkor a férfinak meggyógyult a hallása, és a nyelve is megoldódott: rendesen tudott beszélni.

36 Jézus megparancsolta, hogy erről senkinek se beszéljenek. De minél jobban tiltotta, annál inkább terjedt a híre. 37 Mindenki nagyon csodálkozott a süketnéma gyógyulásán, és ezt mondták: „Milyen jól tesz mindent! A süketek fülét megnyitja, a némák nyelvét pedig megoldja!”

Jézus enni ad több, mint négyezer embernek

Azokban a napokban ismét nagy sokaság gyűlt Jézus köré, de már minden ennivalójuk elfogyott. Ezért Jézus magához hívta a tanítványait: „Sajnálom ezeket az embereket, mert már három napja velem vannak, és kifogytak minden ennivalóból. Ha éhesen küldeném haza őket, összeesnének az úton, hiszen sokan közülük elég messziről jöttek.”

A tanítványok ezt felelték: „Lakatlan helyen vagyunk, messze a falvaktól. Hogyan lehetne ennyi embert jóllakatni?”

„Hány kenyeretek van?” — kérdezte Jézus.

„Hét” — válaszolták.

Ezután Jézus szólt az embereknek, hogy üljenek le a földre. Majd kezébe vette a hét kenyeret, és miután hálát adott Istennek, darabokra törte, és kezdte osztani a tanítványainak, hogy adják tovább. Ők szét is osztották a sokaság között. A tanítványoknál volt néhány kisebb hal is. Jézus ezekért is hálát adott Istennek, majd odaadta nekik, hogy azokat is osszák szét. Mindenki evett, és jól is lakott. Végül összeszedték a maradékot, és a darabokkal hét kosarat töltöttek meg. Körülbelül négyezer férfi volt ott. Ezután Jézus hazaküldte a sokaságot. 10 Majd tanítványaival együtt azonnal egy bárkába szállt, és Dalmanuta vidékére ment.

A farizeusok csodát kívánnak Jézustól

11 Egyszer farizeusok jöttek hozzá, hogy vitatkozzanak vele, kikérdezzék, és próbára tegyék. Azt kérték, hogy tegyen valami csodát, mutasson nekik mennyei jelt bizonyítékul Istentől. 12 Jézus a szíve mélyéből felsóhajtott, és ezt mondta: „Miért akar ez a nemzedék mindenáron valamilyen csodás jelt látni?! Igazán mondom: semmiféle csodát nem fognak látni!” 13 Ezzel otthagyta őket, visszament a bárkába, és elindult a tó túlsó partjára.

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

2 Mózes 35-36 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A szombati nyugalom törvénye

35 Mózes összegyűjtötte Izráel egész közösségét, és ezt mondta nekik: „Ezeket parancsolta az Örökkévaló nektek: »Hat napon keresztül végezzétek a munkátokat, de a hetedik nap a szombati nyugalom szent napja, amely az Örökkévaló számára van elkülönítve. Aki ezen a napon is közönséges munkát végez, az halállal bűnhődjön! Szombaton még tüzet se gyújtsatok otthonaitokban!«”

Adakozás a Szent Sátor építéséhez

Mózes kihirdette Izráel egész közösségének: „Ezt parancsolta az Örökkévaló: »Gyűjtsétek össze, amit az Örökkévalónak akartok ajándékozni! Mindenki szabad elhatározásából hozzon ajándékot az Örökkévalónak! Ezeket a dolgokat gyűjtsétek össze: aranyat, ezüstöt, bronzot; kék, bíborpiros és skarlátvörös színű fonalat, finom fehér lenvásznat; kecskeszőrt, vörösre festett kosbőrt, kikészített állatbőröket, sittim fát;[a] világításra szolgáló olívaolajat; balzsamot és illatszereket a felkenetés szent olajához és a szent füstölőszerhez; ónix-köveket és egyéb drágaköveket, hogy befoglalják az efódba és a hósenbe.

10 Akik közöttetek jól értenek a különböző mesterségekhez, jöjjenek, és készítsenek el mindent, amit az Örökkévaló parancsolt: 11 a Szent Sátor takaróit, kapcsait, rácsait, reteszeit, oszlopait és az oszlopok talpait; 12 a Szövetségládát, annak fedelét és rúdjait; 13 a szent kenyerek asztalát, annak rúdjait, eszközeit és a szent kenyereket; 14 az arany mécstartót, annak eszközeit, mécseseit és a hozzá való olajat; 15 az illatáldozati oltárt és annak rúdjait; a felkenetés olaját és a füstölőszert; a Szent Sátor bejárati függönyét; 16 az égőáldozati oltárt, annak bronzrostélyát, rúdjait és eszközeit; a mosdómedencét és annak állványát; 17 az udvar kerítésének függönyeit, oszlopait, az oszlopok talpait; az udvar bejáratának függönyét; 18 a Sátor cövekeit, az udvar kerítésének cövekeit és a feszítő köteleket; 19 a papi ruhákat a szent helyen való szolgálathoz: Áron szent főpapi ruháját és Áron fiainak papi ruháit.«”

