A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 18:1-6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A zenészek vezetőjének. Dávidnak, az Örökkévaló szolgájának éneke, amelyet azon a napon szerzett, amikor az Örökkévaló megszabadította őt minden ellenségétől, még Saultól is. Ezt énekelte Dávid:

18 Szeretlek, Örökkévaló,
    te vagy minden erőm forrása![a]

Az Örökkévaló az én Kősziklám
    és erős kőváram!
Istenem a kősziklám,
    hozzá menekülök!
    Ő véd meg engem!
Benne van minden erőm,
    ő vezet a győzelemre!
Ő a rejtekhelyem,
    magasan fönn, a hegyeken.

Az Örökkévalóhoz kiáltok, aki dicséretre méltó,
    és megszabadulok ellenségeimtől.
A halál kötelei gúzsba kötöttek,
    megrémített a pusztító áradat.
Testemre fonódtak a Seol kötelei,
    megfogtak a halál csapdái.
De nagy bajomban az Örökkévalóhoz kiáltottam,
    Istenemet hívtam segítségül.
Templomában meghallotta hangomat,
    kiáltásom feljutott hozzá,
    meghallgatott!

Footnotes:

  1. Zsoltárok 18:1 Ez a zsoltár megtalálható a 2Sám 22-ben is.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Máté 21:1-17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Jézus királyként vonul be Jeruzsálembe

21 Jézus és tanítványai Jeruzsálemhez közeledtek. Az Olajfák hegyéhez értek, Betfagé falu szélére. Akkor Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: „Menjetek be ebbe a faluba! Találtok ott egy kikötött szamarat, a csikójával együtt. Oldjátok el mindkettőt, és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna ezért, mondjátok meg neki, hogy az Úrnak van szüksége rájuk. Akkor azonnal elengedi őket.”

Ez azért történt, hogy beteljesedjen, amit a próféta mondott:

„Mondjátok meg Sion népének:[a]
    »Nézd, itt jön a Királyod!
Alázatos, és szamáron ül,
    teherhordó állat csikóján.«”[b]

A tanítványok el is mentek, és mindent úgy tettek, ahogyan Jézus mondta. Elhozták a szamarat és a csikóját, ráterítették felsőruháikat, Jézus felült rá, és így közeledett Jeruzsálem felé. Nagy tömeg gyűlt össze, és Jézus elé, az útra terítették felsőruháikat. Mások ágakat vágtak le a fákról, és azokat szórták eléje az útra. Az előtte és utána vonuló sokaság így kiáltozott:

„Hozsánna[c] Dávid Fiának!
    Áldott legyen, aki az Örökkévaló nevében jön![d]

Hozsánna a magasságban Istennek!”

10 Amikor Jézus Jeruzsálembe ért, az egész város felbolydult. Mindenki azt kérdezte a másiktól: „Ki ez?”

11 A Jézust kísérő sokaság így válaszolt: „Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből.”

Kizavarja a kereskedőket a Templomból

12 Jézus ezután bement a Templom területére, és kizavarta onnan azokat, aki ott árultak és vásároltak. Felborította a pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait, 13 és rájuk szólt: „Ezt mondja az Írás: »Az én Házamat imádság házának fogják nevezni.«[e] Ti azonban »rablók barlangjává« tettétek!”[f]

14 Akkor vakok és sánták mentek Jézushoz a Templom területén, és ő meggyógyította őket. 15 A főpapok és a törvénytanítók látták Jézus csodálatos gyógyításait, és hallották, amint a gyerekek a Templom területén így kiáltoznak: „Hozsánna a Dávid Fiának!” Mindezek miatt nagyon megharagudtak, 16 és megkérdezték Jézustól: „Nem hallod, mit kiabálnak ezek a gyerekek?!”

