Dee 77 Psalm

To dän Haupt Musikaunt opp Jedutun.

Miene Stem es no Gott, un ekj schrie; miene Stem es no Gott, un hee horjcht no mie.

Enn dän Dach fonn miene Noot socht ekj däm Herr; miene Haunt goot ut enne Nacht, un wort nijch oone Jefeel; miene Seel leet sikj nijch treeste.

Ekj docht aun Gott, un sie jetrubbelt; ekj denkj no, un mien Jeist deit beschwieme.

Du jreepst miene Uage äare wajchte; ekj sie jetrubbelt, un ekj kaun nijch räde.

Ekj docht aun dee Doag fonn jeehäa, dee Joare fonn fegone Tiede.

Ekj woa aun mien Leet denkje enne Nacht; ekj woa met mien eajnet Hoat räde, un mien Jeist sorjfeltijch utforsche.

Woat dee Herr fa emma wajch schmiete; un woat Hee niemols wada gonstlijch senne?

Es sien Erboarme fa emma wajch? Haft sien Wuat Fälschlach jemoakt fa aule Jeschlajchte?

Haft Gott fejäte jnädijch to senne; haft hee sien leeftoljet Erboarme toojemoakt enn sien Oaja? Selah.

10 Un ekj säd: "Dit es miene Krankheit, dee Joare fonn dän Aulmajchtja siene rajchte Haunt."

11 Ekj woa däm Herr Gott siene Woakje behoole; sejchalijch woa ekj diene Wunndasch fonn Joare trigj behoole.

12 Ekj woa mie uk äwa aul diene Woakje bedenkje un woa jrebble äwa daut waut du deist.

13 O Gott, dien Wajch es enn Heiljchkjeit, wäa es Gott dee groot es soo aus du best?

14 Du best dee Gott dee Wundasch deit, du hast siene Krauft oppenboa jemoakt mank dee Felkja.

15 Du hast dien Folkj jerat derjch diene Macht, dee Säns fonn Joakopp un Joosef. Selah.

16 Dee Wotasch sage die, O Gott, dee Wotasch sage die; dee engste sikj; jo, daut Deepet deed tsetre.

17 Dee Wolkje deede Wota rut jeete; dee Himels jeewe ne Stem; un diene Fiele fluage rut.

18 Dee Stem fonn dien rummle enn dän Storm, Blitse deede dee Welt oppdache; dee Ead tsetad un scheddad.

19 Dien Wajch es enn dän See; un dien Stijch wea enn dee groote Wotasch; un diene Footstaupe sent nijch to weete.

20 Du deetst dien Folk leide derjch Mooses un Oant soo aus ne Häad Schop.