20 Ezután a gyűlés feloszlott, és Izráel közössége hazament. 21 Akiket szívük indított, és szellemük készségessé tett, elhozták adományaikat az Örökkévalónak. Összegyűjtötték a Szent Sátor és a papi ruhák elkészítéséhez szükséges anyagokat, és a Sátorban végzendő szolgálatokhoz szükséges dolgokat. 22 Jöttek a férfiak és asszonyok, és készségesen hozták arany ékszereiket: ruhákra való díszes csatokat, fülbevalókat, gyűrűket, nyakláncokat és mindenféle egyéb ékszert, és az Örökkévalónak ajándékozták.

23 Mindenki azt hozta, amije volt. Hoztak különböző fonalakat: kéket, bíborpirosat, skarlátvöröset, finom lenfonalat és kecskeszőrt, vörösre festett kosbőrt és kikészített állatbőrt. 24 Akinek ezüst- vagy bronztárgyai voltak, azokat hozták ajándékul az Örökkévalónak. Akinek sittim fája volt, azt ajánlotta föl.

25 Azok az asszonyok, akik ehhez értettek, a saját kezükkel fonták meg a fonalakat: kéket, bíborpirosat, skarlátvöröset és finom lenfonalat. 26 Azok az asszonyok, akik értettek hozzá, és készségesek voltak, fonalat fontak a kecskeszőrből.

27 A nép vezetői hoztak ónix-köveket és egyéb drágaköveket az efód és a hósen elkészítéséhez. 28 Ezen kívül hoztak még olívaolajat a mécsesekhez, meg különféle illatszereket a felkenetés olajához és a jó illatú füstölőszerhez.

29 Így hozták el önkéntes ajándékaikat a nép közül mindazok — asszonyok és férfiak egyaránt —, akiket szívük indított, hogy el lehessen végezni mindazt a munkát, amelyet az Örökkévaló Mózes által elrendelt.

A két mesterember megbízatása

30 Ezután Mózes kihirdette Izráel népének: „Nézzétek! Az Örökkévaló név szerint elhívta Júda törzséből Becalélt, aki Húr fiának, Úrinak a fia. 31 Betöltötte őt Isten Szellemével, bölccsé és értelmessé tette, megajándékozta tudással, mesterségbeli és művészi képességgel mindenféle munkához. 32 Ezért Becalél képes arra, hogy aranyból, ezüstből és bronzból elkészítse a Szent Sátorhoz szükséges felszereléseket, 33 ért a drágakövek véséséhez és befoglalásához, az ács- és asztalosmunkákhoz és mindenféle egyéb mesterséghez is.

34 Ezen felül Becalélt az Örökkévaló arra is képessé tette, hogy tanítsa a többieket. Ebben a Dán törzséből való Oholíáb, Ahíszámák fia is segíteni fog neki. 35 Az Örökkévaló felruházta mindkettőjüket azzal a képességgel, hogy el tudják végezni a szükséges fafaragó-, ötvös-, szövő- és hímzőmunkát. El tudják készíteni a Sátorhoz szükséges mintás szövött anyagokat is, kék, bíborpiros, skarlátvörös fonalakból és finom lenfonálból.

36 Most tehát Becalél, Oholíáb és a többi mesterember készítsék el a Szent Sátrat és annak minden fölszerelését, ahogyan megparancsolta az Örökkévaló. Mert ő adott nekik bölcsességet és értelmet, hogy mindent el tudjanak készíteni, ami szükséges.”

Ezután Mózes hívatta Becalélt, Oholíábot és a többi mesterembert. Ezeknek az Örökkévaló bölcsességet adott, hogy mindent el tudjanak készíteni, és önként felajánlották, hogy el is végzik a szükséges munkákat. Mózes átadta nekik az összes ajándékot, amelyet Izráel népe a Szent Sátor építéséhez összehordott, hogy ezekből készítsenek el mindent.

Azonban a nép továbbra is minden reggel hozta az önkéntes ajándékokat. Ezért a mesterek, akik a Szent Sátor különböző részein dolgoztak, Mózeshez mentek, és ezt mondták: „Többet hordott össze a nép, mint amennyi szükséges ahhoz, hogy mindent elkészítsünk, amit az Örökkévaló parancsolt.”

Akkor Mózes kihirdette a táborban, hogy a továbbiakban már senki ne készítsen újabb ajándékot a Szent Sátorhoz. Ezután a nép már nem hozott több ajándékot. Amit addig a napig összegyűjtöttek, az valóban elegendő volt az egész munka elvégzéséhez, sőt, még maradt is belőle felesleg.