„Hallom! — válaszolta Jézus. — De bizonyára olvastátok ezt az Írásban: »A csecsemők és a kisgyermekek szája által szereztél magadnak dicséretet.«”[g]

17 Ezzel otthagyta őket, kiment Jeruzsálemből, és Betániában töltötte az éjszakát.

Footnotes:

  1. Máté 21:5 Sion népének Szó szerint: „Sion leányának”, vagyis Jeruzsálemnek.
  2. Máté 21:5 Idézet: Zak 9:9.
  3. Máté 21:9 Hozsánna Héber szó, amelyet segítséget kérő imádságban szoktak használni. Itt azonban üdvözlő felkiáltás, amellyel Jézust, mint királyt köszöntötték. A 15. versben is.
  4. Máté 21:9 Idézet: Zsolt 118:26.
  5. Máté 21:13 Idézet: Ézs 56:7.
  6. Máté 21:13 Idézet: Jer 7:11.
  7. Máté 21:16 Idézet: Zsolt 8:2 (Szeptuaginta).
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Jób 19-21 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Jób ötödik válasza

19 Ezután Jób válaszolt:

„Meddig gyötörtök még,
    meddig kínoztok efféle beszédekkel?!
Százszor is megaláztatok már!
    Nem szégyelltek így rám támadni?!
Még ha valóban tévedtem is,
    mi közötök hozzá?
Csak fölém akartok kerekedni,
    hogy igazabbnak tűnjetek nálam,
ezért mondjátok, hogy megaláztatásomnak
    magam vagyok az oka.
Tudjátok meg hát, hogy Isten alázott meg engem!
    Ő kerített hálójába.
Hiába kiáltozom: »Segítség!«
    Nem érkezik válasz.
Hiába keresem igazamat,
    nem hallgat meg senki.
Isten torlaszolta el utamat,
    nem mehetek tovább!
    Sötétségbe borította ösvényemet.
Megfosztott a tisztelettől és megbecsüléstől,
    amely, mint korona ékesítette fejem.
10 Körös-körül lerombolta minden védelmem,
    egészen végem van!
Annyi reményem maradt,
    mint a gyökerestül kitépett fának.
11 Haragra lobbant ellenem,
    s mint ellenségével, úgy bánt velem.
12 Ellenem küldte seregeit,
    ostromgyűrűt vontak körém,
    lakóhelyem körülvette táboruk.

13 Testvéreimet eltávolította tőlem,
    ismerőseim is idegennek tekintenek,
14 rokonaim elhagytak,
    elfelejtettek még a barátaim is.
15 Fizetett szolgáim és a szolgaleányok
    rám sem ismernek, idegennek tekintenek.
16 Ha szólítom szolgámat, nem felel,
    hiába könyörgök, nem is válaszol.
17 Feleségem undorodik leheletemtől,
    testvéreim iszonyodnak tőlem.
18 Még a gyermekek is lenéznek,
    s kicsúfolnak, ha felkelek.
19 Bizalmas barátaim megutáltak,
    akiket szerettem, ellenem fordultak.
20 Csupa csont és bőr vagyok,
    alig maradt bennem élet.

21 Könyörüljetek rajtam, barátaim, könyörüljetek,
    mert Isten keze sújtott le rám!
22 Még ti is üldöztök, mint Isten?
    Mikor fáradtok már bele?

23 Ó bárcsak feljegyeznék szavaimat!
    Bárcsak könyvtekercsbe írnák azokat!
24 Vasvesszővel írják ólomtáblára,
    sziklába véssék, hogy fennmaradjon örökre!
25 Mert tudom, hogy Megváltóm él!
    Mikor eljön a vég, itt fog állni a Földön,
    és védelmemre kel!
26 Miután bőröm és testem elpusztul,
    meg fogom látni Istent!
27 Igen, meglátom őt a saját szememmel!
    Én magam látom meg,
    és nem lesz számomra idegen![a]

Mennyire égeti belső részeimet,
28     mikor ezt mondjátok: »Jöjjetek, üldözzük Jóbot!
    Mutassuk meg, hogy szenvedésének oka őbenne rejlik!«
29 Így hát jobb, ha féltek a büntetéstől,
    mert haragotok bűn, amely büntetést érdemel,
    S majd ti is megtudjátok, milyen az ítélet!”

Cófár prédikál Jóbnak

20 Ezután a naamái Cófár szólalt meg:

„Gondolataim felkavarják lelkemet,
    sürgetnek, hogy válaszoljak neked, Jób.
Hiszen te állandóan kioktatsz,
    és megszégyenítesz minket!
    De majd én bölcsen megfelelek!

