Dee 88 Psalm

En Leet. En Psalm fa dee Korah Säns, to dän Hauptmusikaunt opp Mahalat, deemietijch to moake. En Jedijcht fonn Heman dee Ezrahiet.

O Herr Gott fonn miene Radunk, ekj ha wäarent dän Dach jeschräajen, enne Nacht fer die.

Lot mien Jebäd fer die kome; beaj dien Ua dol no mien schriehe.

Dan miene Seel es foll fonn Trubbels, un mien Läwe kjemt dijcht bott dee Hal.

Ekj sie met ennjetalt met dän de rauf gone do nee Kul; ekj sie soo aus en schwakja Maun,

frie mank dee Doodje, aus derjch jespekjte Mensche dee em Grauf ligje, aun dän du nijch denkjst; jo, derjch diene Haunt sent dee aufjeschnäden.

Du hast mie ennn dee läajchste Kul jelajcht, enn dunkle Städe; enn daut Deepet.

Diene Wut es schwoa opp mie jelajcht, un du deist mie tualeide met aul diene Wale. Selah.

Du hast miene Frind wajch jenomen fonn mie; du hast mie en jehaustet Dinkj jemoakt; ekj sie ennjeschloten, ekj kaun nijch rut gone.

Mien Uag deit truare wäajen mien Älend; O Herr Gott, ekj ha die jieda Dach aunjeroopt; ekj ha miene Henj utjestrakjt no die.

10 Woascht du dan mank dee Doodes Wunndasch wirkje? Sele dee Doodes oppstone un die danke? Selah.

11 Saul dien Erboarme enn daut Grauf bekaunt jemoakt woare; diene Truheit mank daut Ferinjneadet?

12 Sele diene Wunndasch to weete senne enn daut Diestre, un diene Jerajchtijchkjeit enn daut Launt fonn Fejäte?

13 Oba ekj ha to die jeschräajen, O Herr Gott, un mien Jebäd saul Tsemorjenst fer die kome.

14 O Herr Gott, wuarom deist du miene Seel wajch schmiete; wuarom deist du dien Jesejcht festäakje fonn mie?

15 Ekj sie betriebt un stoawent von Kjintheit aun; ekj hool dien Schrakj ut, ekj sie aufjeschnäde.

16 Dien grootet Oaja kjemt äwa mie; dien Schrakj haft mie aufjeschnäde.

17 Dee deede mie dän dachäwa ommrinje soo aus Wotasch; dee sent toop jekomen romm mie.

18 Du hast Leefste en Frint wiet wajch jenome fonn mie; un dee mie kjane enn Diestanes.