Dee 66 Psalm

To dän Haupt Musikaunt, En Leet fonn Doft.

Moakt en froohet Jelud to Gott, aul jie oppe Ead!

Sinjt to dee Ea fonn sien Nome; jäft Harlijchkjeit to sien Preis.

Sajcht to Gott:"Woo wunndafoll sent diene Woakje. Derjch daut Grootet fonn diene Macht doone diene Fiend fäajäwe daut see jehuarsaum sent to die. Dee gaunse Ead saul dien aunbäde; dee preise dien Nome. Selah.

Komt en seet Gott siene Woakje, dee fetraflijch es enn sien Doone to dee Menschesäns.

Hee muak dreajet Launt wua doa See wea; dee gone tofoot derjch däm Riefa; doa woa wie onns met am freihe.

Hee rejeat derjch siene Macht fa emma; siene Uage seakje dee Natsjoone ut; lot dän dee jäajenaun sent sikj nijch puche. Selah.

O jie Felkja, doot onns Gott säajne, un lot dee Stem fonn sien Preis to heare senne;

Dee onnse Seel mank dee Läwendje helt, un erlaubt nijch daut onnse Feet jleppe sulle.

10 Dan du, O Gott hast onns jeprooft; du hast onns ajcht jemoakt soo aus Selwa ajcht jemoakt woat.

11 Du hast onns enn daut Nat jebrocht; du deetst Älend opp onnse Lende laje.

12 Du hast erlaubt daut Mane äwa onns Kopp riede deede; wie sent derjch Fia un derjch Wota jekome, oba du brochst onns no Follet.

13 Ekj woa enn dien Hüs enenn gone met Braunt Opfa; ekj woa mien Fespräakje betole,

14 daut miene Leppe jerät ha, en daut ekj enn mien Trubbel fespruak.

15 Ekj woa die Braunt Opfa opfre fonn fattet Fee, met dän seeta Ruak fonn Kosebakj; ekj woa Bolles opfre met Kose. Selah.

16 Komm, hea, un lot mie fetale, aul jie dee Gott ferjchte, waut Hee fa mie jedone haft to miene Seel.

17 Ekj schreajch to am met mien Mul, un met Preis unja miene Tunj.

18 Wan ekj Gottlooset aunjeseene ha enn mien Hoat, wudd dee Herr Gott nijch no dee Stem fonn miene Jebäd jeheat ha.

19 Sejchalijch haft Gott jeheat; Hee haft Oobacht jejäft opp dee Stem fonn mien Jebäd.

20 Jesäajent es Gott, dee sikj nijch wajch jedreit haft fonn mien Jebäd, oda sien Erboarme trigj jehoole haft.