4-5 Tudod-e, hogy a gonoszok nem örülhetnek sokáig?!
    Tudod-e, hogy az istentelenek vigadozása
    csak egy pillanatig tart?!
Mióta Isten Ádámot a Földre helyezte,
    ez mindig is így volt!
Mert ha büszkeségük az égig érne is,
    ha fejüket a felhőkig emelik is a gonoszok,
mégis eltűnnek örökre!
    Eltűnnek, mint mezőn a ganéj.
Akik látták őket ezt kérdezik:
    »Hová lettek oly hirtelen?«
Bizony, az istentelen eltűnik, mint az álom,
    nem látja többé senki sem.
Elfelejtik, mint a rossz álmot.
Akik látták, nem láthatják soha többé.
    Otthona is elfelejti, nem emlékszik rá.
10 Amit apjuk elvett a szegényektől,
    gyermekei fizetik vissza.
Bizony, a gonosz ki kell engedje markából
    minden vagyonát!
11 Még ha fiatal is, erőtől duzzad,
    hirtelen mégis a porban fekszik,
    egyszerre odavan.

12 A gonosznak édes a gonoszság,
    szinte szájában tartogatja,
    nyelve alatt rejtegeti sokáig,
13 sajnálja lenyelni,
    hosszan ízlelgeti.
14 De gyomrában a gonoszság megkeseredik,
    s mint a kígyóméreg, olyan lesz a belsejében.
15 Az istentelen mohón nyeli a gazdagságot,
    de végül mégis kihányja.
    Isten kihajt belőle mindent, amit benyelt.
16 Vipera mérgét szívja magába,
    kígyómarás öli meg hirtelen,
17 s nem élvezheti többé a gazdagságát:
    a tejjel-mézzel folyó patakokat.
18 Vissza kell adja, amit megszerzett,
    nem örülhet vagyonának, amelyért dolgozott.
19 Mert elnyomta a szegényeket,
    és nem törődött nyomorúságukkal,
erőszakkal elvette házaikat,
    amelyeket nem ő épített.

20 A gonoszoknak semmi sem elég,
    kapzsiságuk nem ismer határt,
    étvágyuk elől semmi sem menekülhet,
21 utánuk csak pusztaság marad.
    Így emésztik el a szegényeket,
    ezért a gonoszok jóléte nem tart sokáig.
22 Amikor már mindent összeharácsolt,
    és bőségben tobzódik,
    akkor szakad rá hirtelen a szükség és szegénység.
Bizony, egyszerre éri mindenféle csapás,
23     mert Isten rázúdítja haragja tüzét,
    s jóllakatja a gonoszt veszedelemmel.
Záporoznak rá a harag csapásai,
    s ezzel kell töltenie hasát kenyér helyett.
24 Ha elfut a gonosz az acélkard elől,
    átveri mellét a bronz nyílvessző.
25 Úgy átfúrja testét a nyílvessző,
    hogy hátából áll ki a hegye.
Villámló nyílhegy fúródik májába,
    s a rémület tiporja földre.
26 Féltve őrzött kincseit elpusztítják,
    őt magát tűz emészti meg,
    amelyet nem emberkéz gyújtott.
Tűz, amely mindent feléget,
    ami még házában megmaradt.
27 A gonosz bűneit napvilágra hozza az ég,
    s felkel a föld, hogy tanúskodjon ellene.
28 Árvíz sodorja el házát, családját, mindenét:
    elsöpri Isten haragja mindenestül azon a napon.
29 Bizony, Isten így bánik a gonoszokkal,
    ezt kapják örökségül tőle, mert így rendelkezett.”

Jób hatodik válasza

21 Akkor Jób így felelt:

„Azzal vigasztaljatok,
    hogy meghallgattok figyelmesen!
Engedjetek engem is beszélni,
    s várjátok ki türelmesen, míg befejezem,
    azután gúnyolódjatok csak tovább!

Mert én nem emberekre panaszkodom!
    Nem ok nélkül türelmetlenkedem.
Nézzetek csak meg engem, és rémüljetek el!
    Tegyétek kezetek a szátokra!
Ha arra gondolok, mi történt velem,
    elfog a rémület, és testem beleremeg.

Miért élhetnek a gonoszok hosszú életet?
    Miért öregedhetnek meg gazdagságban, erőben?
Szemük láttára nőnek fel gyermekeik,
    meglátják felcseperedni unokáikat is.
Otthonukban béke és biztonság,
    nem éri őket Isten büntetése.
10 Nyájaik szaporodnak, csordáik gyarapodnak,
    teheneik erős borjakat ellenek.
11 Gyermekeik előttük játszanak,
    ugrándoznak, mint a bárányok,
12 énekelnek, táncolnak,
    hangszerekkel vigadnak.
13 Gondtalan bőségben töltik napjaikat,
    szenvedés nélkül, békésen szállnak alá a sírba.
14 Pedig ezt mondták Istennek:
    »Ne törődj velünk, mert mi sem törődünk veled!«
15 »Ugyan, kicsoda a Mindenható, hogy őt szolgáljuk?!
    Ugyan, mi hasznunk belőle, ha őt imádjuk?!«

16 Pedig a gonoszok sorsa nincs a saját kezükben!
    Tanácsuk távol legyen tőlem!
17 De vajon gyakran kialszik a gonoszok mécsese?
    Sokszor jön rájuk veszedelem?
Mikor kell érezniük Isten haragját,
    és bünteti-e őket fájdalommal?
18 Vajon elsöpri Isten a gonoszokat,
    mint szélvihar a szalmaszálat,
    mint forgószél a polyvát?
19 Talán azt mondjátok: »Igen, de Isten a fiakat bünteti
    apáik vétkeiért!«
Nem így van! Büntesse meg Isten őket magukat!
    Tanulják meg a gonoszok,
    hogy mindenki a maga vétkéért szenved!
20 Hadd lássa meg saját szemével,
    milyen keserves a büntetés!
    Ő maga igyon a Mindenható haragjából!
21 Mert, ha élete végéhez ért,
    ha már meghalt,
ugyan törődik-e még gyermekeivel,
    akiket itt hagyott?

22 Ki taníthatná bölcsességre Istent?
    Hiszen ő ítéli még a magasságban élőket is!

23 Az egyik ember gazdagságban hal meg,
    kényelemben és békességben.
24 Teste jól táplált,
    erős és egészséges.
25 A másik meg keserű lélekkel száll a sírba,
    mert soha nem volt része jólétben, örömben.
26 Mégis, mindketten a porban fekszenek,
    és férgek takarják be őket.

27 Látjátok, tudom, mit forgattok a fejetekben,
    s milyen terveket szőttetek ellenem.
28 Hiszen azt mondtátok: »Hol lakik
    az a híres gazdag ember?
Hol találjuk a bűnös Jób házát?«

29 Beszéltetek-e az utazókkal,
    meghallgattátok-e bölcs szavukat?
30 Nem azt mondták ők is, hogy Isten a gonoszokat
    a veszedelem napjáig megkíméli,
    s haragja napjára tartogatja?
31 De ki veti szemükre a gonoszoknak vétkeiket?
    Ki fizet meg nekik azért, amit másokkal tettek?
32 Bizony, a gonoszokat díszes kísérettel temetik,
    síremléküket is gondosan ápolják.
33 A gonosz még a sírjában is elégedetten fekszik,
    mert tömegek kísérik utolsó útjára,
    és ezrek vonulnak előtte.

34 Ilyen üres fecsegéssel akartok engem vigasztalni?
    Hiszen minden szavatok hamis és igazságtalan!”

Footnotes:

  1. Jób 19:27 Mikor… idegen Vagy: „Mikor eljön a vég, itt fog állni a Földön, és védelmemre kel, 26 miután már bőröm és testem elpusztult. De én látni akarom Istent, amíg még ebben a testben vagyok! 27 Saját szememmel akarom látni őt, nem valaki más szemével. Mennyire kívánom, hogy ez megtörténjen!”
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes