Dee 62 Psalm

To dän Haupt Musikaunt, to Jedutun. En Psalm fonn Doft.

Miene Seel es stel bloos fer Gott; fonn am kjemt miene Radunk.

Hee auleen es mien groota Steen un miene Radunk, mien stoakja Torm; ekj woa nijch met Jewault wajch jeräte woare.

Woo lang woascht du enenn bräakje jäajen en Maun? Du woascht am feschmatre, jie aule, soo aus ne Waunt dee länt, ne Tun dee wagelt.

Sejchalijch, deede see jäajen am plone am rut to schmiete fonn siene beriemede Ea; see fejneaje sikj enn Läajes, see säajne met äa Mul, oba doone enn äa Hoat fluche. Selah.

Sie bloos stel to Gott, O miene Seel, dan miene Hopninj kjemt fonn am.

Hee auleen es mien groota Steen un miene Radunk, mien stoakja Torm, ekj woa nijch jescheddat woare.

Miene Radunk un miene Harlijchkjeit es opp Gott; mien stoakja groota Steen, miene Tooflucht es enn Gott.

Doot emma enn am fetrühe, jie Felkja; doot jun Hoat utschedde fer am; Gott es ne Tooflucht fa onns. Selah.

Sejchalijch sent dee Menschesäns soo aus nuscht; dee Menschesäns sent ne Leaj, dee sent opp dee Wijchtschol jewoage; dee sent aulatoop leijchta aus Daump.

10 Doo nijch enn Bedrekjunj fetrühe, un siet nijch Fejaeäfs enn Beroowe; wan Rikjdom toonemt, dan lot dien Hoat nijch opp daut felote.

11 Gott haft eemol jesajcht; tweemol ha ekj dit jeheat daut Macht to Gott jeheat.

12 En uk, O Herr Gott, to die jeheat Erboarme; dan du deist to en jiedem beloone soo aus siene Woakje sent.