A Szent Sátor fölépítése

A mesterek hozzákezdtek a Szent Sátor munkálataihoz. Készítettek 10 egyforma sátorlapot finom fehér lenvászonból. Mindegyiket kerubok figuráival díszítették, kék, bíborpiros és skarlátvörös színű fonallal. Mindegyik sátorlap hossza 28, a szélessége 4 könyök[b] volt. 10 Öt sátorlapot a hosszabb oldaluknál összekapcsoltak egyetlen nagy takaróvá. Majd a másik 5 sátorlapból is készítettek egy hasonló takarót. 11 Azután ezt a két takarót összekapcsolták a végükre varrt, kék fonálból készült hurkok segítségével. 12 Ötven ilyen hurok volt mind a két nagy takaró szélén, egymással szemben. 13 Azután készítettek 50 aranykapcsot. A hurkokat párosával, aranykapcsok segítségével erősítették össze. Így lett a Sátor egyetlen egésszé.

14 Készítettek 11 egyforma, kecskeszőr takarót, hogy azokkal az előző, belső lenvászon sátorlapot befedjék. 15 Ezek a kecskeszőr takarók egyenként 30 könyök hosszúak és 4 könyök szélesek voltak. Ezek alkották a második réteget, amely a Sátort befedi. 16 Öt sátorlapot a hosszabb oldaluknál összekapcsoltak egyetlen nagy takaróvá. Majd a maradék 6 sátorlapból is készítettek egy ehhez hasonló nagy takarót. 17 Ezt a kettőt összeerősítették a végükre varrt, fonálból készült hurkok segítségével. Ötven ilyen hurok volt mind a két takaró szélén, egymással szemben. 18 Azután készítettek 50 bronzkapcsot. A hurkokat párosával, a bronzkapcsok segítségével összekapcsolták. Így lett a kettő egyetlen sátortakaróvá.

19 Készítettek ezeken kívül egy harmadik takarót is vörösre festett kosbőrökből, majd azon fölül még egy negyediket legkívülre, kikészített állatbőrökből.

20 A Szent Sátor oldalai számára sittim fából rácsokat készítették, amelyeket függőlegesen fölállítottak egymás mellé. 21 Minden rács 10 könyök magas és másfél könyök széles volt. 22 A két szélükön egy-egy függőleges rúd állt, amelyeket keresztlécek kapcsoltak össze. Minden rács erre a mintára készült. 23 Húsz rácsot illesztettek egymás mellé, ez lett a Sátor déli oldala. 24 Minden rácsot két, ezüstből öntött téglára állítottak, amelyekbe a rács két szélső rúdja beleilleszkedett. Tehát a 20 rács alatt összesen 40 ezüsttégla feküdt.

25 Ugyanígy készítettek az északi oldal számára is 20 rácsot. 26 Azok is 40 ezüsttéglán álltak: minden rács két ezüsttéglán. 27 A nyugati oldalt 6 rácsból készítették. 28 Ezen kívül még 1-1 rácsot állítottak a nyugati oldal két sarkára. 29 A sarokrácsokat mindkét saroknál összeillesztették a szomszédos rácsokkal, az aljuktól a tetejükig, ahol aranykarika kapcsolta őket össze. 30 Tehát a nyugati oldalon összesen 8 rács állt, és mindegyik alatt 2-2 ezüst-tégla.

31 Az északi, déli és a hátsó, vagyis a nyugati oldalon 32 egyaránt 5-5 ilyen vízszintes reteszrúd rögzítette a rácsokat egymással párhuzamosan. 33 A hátsó, vagyis a nyugati oldal egész hosszában a középső reteszrúd a rácsokon belül volt. 34 Arannyal borították be a rácsokat és a retesz-rudakat is. A rácsokon aranykarikák voltak, hogy ezekbe illeszkedjenek a retesz-rudak.

35 Készítettek kárpitot finom fehér lenvászonból a Szent Sátor belsejébe, amelyet hozzáértő mesterek kerubok figuráival díszítettek; kék, bíborpiros és skarlátvörös színű fonallal. 36 A kárpitot 4 oszlopra függesztették. Az oszlopok sittim fából készültek, arannyal vonták be őket. Minden oszlop egy-egy ezüst-talpon állt. Az oszlopok tetején aranyhorgok voltak, ezekre akasztották föl a kárpitot.

37 Az egész Sátor bejáratára készítettek egy függönyt finom fehér lenvászonból. Ezt kék, bíborpiros és skarlátvörös színű fonallal készült hímzésekkel díszítették. 38 A függönyt 5 oszlop tartotta, a tetejükön lévő aranyhorgok segítségével. Az oszlopokat arannyal burkolták be, és egy-egy bronztéglán álltak.

Footnotes:

  1. 2 Mózes 35:7 sittim fát Ez a fa minden valószínűség szerint az Egyiptomban, É-Afrikában és a Közel-Keleten gyakori akácia-fajok egyike (Acacia sp.), amelyet a Szent Sátor építéséhez is felhasználtak. Nem azonos a hazánkba É-Amerikából betelepített akácfával!
  2. 2 Mózes 36:9 könyök Ókori hosszmérték, kb. 52 cm.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes