Dee 86 Psalm

En Jebäd von Doft.

O Herr Gott, beaj dien Ua rauf; doo mie auntwuate, dan ekj sie Oam un derftijch.

Bewoa miene Seel, dan ekj sie jettlijch; O Du mien Gott, rad dien Deena dee enn Die fetrut.

Sie mie jnädijch, O Herr, dan ekj schrie jieda Dach no die.

Jef Fräd to dien Deena siene Seel; dan ekj häw miene Seel opp to die O Herr.

Dan Du, O Herr best goot un reed to fejäwe; un rikj enn Erboarme to aul dän dee die aunroope.

Jef Ua, O Herr, to mien Jebäd; horjch no daut schriehe fonn mien deemietjet aunbäde.

Ekj woa Die aunroope enn dän Dach fonn mien Trubbel, dan Du woascht mie auntwuate.

Kjeene mank dee Jetta es soo aus Du best, O Herr; uk kjeen soone Woakje aus diene.

Aul dee Natsjoone dee Du jemoakt hast sele kome un fer die aunbäde; jo, Herr, dee sele dien Nome feharlijche.

10 Dan Du best Groot, un deist wundaboare Dinje, Du auleen best Gott.

11 O Herr Gott, doo mie unjarejchte enn dien Wajch; ekj woa enn diene Woarheit waundle, doo mien Hoat toop binje dien Nome to ferjchte.

12 Ekj woa die danke met mien gaunset Hoat, O Herr mien Gott, un ekj woa dien Nome fa emma feharlijche.

13 Dan dien Erboarme to mie es groot, un dee hast miene Seel fonn dän läajchste Hal jerat.

14 O Gott, dee Stoakje sent jäajen mie oppjestonen, un dee Soldote fonn dee Jewaultje ha mien Laewe jesocht, un ha die nijch fer äare Uage jesat.

15 Oba Du, O Gott, best Gott, foll Metliet, un rikj enn Erboarme en Woarheit.

16 O drei die no mie un sie mie jnädijch, jef dien Deena Krauft, un rad däm Sän fonn dien Deenstmejal.

17 Jef mie en Teakjen fa Goots, soo daut dee, dee mie hause seene kjenne un sikj schaeme, O Herr Gott, wiels Du hast mie jeholpe, un Du hast mie jetreest.